Văn Bản Hợp Nhất 22/VBHN-BGDĐT Năm 2014 Về Quy Chế Thi Chọn Học Sinh Giỏi Cấp Quốc Gia

Rate this post

Quy chế thi học sinh giỏi cấp quốc gia

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BGDĐT – Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất 3 thông tư quy chế thi học sinh giỏi cấp quốc gia: Thông tư số. 56/2011/TT-BGDĐT, Thông tư số. 41/2012/TT-BGDĐT, 3/ Thông tư số 7 2013/TT-BGDĐT củng cố quy chế thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Để biết chi tiết, xin vui lòng tham khảo nó.

Thông tư Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2016 02/2016/TT-BGDĐT

Hệ thống giáo dục quốc dân số Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT Tuyên bố Quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ

Hướng dẫn thí sinh muốn phúc khảo ĐH, CĐ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

—————

Số: 22/VBHN-BGDĐT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014

thông tư
Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT Ngày 25 tháng 11 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia, có hiệu lực từ ngày 09 tháng 01 năm 2012, được sửa đổi và thay thế bởi:

1. Thông tư số. Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi cấp quốc gia 56/2011 được ban hành kèm theo. /TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực ngày 04 tháng 01 năm 2013;

2. Thông tư số. Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi cấp quốc gia 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 và được sửa đổi, thay thế tại Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2014.

Chính phủ ban hành Nghị định số 19 tháng 3 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ 32/2008/NĐ-CP;

Nghị định của Chính phủ số ngày 02/08/2006. 75/2006/NĐ-CP theo Luật Giáo dục ngày 11 tháng 5 năm 2011 và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Chính phủ ngày 02 tháng 8 năm 2006 Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP sửa đổi, thay thế một số điều và giải thích, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Quảng cáo với Cây thông Thông tư này quy định về xét chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Tham Khảo Thêm:  Cách Viết Chữ Mập Lùn|TikTok Search

Điều 2. Thông tư này ngày 29 tháng 12 năm 2006 vide QĐ số. Thay thế Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kiểm soát kỳ thi chọn học sinh giỏi và ngày 06/11/2007 Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT. 2007, Quyết định số. 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008, thông tư số. 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010, thông tư số 31/2010/TT, ngày 10 tháng 11 BGDĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29 tháng 12 năm 2006 Quyết định số Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, thay thế một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng các trường Đại học có Trường THPT Chuyên và Hiệu trưởng các trường Phổ thông Dân tộc nội trú thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Tham khảo Quy định về thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia quy định cụ thể việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp địa phương, đơn vị.

Điều 3. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2012.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng của Cục Khảo thí và Giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng trường đại học có trường THPT chuyên và Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. dạng hình tròn.

Tham Khảo Thêm:  Mức Cấp Dưỡng Nuôi Con Tối Thiểu 2023

Người nhận:

  • Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
  • Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Lưu: VT, KTKDCLGD.

xác minh văn bản thể dục

KT. bộ trưởng, mục sư
Phó

nguyễn vinh hiển

Quy định
Kỳ thi mừng sinh viên toàn quốc

Chương I

quy tắc chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế thi quốc gia (gọi tắt là Quy chế thi) quy định về: chuẩn bị thi; Công tác ra đề thi, coi thi, chấm phúc khảo, quản lý kết quả thi; chế độ báo cáo, lưu trữ; Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT Là kỳ thi được tổ chức nhằm kiểm tra, theo dõi, giám sát, tổ chức xét chọn học sinh trung học phổ thông vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế. và thi học sinh giỏi cấp khu vực (gọi chung là cấp quốc gia).

2. Quy chế thi được áp dụng đối với cơ sở giáo dục phổ thông và các tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

1. Thi học sinh giỏi quốc gia nhằm khơi dậy, động viên người dạy và người học, khuyến khích sự sáng tạo, dạy tốt, học tốt; Góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng quản lý, chỉ đạo điều hành giáo dục các cấp; Đồng thời có thể tìm ra những học viên tài năng trong bộ môn để tạo nguồn nuôi dưỡng và thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.

2. Kỳ thi quốc gia phải đảm bảo an ninh, chặt chẽ, chính xác, khách quan, công bằng để tuyển chọn học sinh giỏi.

Điều 3. Tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Tham Khảo Thêm:  Giá Cây Lộc Vừng Cảnh Rẻ Đẹp Cao 1m, 2m, 3m, 4m, 5m

Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hai (02) kỳ thi: Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (gọi tắt là kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia) và kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông. Học sinh trung học tham gia. Trong các đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực (gọi tắt là Kỳ thi tuyển chọn đội tuyển Olympic).

Điều 4. Đối thủ cạnh tranh và điều kiện

1. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia:

a) Đại học, học viện, trường đại học có khoa giáo dục và đào tạo, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được đăng ký làm đơn vị dự thi;

b) Thí sinh là học sinh đang học cấp trung học phổ thông, có hạnh kiểm và học lực xếp loại khá trở lên theo kết quả cuối học kỳ (hoặc năm học) liền kề với kỳ xét tuyển. đội tuyển quốc gia của đối thủ;

c) Mỗi ​​thí sinh chỉ được dự thi một môn.

2.[3] Kỳ thi tuyển chọn đội tuyển Olympic: Thí sinh là học sinh trung học phổ thông và thuộc một trong các đối tượng sau:
a) Học sinh dự tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tuyển từ những học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cùng năm theo nguyên tắc xét tuyển từ cao xuống thấp theo điểm thi và xác định số lượng sinh viên được chọn. Đối với mỗi môn không quá 8 lần số học sinh quy định để được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn đó;

b) Không tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cùng năm nhưng đã tham gia bồi dưỡng chuẩn bị dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm trước liền kề.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Quy Trình Chào Hàng Cạnh Tranh Rút Gọn Trong đấu Thầu

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *