Thông Tư Số 25/2014/TT-BGDĐT Quy định Tiêu Chuẩn đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục Trường Mầm Non

Rate this post

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT – Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

Thông tư số Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kiểm định chu kỳ giáo dục mầm non, có hiệu lực từ ngày 22/9/2014.

Thông tư số Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT thay thế Thông tư 07/2011/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

Bộ Giáo dục và Đào tạo

—————

Con số: 03/2014/TT-BGDĐT

CHXHCNVN
Tự do – tự do – hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2014

thông tư
Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Nghị định của Chính phủ số ngày 18 tháng 4 năm 2012. Nghị định 36/2012/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Chính phủ ban hành Nghị định số 19 tháng 3 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ 32/2008/NĐ-CP;

Ngày 02 tháng 8 năm 2006 Nghị định của Chính phủ số 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ Nghị định số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 sửa đổi, thay thế một số điều quy định chi tiết và thực hiện các khoản chi. Một số điều trong Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Sửa đổi điểm b khoản 13 sửa đổi Điều 1 Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 02 ngày 02 tháng 8 của Chính phủ , 2006 75/2006/NĐ-CP giải thích và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng. Giáo dục mầm non.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Tham Khảo Thêm:  Bài Viết Số 2 Lớp 11 đề 2 (5 Mẫu)

Điều 2. Thông tư sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2014.

Thông tư này chính là Thông tư số ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non. 07/2011/TT-BGDĐT tại chỗ; Thông tư số của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11 tháng 10 năm 2011 Ban hành quy định về quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. 45/2011/TT-BGDĐT.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành./. của thông tư này.

Người nhận:

  • Văn phòng Chính phủ;
  • Văn phòng Quốc hội;
  • bộ phận vận động riêng;
  • Ủy ban Giáo dục và Đào tạo của Quốc hội;
  • Cục Pháp chế tra (Bộ Tư pháp);
  • Như tại Điều 3;
  • quảng cáo;
  • website Chính phủ;
  • Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Lưu: Vụ VT, PC, Cục KT&ĐBCL.

KT. bộ trưởng, mục sư
Phó

Nguyễn Thị Nghĩa

Điều kiện
Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

Tham Khảo Thêm:  Mùng 1 Tết Dương Lịch Có Kiêng Gì Không?

quy tắc chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

2. Văn bản này áp dụng đối với các loại hình trường mầm non, trường mẫu giáo, trường mẫu giáo (sau đây gọi chung là trường mầm non) trong hệ thống giáo dục quốc dân; tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Trong tài liệu này, các thuật ngữ sau đây được định nghĩa như sau:

1. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non Những yêu cầu đối với trường mầm non nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí đánh giá chất lượng học thuật được biểu thị bằng chữ số Ả Rập.

2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non là yêu cầu của trường mầm non trong từng nội dung cụ thể của từng tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí gồm các chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục, được ký hiệu bằng các chữ cái a, b, c.

3. Chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non là yêu cầu đối với trường mầm non trong từng nội dung cụ thể của từng tiêu chuẩn.

4. Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non là quá trình đánh giá (bao gồm tự đánh giá và đánh giá ngoài) nhằm xác định mức độ đáp ứng của chất lượng giáo dục trường mầm non theo tiêu chuẩn đánh giá và kiểm định.

5. Tự đánh giá trường mầm non là việc trường mầm non tự kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá để xác định mức độ đạt được theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

6. Đánh giá ngoài trường mầm non là hoạt động đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước nhằm xác định mức độ đạt được của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.

Tham Khảo Thêm:  Đề Thi Giữa Kì 1 Môn Toán 6 Sách Cánh Diều Năm Học 2022-2023

Điều 3. Mục đích Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

Kiểm định chất lượng giáo dục giúp trường mầm non xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng thời kỳ, xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục; Thông báo công khai cho các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng trường mầm non; Để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, xác định trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Điều 4. Nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

1. Độc lập, khách quan và chính đáng.

2. Trung thực, công khai, minh bạch.

Chương II

Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục của Kindle

Điều 5. Tiêu chí 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường phải thực hiện theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

a) Gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các Hội đồng (Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị trường công lập và trường tư thục, Hội đồng thi đua khen thưởng và các Hội đồng khác);

b) Có tổ chuyên môn, tổ văn phòng;

c) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác.
2. Lớp học, số trẻ, địa điểm của trường ghi trong Điều lệ trường mầm non.

a) Lớp học diễn ra đúng nội quy;

b) Số lượng trẻ trong nhóm, lớp theo quy định;

c) Địa điểm trường học, khuôn viên trường học theo quy định.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Giáo Dục Thể Chất Chủ đề Bài Tập Thể Dục Lớp 1

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *