Thông Tư Liên Tịch 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV Hướng Dẫn Cơ Cấu Tổ Chức Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp

Rate this post

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghiệp

Hướng dẫn cơ cấu tổ chức Ban quản lý khu công nghiệp

Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV Hướng dẫn cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghiệp có hiệu lực ngày 19/10/2015 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp. Khu chế xuất và Khu kinh tế.

Nghị định 96/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014

Luật Đầu tư 2014 số. 67/2014/QH13

Thông tư 47/2015/TT-BCA Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong vũ trường, ca múa nhạc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
– Bộ Nội vụ
——-
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————

Số: 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

thông tư liên tịch
Hướng dẫn nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế

Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số Một số điều của 29/2008/NĐ-CP;

Nghị định số ngày 14 tháng 11 năm 2008 Nghị định 116/2008/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP Chính phủ ngày 16 tháng 6 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. , Khu kinh tế cửa khẩu (gọi tắt là Ban Quản lý) như sau:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Ban quản lý là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). , khu chế xuất (sau đây gọi chung là khu công nghiệp), khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu (sau đây gọi chung là khu kinh tế) và các đơn vị sự nghiệp công, dịch vụ hỗ trợ. Các khu công nghiệp, khu kinh tế hỗ trợ khác cho các nhà đầu tư công nghiệp đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tham Khảo Thêm:  Tuyệt Chiêu Cuốn Sushi Không Cần Mành Tre Mà Vẫn Tròn đẹp Xuất Sắc

2. Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, chương trình, kế hoạch công tác và quản lý ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp khu vực; Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Bộ, ngành chịu trách nhiệm về sở, lĩnh vực quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế; Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong công tác quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

3. Hội đồng quản trị có tư cách pháp nhân; tài khoản và con dấu có hình quốc huy; Sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm; Các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị

Ban Quản lý thực hiện các chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật, phân cấp, thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền và các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, cụ thể như sau.

1. Tờ trình UBND tỉnh

a) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị;

b) Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban Quản lý;

Tham Khảo Thêm:  Mẹo Rán đậu Phụ Giòn Mà Không Khô, Không Dính Chảo

c) Dự thảo đề án thành lập, tổ chức lại các ban quản lý theo quy định của Luật;

d) Quy định về phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân đặc khu và các cơ quan khác có liên quan để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Cơ chế một cửa;

đ) Điều chỉnh, bổ sung dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế;

e) Kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế, phát triển nguồn nhân lực và vốn đầu tư phát triển;

g) Dự thảo quyết định, chỉ thị, văn bản; Chương trình, biện pháp triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh

a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Ban Quản lý theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền đề bạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Vùng về lĩnh vực Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

3. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế;

4. Hướng dẫn, kiểm tra và quản lý việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế chính sách liên quan đến khu công nghiệp, khu kinh tế sau khi ban hành, phê duyệt. Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến và theo dõi việc thi hành pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế trong Vùng.

5. Về quản lý đầu tư

a) Tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của mình theo quy định của Luật Đầu tư;

Tham Khảo Thêm:  Đặt Một Câu Nêu Hoạt động để Nói Về Tình Cảm Của Người Bố Dành Cho Con

b) Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các vùng phê duyệt; Tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức; Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư theo khả năng của mình; Quyết định của Thủ tướng ngày 14 tháng 1 năm 2014 số Bộ trưởng định kỳ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các tỉnh về hoạt động xúc tiến đầu tư theo Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư ban hành kèm theo số 03/2014/QĐ-TTg;

c) Giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, đánh giá tiềm năng đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm gửi báo cáo về hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, khu kinh tế cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

6. Về quản lý môi trường

a) Thực hiện thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế do Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền (đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh);

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Tuyệt Chiêu Cuốn Sushi Không Cần Mành Tre Mà Vẫn Tròn đẹp Xuất Sắc

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *