Thông Tư 98/2017/TT-BTC – HoaTieu.vn

Rate this post

Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020

Thông tư 98/2017/TT-BTC – Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trong quản lý quỹ Chương trình mục tiêu 2016-2020

Thông tư 98/2017/TT-BTC 09/2017 của Bộ Tài chính quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020. Mời các bạn xem và tải về.

Tài chính
——-

CHXHCNVN
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————

Số: 98/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

thông tư
Thực hiện Mục tiêu Chương trình Phát triển Hệ thống Hỗ trợ Xã hội giai đoạn 2016-2020 Quy định về Quản lý và Sử dụng Quỹ Nghiệp vụ

Nghị định của Chính phủ số ngày 21 tháng 12 năm 2016. 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước;

Nghị định số ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính. Căn cứ Nghị định 87/2017/NĐ-CP;

Quyết định số ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xây dựng Chương trình mục tiêu hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020. 565/QĐ-TTg (sau đây viết tắt là Quyết định số 565). /QĐ-TTg);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính – Quản trị;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.

Chương I

Điều khoản chung

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn viện trợ không hoàn lại đối với ngân sách hỗ trợ trực tiếp) để thực hiện chương trình mục tiêu của hệ thống hỗ trợ phát triển xã hội (sau đây viết tắt là chương trình) giai đoạn 2016 -2020; Trừ các khoản hỗ trợ có mục tiêu, có địa chỉ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc các khoản hỗ trợ đã được nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính chấp nhận. Nội dung và chi phí.

Điều 2. Nội dung đơn

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình bao gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn khác theo luật định.

1. Ngân sách Trung ương

a) Lập dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (sau đây viết tắt là bộ, cơ quan trung ương) để thực hiện các nhiệm vụ của chương trình;

Tham Khảo Thêm:  Soạn Bài Ôn Tập Trang 79 SGK Văn 10 Tập 1 CTST

b) Tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương khác không tự cân đối được ngân sách và phụ cấp có mục tiêu để thực hiện các dự án của Chương trình. để các địa phương tự cân đối ngân sách; Ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện nhiều việc như xây dựng cơ sở dữ liệu, thí điểm mô hình, đào tạo và nâng cao năng lực.

2. Ngân sách địa phương

A) Quyết định số. 565/QĐ-TTg bảo đảm nguồn lực từ ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ do ngân sách địa phương bảo đảm;

b) Quyết định số. Chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện có hiệu quả các dự án của Chương trình cùng với ngân sách trung ương theo Quyết định 565/QĐ-TTg.

Điều 4. NỘI DUNG DỰ ÁN VÀ MỨC CHI PHÍ CHUNG

1. Chi thông tin tuyên truyền về phát triển hệ thống trợ giúp xã hội cho các nhóm yếu thế, phòng chống mại dâm, cai nghiện ma túy, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới

a) Phạm vi thông tin, công khai theo Quyết định số 565/QĐ-TTg. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và đúng yêu cầu được cấp có thẩm quyền giao.

b) Nội dung và mức chi

– Chi sản xuất, biên tập và đăng tải nội dung các chương trình, chuyên mục, tiểu phẩm, ký sự, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình, báo, tạp chí); Mua, sản xuất, nhân bản và phát hành xuất bản phẩm, tài liệu truyền thông: Nghị định của Chính phủ về nhuận bút trong lĩnh vực báo chí. 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 và mức phí theo thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong phạm vi dự toán được giao;

– Chi phí thiết kế, xây dựng, mua mới, sửa chữa nội dung tranh, pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, bảng điện tử: Mức chi theo giá thị trường tại địa phương và chứng từ chi theo quy định;

– Chi phát thanh cộng đồng:

+ Hỗ trợ biên tập tư liệu phát thanh: 80.000 đồng/bài từ 350 từ đến dưới 600 từ, 100.000 đồng/bài 600 từ trở lên;

+ Tập huấn phát thanh: 15.000 đồng/lần, nếu phát thanh tiếng dân tộc: 20.000 đồng/lần;

– Chi bồi dưỡng động viên người trực tiếp tham gia đợt khuyến mại lưu động (ngoài mức chi bồi dưỡng trong dự toán chi định kỳ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016) của Bộ Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2016 Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội vận động lưu động cấp sở, ngành, cấp huyện: 75.000 đồng/người/ngày khi vận động ở vùng lạc hậu thuộc xã, phường, thị trấn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục đơn vị hành chính ở khu vực còn lạc hậu, 50.000 đồng khi vận động tại xã, phường, thị trấn ở khu vực còn lại/người/ngày. .

Tham Khảo Thêm:  Tải Top 4 Bài Phân Tích Việt Bắc 8 Câu đầu Siêu Hay

2. Chi phí xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng, bảo trì, cập nhật cơ sở dữ liệu của hệ thống để cung cấp cho các hoạt động nghiệp vụ của từng dự án

a) Phạm vi xây dựng, duy trì, bảo dưỡng, duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu theo Quyết định số 565/QĐ-TTg;

b) Nội dung và mức chi

– Chi phí tạo lập thông tin điện tử: Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi phí tạo lập thông tin điện tử theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012. Hoạt động chung của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

– Chi phí mua và xây dựng phần mềm; Quản lý, bảo trì, sửa chữa nhỏ các thiết bị thuộc hạ tầng thông tin, thực hiện và lưu trữ bài giảng trên mạng Internet: thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi phí hợp pháp và đấu thầu.

3. Chi điều tra, nghiên cứu thống kê phục vụ hoạt động chuyên môn của từng dự án

A) Quyết định số. Phạm vi Điều tra và Nghiên cứu Thống kê theo Quyết định 565/QĐ-TTg;

b) Thông tư số 11 ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và giải ngân vốn. Nội dung và mức chi phí thực hiện theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư 109/2016/TT-BTC. Điều tra thống kê và Tổng điều tra thống kê quốc gia (sau đây viết tắt là Thông tư số 109/2016/TT-BTC).

4. Phí dịch thuật

a) Chi dịch nói từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại: Nội dung và mức chi Điểm g Khoản 1 Thông tư số ngày 06/01/2010. 01/2010/TT-BTC thực hiện theo quy định tại Điều 2. Bộ Tài chính của Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiếp khách trong nước (sau đây viết tắt là Thông tư). Thông tư số 01/2010/TT-BTC);

b) Chi dịch thuật (phiên dịch) từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số và ngược lại: Thông tư số Theo quy định tại Thông tư 109/2016/TT, thang bảng lương áp dụng tương đương với việc bổ nhiệm phiên dịch tiếng dân tộc. -BTC;

c) Chi phí dịch thuật, hiệu đính tài liệu từ: Thông tư số 28/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về Ngân sách. Thông tư số 338/2016/TT-BTC sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm mức chi duy trì, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật quy định tại Khoản 7 Điều 4;

d) Trường hợp cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ tham gia dịch, biên tập tài liệu thì thanh toán tối đa bằng 50% chi phí thuê ngoài quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này.

5. Chi phí đào tạo, tập huấn, đào tạo lại ngắn hạn

A) Quyết định số. 565/QĐ-TTg đối với nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn;

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 27/2019/NĐ-CP Quy định Chi Tiết Một Số điều Của Luật Đo đạc Và Bản đồ

b) Thông tư số ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính. Thông tư số 139/2010/TT-BTC thực hiện theo nội dung và mức chi quy định tại Điều 2 và Điều 3 quy định về chế tạo, bảo dưỡng và sử dụng. Dự toán chi Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từ ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 139/2010/TT-BTC);

Ngoài các khoản chi phí nêu trên, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm mở lớp đào tạo, bồi dưỡng được sử dụng kinh phí của chương trình để hỗ trợ một số chi phí cho các đối tượng không được ngân sách nhà nước chi trả.

– Tiền đi lại từ nơi ở đến nơi học (lượt đi và về);

– Chi hỗ trợ tiền thuê chỗ ở (nếu cơ sở đào tạo không bố trí được chỗ ở cho học viên mà phải đi thuê);

Bộ Tài chính vide ngày 28 tháng 4 năm 2017 thông tư số. Mức chi tối đa được quy định tại Điều 5, 7 và Khoản 3 Điều 12 Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định về chế độ công tác phí, chế độ công tác ngành. (Sau đây gọi là Thông tư số 40/2017/TT-BTC). Nếu người học tự túc phương tiện đi lại thì được hỗ trợ mức tự túc phương tiện tương đương 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm học.

6. Chi xây dựng, biên soạn tài liệu, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; xây dựng sổ tay nghiệp vụ; Xây dựng bài giảng điện tử tập huấn tư vấn, chữa bệnh, cai nghiện trực tuyến:

a) Chi xây dựng, biên soạn tài liệu, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn: Thông tư số ngày 17/6/2009. 123/2009/TT-BTC Điều 4, khoản 2, khoản 2 điểm quy định về chi phí bị ràng buộc. , Bộ Tài chính quy định cụ thể nội dung chi phí, mức chi phí xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, đề cương môn học các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Từ đó trở đi thông tư số. gọi tắt là 123/2009/TT-BTC);

b) Xây dựng sổ tay nghiệp vụ: tuân thủ hợp đồng, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, ủy thác công việc;

c) Xây dựng bài giảng điện tử đào tạo tư vấn, chữa bệnh, cai nghiện trực tuyến: mức kinh phí tối đa 5 triệu đồng/bài giảng.

Quy cách văn bản: Thông tư 98/2017/TT-BTC

KHÔNG 98/2017/TT-BTC
phương pháp chứng thư thông tư
Ngành, lĩnh vực Kinh tế Nhà nước, Văn hóa – Xã hội
nơi ban hành tài chính
Người ký Trần Xuân Hà
Ngày phát hành 29 Tháng Chín, 2017
Ngày có hiệu lực 15/11/2017

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Kinh Nghiệm Trồng Rau Sạch Từ Chai Lọ Bỏ đi, Ban Công 7m2 Vẫn ăn... Mệt Nghỉ

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *