Thông Tư 79/2022/TT-BQP Quy định Quản Lý Và Sử Dụng Biểu Mẫu Trong Xử Lý VPHC

Rate this post

Ngày 04/11/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số ban hành Thông tư 79/2022/TT-BQP quy định về ban hành, lưu giữ và sử dụng biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của Bộ. .

Ban hành Thông tư này kèm theo 11 biểu mẫu quản lý xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng như: Biên bản sự việc; quyết định kéo dài thời hạn giải trình; Thông báo tạm giữ người theo thủ tục hành chính…

Thông tư 79/2022/TT-BQP

bộ quốc phòng
——-

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————

Số: 79/2022/TT-BQP

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022

thông tư
Quy định về ban hành, lưu giữ và sử dụng biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính thuộc Bộ Quốc phòng

_______________

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Sửa đổi, thay thế một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Nghị định số Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Chính phủ và biện pháp thi hành luật quản lý xử lý vi phạm hành chính;

Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định việc ban hành, lưu giữ và sử dụng biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính thuộc Bộ Quốc phòng.

Điều 1. Phạm vi

1. Thông tư này quy định việc ban hành, lưu giữ và sử dụng các biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính thuộc Bộ Quốc phòng.

2. Trường hợp cần sử dụng hình thức xử lý vi phạm hành chính khác không được quy định tại Thông tư này thì áp dụng theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 2. Nội dung đơn

Thông tư này áp dụng đối với người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn In 2 Phiếu Thu A5 (phiếu Chi A5) Khác Nhau Trên 1 Tờ A4

Điều 3. Nguyên tắc kê khai, lưu giữ và sử dụng biểu mẫu

1. Các biểu mẫu lập biên bản vi phạm hành chính được cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và trong Bộ Quốc phòng kê khai, lưu giữ và sử dụng thống nhất đối với các hành vi vi phạm hành chính.

2. Việc kê khai, lưu giữ và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Thông tư này.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin để lưu giữ, sử dụng các biểu mẫu trong quản lý xử phạt vi phạm hành chính thuộc Bộ Quốc phòng.

Điều 4. Biểu mẫu và kê khai biểu mẫu

1. Thông tư này ban hành kèm theo 11 biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

2. Biểu mẫu quy định tại Khoản 1 Điều này sử dụng khổ giấy A4 (210mm x 297mm), Sổ xử phạt vi phạm hành chính sử dụng khổ giấy A3 (297mm x 420mm); Phát hành dưới dạng in và dạng điện tử.

Điều 5. Quản lý và sử dụng Biểu mẫu

1. Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính ngày 23 tháng 12 năm 2021 Nghị định của Chính phủ số 118/2021/NĐ-CP để sử dụng mẫu quy định. Mô tả một số điều khoản và hành động thi hành của pháp luật về quản lý vi phạm hành chính. , các biểu mẫu có họ tên của người tham gia hoặc tham gia xử lý vi phạm hành chính đang công tác trong quân đội phải ghi thêm thông tin về cấp bậc, chức vụ, đơn vị do Bộ Quốc phòng quy định.

2. Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và tham mưu, giúp cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền theo dõi, kiểm tra việc duy trì, sử dụng biểu mẫu quản lý vi phạm hành chính. Hành vi vi phạm và người có thẩm quyền phê chuẩn hành vi vi phạm hành chính thuộc Bộ Quốc phòng.

3. Cơ quan, đơn vị người chịu trách nhiệm in và lưu giữ các biểu mẫu quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và ban hành kèm theo thông tư này; Cung cấp biểu mẫu cho người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền phê chuẩn vi phạm hành chính và người tham gia tiến hành vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền; Lập sổ theo dõi việc sử dụng biểu mẫu của cơ quan, đơn vị.

Tham Khảo Thêm:  Quy định Giới Hạn Chiều Dài Xếp Hàng Hóa Của Xe Và Mức Xử Phạt

4. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền lập biên bản, người có thẩm quyền phê chuẩn hành vi vi phạm hành chính tùy theo quy định của pháp luật, nhiệm vụ, chức năng, năng lực và hoàn cảnh thực tế. Được quyết định sử dụng biểu mẫu phù hợp với công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính. với yêu cầu, nội dung của từng vụ việc để thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Khi sử dụng biểu mẫu phải được thể hiện dưới dạng bản in hoặc dạng điện tử. Cơ quan, người có thẩm quyền và người tham gia quản lý xử lý vi phạm hành chính sử dụng biểu mẫu được cung cấp hoặc tự in biểu mẫu theo quy định.

6. Chữ viết phải chính xác, rõ ràng, dễ đọc, cùng một loại mực và màu, không tẩy xóa, không dùng tiếng bản ngữ; Nội dung của biểu mẫu có thể viết tay hoặc đánh máy, in ra giấy bằng thiết bị in.

7. Việc ghi thể thức phải liên tục, không được bỏ trống phần nội dung, phải gạch chéo số trang, phần chú thích và các khoảng trống trong văn bản; Nếu biểu mẫu có phụ lục hoặc danh sách kèm theo thì phải ghi rõ là có phụ lục và danh sách kèm theo. Nếu đơn được lập thành nhiều bản thì nội dung ghi trong đơn phải giống nhau giữa các bản.

Điều 6. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2022.

2. Thông tư này bổ sung cho Thông tư số 11 ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thay thế 78/2019/TT-BQP quy định ban hành, duy trì và sử dụng biểu mẫu quản lý vi phạm hành chính thuộc Bộ Quốc phòng Thuộc Bộ Quốc Phòng.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ, Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục Kiểm tra Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Vụ Pháp chế) để quản lý./.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Khoa Học Tự Nhiên 7 Chân Trời Sáng Tạo

Người nhận:
– Bộ trưởng Quốc phòng (để b/c);
– Đại diện TTMT-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Cục TTCT;
– Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;
– Các Quân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9;
– Bộ đội Biên phòng: Bộ đội Biên phòng, CSB Thủ đô Hà Nội;
– Ban Cơ yếu Chính phủ;
– Thanh tra Bộ Quốc phòng;
– Tòa án quân sự trung ương;
– Cục Thi hành án/Bộ Quốc phòng;
– Pháp chế/Bộ Quốc phòng;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật/Bộ Tư pháp;
– Công báo Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng;
– Lưu: VT, VPC, CSB. Ti30.

KT. bộ trưởng, mục sư
Phó

Thượng tướng Võ Minh Lương

ruột thừa

Biểu mẫu được sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính thuộc diện quản lý của Bộ GD&ĐT
(Kèm theo Thông tư số 79/2022/TT-BQP ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

TT

biểu mẫu

Các hình thức

người đầu tiên

MBBGNVV

Biên bản sự cố

2

MQĐGHGT

Quyết định kéo dài thời hạn giải trình

3

MTTG

Thông báo tạm giữ người theo thủ tục hành chính

4

MNDNK

Đề nghị khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

5

MPKSG

Phiếu khảo sát giá hàng hóa

6

MBBGN

Biên bản giao nhận hồ sơ vi phạm để xử lý vi phạm hành chính

7

MLDTLHDĐ

Quyết định thành lập hội đồng xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính tạm giữ

số 8

MBBHDRE

Biên bản họp hội đồng xác định trị giá tang vật thu giữ do vi phạm hành chính

9

MFDBTS

Quyết định bán tang vật vi phạm hành chính tạm giữ đối với hàng hóa, vật phẩm dễ hư hỏng

Mười

MBBBH

Biên bản bán tang vật vi phạm hành chính tạm giữ đối với hàng hóa, vật phẩm dễ hư hỏng

11

MSTDXP

Sổ giám sát và xử phạt vi phạm hành chính

……………………

Thuộc tính Thông tư 79/2022/TT-BQP

Đại lý Phát hành: bộ quốc phòng Số xuất bản: Đang cập nhật
Con số: 79/2022/TT-BQP Ngày xuất bản: Đang cập nhật
Phương pháp chứng thư: thông tư Ký kết bởi: Võ Minh Lương
Ngày phát hành: 04/11/2022 Ngày hết hạn: Đang cập nhật
Cánh đồng: Vi phạm hành chính

Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực hành chính này được khoavanhoc-ussh.edu.vn cập nhật và đăng tải, các bạn vui lòng lưu file tải về làm tài liệu để sử dụng.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Các Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Trong Lịch Sử Và đặc điểm Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *