Thông Tư 56/2017/TT-BYT – HoaTieu.vn

Rate this post

Hướng dẫn pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư 56/2017/TT-BYT – Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực y tế. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 01/03/2018. Thông tư giải thích về khả năng xác định bệnh đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Bộ Y Tế
———

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————

Số: 56/2017/TT-BYT

con sông nội bộ, Ngày 29 tháng 12 năm 2017

thông tư
Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn lao động trong lĩnh vực y tế

Theo luật bcô ấyBảo hiểm xã hội 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;

An toàn vệ sinh lao động số. Theo Đạo luật 84/20người đầu tiên5/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 20người đầu tiên7 quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính phủĐúngu Tổ chức Bộ Y tế;

Theo Đ.Đúng Đề nghị của Sởsốngsở tư phápkhông bán đượcCục trưởng Cục Quản lý thi, chỉ,Một bộ phận bị bệnhsốngng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ emĐúng Bạn,

Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ ban hành Thông tư quy định chi Giai đoạn Thực thi pháp luật bcô ấyĐạo luật về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp trong Lĩnh vực Bảo hiểm Xã hội và Y tế.

Chưa người đầu tiên

điều khoản chung

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định về:

1. Bệnh tật, khả năng chẩn đoán bệnh tật được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

2. Khám giám định mức suy giảm khả năng lao động (tỷ lệ tổn thương cơ thể) để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động và thân nhân người lao động.

3. Cấp giấy ra viện, giấy chứng sinh, bản sao hồ sơ bệnh án, giấy xác nhận nghỉ thai sản, giấy chứng nhận đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Điều 2. Hàng hóalực đẩyỨng dụng

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

2. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều này đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc có quyết định nghỉ việc để chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng; Người tham gia BHXH tự nguyện phải đóng đủ 20 năm BHXH bắt buộc.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Biên Bản Dạy Học Theo Chủ đề

3. Thân nhân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (sau đây gọi là thân nhân của người lao động) là người đề nghị giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ tử tuất.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

người đầu tiên. Nghỉ việc để điều trị ngoại trú thời gian của con ngườiTôi Công nhân không đủ sức khỏe để làm việc đang được các học viên khám chữa bệnhdựa vào Điều trị ngoại trú.

2. Bản sao hợp lệ Bản sao do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính.

3. Bản sao hồ sơ bệnh án bcô ấyn Lập hồ sơ bệnh án theo quy định của Luật Khám bệnh,,một căn bệnh

Chương II

Người ốm hưởng chế độ BHXH có thời hạn và hồ sơ khám hưởng BHXH

Điều 4. Các bệnh hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Dịch bệnh gây hạisốngChế độ bảo hiểm xã hội một lần bao gồm:

1. Bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS mà không tự kiểm soát được các hoạt động như đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân. Các đối tượng cung cấp các nhu cầu sinh hoạt cá nhân và hàng ngày khác cần được giám sát, trợ giúp và chăm sóc đầy đủ.

2. Bệnh, tật không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này dẫn đến suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ thương tật từ 81% trở lên mà không tự điều khiển, thực hiện được hoạt động đi lại. , cung cấp các nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày như mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và các vấn đề khác cần được giám sát, hỗ trợ và chăm sóc đầy đủ.

Điều 5. Hồ sơ giám định lần đầu

1. Hồ sơ giám định lần đầu do tai nạn rủi ro nghề nghiệp:

a) Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này đối với trường hợp người bị tai nạn lao động đang do người sử dụng lao động quản lý tại thời điểm yêu cầu giám định; Phiếu giám định hoặc văn bản đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này đối với người lao động không còn chịu sự quản lý của người sử dụng lao động tại thời điểm giám định và đề nghị giám định;

b) Quyết định ngày 28 tháng 9 năm 2001 số. Quyết định 4069/2001/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cấp bản chính hoặc bản sao hợp lệ của thương tật do cơ sở y tế (nơi người lao động cấp cứu, điều trị) cấp,u hồ sơ bệnh án;

c) Thông tư liên tịch số. ngày 21 tháng 01 năm 2012 của Thông tư liên tịch số. 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Biên bản điều tra tai nạn rủi ro nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục 7 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế Hướng dẫn khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo Nguy hiểm nghề nghiệp ;

Tham Khảo Thêm:  Giáo Viên Về Nghỉ Phép Có được Thanh Toán Tiền Tàu Xe?

d) Giấy ra viện hoặc tóm tắt theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tếĐúngt Hồ sơ bệnh án. Trường hợp người lao động không điều trị nội trú, ngoại trú thì phải được giám định thương tật và lập hồ sơ điều trị phù hợp tại thời điểm đề nghị giám định tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Trường hợp giám định viên thuộc đối tượng quy định tại điểm C khoản 1 Điều 47 Luật An toàn, vệ sinh lao động: Trong tóm tắt bệnh án ghi rõ thương tật do tai nạn lao động gây ra phải ghi rõ tình trạng mất khả năng lao động. Điều trị ổn định.

đ) Một trong các loại giấy tờ có ảnh sau: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hạn. Trường hợp không có các giấy tờ trên thì phải có văn bản xác minh có dán ảnh và bìa dán ảnh của Công an cấp xã và được cấp trong thời hạn 03 tháng, kể từ thời điểm đề nghị xem xét, thẩm định.

2. Hồ sơ khám, giám định bệnh nghề nghiệp lần đầu:

a) Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này đối với trường hợp người được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu thuộc diện quản lý của người sử dụng lao động; đTôiĐúngm Khám sức khoẻ hoặc yêu cầu khám sức khoẻChâu ÁTrường hợp người lao động có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp thì giám định người lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.cô ấyNguy cơ bệnh tật bao gồm cả những người lao động bị bệnhcô ấyTiết kiệm thời gian thanh toán bảo hiểm xMột Công đoàn, người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết lương hưu, trợ cấp hàng tháng và người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng;

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Hồ sơ bệnh nghề nghiệp;

C) Tóm tắtĐúngt Hồ sơ bệnh án (nếu có) liên quan đến việc điều trị bệnh nghề nghiệp của người lao động.

Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 Luật An toàn, vệ sinh lao động: Tóm tắt bệnh án,Ô bệnh nghề nghiệp nan y vĩnh viễn.

d) Một trong các giấy tờ quy định tại điểm đ khoản người đầu tiên Cái này.

3. Hồ sơ kiểm tra, đánh giá thực hiện chế độ hưu trí cho người lao động:

a) Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc giấy đề nghị khám giám định y khoa theo quy định của pháp luật đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.,Đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết thủ tục hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ một hoặc một số giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh sau: Tóm tắt bệnh án, giấy xác nhận thương tật, giấy ra viện, sổ khám bệnh, bản sao hồ sơ bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp và biên bản giám định bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp. rủi ro nghề nghiệp đối với người được sàng lọc, đánh giá rủi ro;

Tham Khảo Thêm:  Nhạc Vu Lan báo hiếu hay nhất – Nhạc mùa Vu Lan báo hiếu

c) Một trong các giấy tờ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.

4. Hồ sơ kiểm tra, giám định để thực hiện chế độ tuất:

a) Văn bản đề nghị kiểm tra, đánh giá theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này;

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ một hoặc một số giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh sau: tóm tắt bệnh án, giấy xác nhận thương tật, giấy ra viện, sổ khám bệnh, biên bản giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với người được khám bệnh nghề nghiệp, tai nạn rủi ro nghề nghiệp ;

c) Một trong các giấy tờ quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

5. Văn bản giám định xác định người lao động, Không đủ sức khỏeĐúng Chăm sóc con sau khi sinh hoặc nhận con nuôi do mang thai hộ hoặc phải nghỉ thêmỐiPhụ nữ có thai:

a) Văn bản yêu cầu giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ một hoặc một số giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh sau: tóm tắt bệnh án (tiền sử sản khoa hoặc bệnh khác), giấy chứng nhận thương tật, giấy chứng nhận thương tật, sổ khám bệnh, bản sao hồ sơ bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp. bệnh hoặc biên bản giám định rủi ro nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp đối với người được giám định rủi ro nghề nghiệp;

c) Một trong các giấy tờ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.

6. Hồ sơ kiểm tra, thẩm định hưởng chế độ bảo hiểm xMột Lắp ráp một lần:

a) Văn bản đề nghị kiểm tra, đánh giá theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này;

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ một hoặc một số giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh sau: tóm tắt bệnh án, giấy xác nhận thương tật, giấy ra viện, sổ khám bệnh, bản sao hồ sơ bệnh nghề nghiệp, biên bản giám định bệnh nghề nghiệp và rủi ro nghề nghiệp của người lao động. bệnh và Đối với người được sàng lọc, giám định nguy cơ nghề nghiệp;

c) Một trong các giấy tờ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.

Quy cách văn bản: Thông tư 56/2017/TT-BYT

KHÔNG 56/2017/TT-BYT
phương pháp chứng thư thông tư
Ngành, lĩnh vực Bảo hiểm, Thể thao – Sức khỏe
nơi ban hành Bộ Y Tế
Người ký Trang trại Lê Tuấn
Ngày phát hành 29 Tháng mười hai, 2017
Ngày có hiệu lực

01/03/2018

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Lời Chúc 20-10 Hay Nhất

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *