Thông Tư 48/2015/TT-BTNMT Quy định Quản Lý, Cung Cấp, Khai Thác Thông Tin Dữ Liệu đo đạc Và Bản đồ

Rate this post

Quy định về bảo quản thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

Thông tư 48/2015/TT-BTNMT – Quy định về quản lý, phân bổ và khai thác dữ liệu đo đạc và bản đồ

Thông tư 48/2015/TT-BTNMT quy định về quản lý, phân bổ và khai thác dữ liệu đo đạc và bản đồ có hiệu lực ngày 30 tháng 12 năm 2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Thông tin cụ thể, chi tiết về quản lý, cấp phát và đăng ký, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ. Xin vui lòng xem.

Nội dung mới về thuế tài nguyên Thông tư số. Công văn 4554/TCT-CS giới thiệu 152/2015/TT-BTC

Thông tư 35/2015/TT-BCT Bảo vệ môi trường ngành công thương

Thông tư số về Quản lý chất thải nguy hại. 36/2015/TT-BTNMT

Một tập hợp các tài nguyên và
môi trường
——-
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————
Số: 48/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

thông tư
Quy định về quản lý, cung cấp và thể hiện, sử dụng thông tin, số liệu đo đạc, hàng hóa

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 04 tháng 3 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 45/2015/NĐ-CP 06/05/2015 Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về quản lý, phân bổ, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Chương I

quy tắc chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về quản lý, phân bổ, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ.

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, cấp phát, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham Khảo Thêm:  Kịch Bản Chương Trình Ngoại Khóa Ngày 22/12

3. Thông tư này không áp dụng đối với thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ do Bộ Quốc phòng chuẩn bị phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Điều 2. Hệ thống thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

Nghị định số ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ. Nghị định số 45/2015/NĐ-CP về hệ thống thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ theo quy định tại Điều 21 (sau đây gọi là: Nghị định số 45/2015/NĐ-CP).

Chương II

Quản lý thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

Điều 3. Trách nhiệm quản lý thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

1. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm:

a) Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Sở Tài nguyên và Môi trường) về thu thập, quản lý, cung cấp, khai thác, sử dụng tài nguyên. Sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ;

c) Nghị định số. Quản lý thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Điều 21 Nghị định 45/2015/NĐ-CP;

d) Thực hiện thu thập thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu đo đạc, bản đồ trên hệ thống điểm đo đạc cơ sở, bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ hành chính. huyện, bản đồ chuyên đề, cơ sở dữ liệu địa lý và hệ thống thông tin địa lý dùng riêng cho địa phương và các thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ khác do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp.

3. Cơ quan thông tin, lưu trữ liên quan đến bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là bộ) chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của bộ. .

Tham Khảo Thêm:  Những Câu Hỏi Về Ngày 8-3 Có đáp án

4. Các cơ quan nêu tại khoản 1, 2 và 3 Điều này có trách nhiệm công bố, đăng tải danh mục thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý trên trang thông tin điện tử của mình. Danh mục thông tin, dữ liệu phải được cập nhật hàng năm.

Điều 4. Giao nộp thông tin, dữ liệu cơ bản về bản đồ và đo đạc

Thông tin, dữ liệu và bản đồ cơ bản về đo đạc và bản đồ 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nghị định số. Điều 21 của 45/2015/NĐ-CP quy định rằng khi hoàn thành công trình, dự án, đơn vị thi công có trách nhiệm bàn giao sản phẩm cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam như sau:

1. Nghị định số. Khoản 1 Điều 21 Nghị định 45/2015/NĐ-CP cung cấp đầy đủ các sản phẩm và tài liệu kèm theo được xác định bởi các thông tin, số liệu thiết kế kỹ thuật – dự toán đã được cơ quan phê duyệt của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghị định số. Nghị định 45/2015/NĐ-CP dẫn chiếu tại khoản 2 Điều 21 về thông tin, dữ liệu:

a) Sơ đồ lưới, ghi điểm, sổ đo; Kết quả tính toán bình sai có định dạng tệp dữ liệu *.pdf;

b) Biên bản bàn giao mốc giới ngoài thực địa;

c) Thiết kế kỹ thuật – dự toán, văn bản nghiệm thu công trình cấp chủ đầu tư.

3. Nghị định số. 45/2015/NĐ-CP Các thông tin, dữ liệu dẫn chiếu tại khoản 3 Điều 21:

a) các tệp dữ liệu chụp nhanh;

b) các tệp dữ liệu về thông số máy ảnh và thông tin liên quan;

c) các tệp dữ liệu quét laze đã xử lý;

d) Báo cáo tóm tắt dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dưới dạng bản sao, bản giấy và bản điện tử.

4. Nghị định số. 45/2015/NĐ-CP Các thông tin, dữ liệu dẫn chiếu tại khoản 4 Điều 21:

a) Tệp dữ liệu bản đồ địa hình dạng số gốc, bản đồ nền và dữ liệu biên tập để in (nếu có) kèm theo tệp dữ liệu nền bản đồ;

Tham Khảo Thêm:  Ví Dụ Về Biểu Hiện Của Quy Luật Thống Nhất Và Hoàn Chỉnh Của Vỏ địa Lí

b) Các tệp dữ liệu để tăng độ dày của khối đo ảnh (đồ án khu đo – nếu bản đồ được thành lập bằng công nghệ ảnh số);

c) Tệp dữ liệu bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ hành chính cấp quốc gia, cấp vùng và tập bản đồ địa lý quốc gia;

d) Tư liệu và bản đồ biên giới quốc gia;

đ) Tài liệu, bản đồ địa giới hành chính;

e) Báo cáo tóm tắt dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dưới dạng bản sao, bản giấy và bản điện tử.

5. Nghị định số. 45/2015/NĐ-CP Các thông tin, dữ liệu dẫn chiếu tại khoản 5 Điều 21:

a) Cơ sở dữ liệu địa lý và siêu dữ liệu đóng gói theo quy định;

b) dữ liệu mô hình kỹ thuật số độ cao vectơ, raster và siêu dữ liệu;

c) Báo cáo tóm tắt dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dưới dạng bản sao, bản giấy và bản điện tử.

6. Nghị định số. 45/2015/NĐ-CP Các thông tin, dữ liệu dẫn chiếu tại khoản 6 Điều 21:

a) Danh sách địa danh đã thống nhất với địa danh cấp tỉnh kèm theo tệp dữ liệu *.pdf và cơ sở dữ liệu;

b) Cơ sở dữ liệu địa danh hành chính kèm theo danh sách địa danh dạng tệp dữ liệu *.pdf và dạng cơ sở dữ liệu;

c) Cơ sở dữ liệu địa danh quốc tế với danh mục địa danh dạng tệp dữ liệu *.pdf và cơ sở dữ liệu;

d) Báo cáo tóm tắt dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dưới dạng bản sao, bản giấy và bản điện tử.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Mẫu đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu, tá dược chưa có số đăng ký

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *