Thông Tư 32/2017/TT-BCT – Hướng Dẫn Luật Hóa Chất Và Nghị định 113/2017/NĐ-CP

Rate this post

Văn bản hướng dẫn Luật và Nghị định 113/2017/NĐ-CP về Hóa chất

Thông tư 32/2017/TT-BCT – Hướng dẫn Luật Hóa chất

Bộ trưởng Bộ Công Thương 2017 Luật Hóa chất ngày 09 tháng 10 năm 2017 và Nghị định số. Thông tư 32/2017/TT-BCT được ban hành quy định rõ và hướng dẫn một số điều của Nghị định 113/2017/NĐ-CP. Công nghiệp và Thương mại. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Thông tư 32/2017/TT-BCT

Bộ Công Thương
———

CHXHCNVN
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————

Số: 32/2017/TT-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

thông tư
Một số quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 vide Govt.

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Nghị định số ngày 09/10/2017. Nghị định 113/2017/NĐ-CP giải thích và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

Căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hóa chất;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ. 113/2017/NĐ-CP Điều khoản của Luật Hóa chất số

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nội dung hướng dẫn của thông tư này Quy định thực hiện và cụ thể:

Một) Chịu trách nhiệm duy trì các thủ tục hành chính về xử lý hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp;

b) Các loại biểu mẫu tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng trong quá trình: lập hồ sơ đề nghị và thẩm định, cấp, cấp lại, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh có điều kiện đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hóa chất; Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp; lập hồ sơ đề nghị và thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; Mẫu phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc hại; Các biểu mẫu báo cáo trong hoạt động hóa chất;

c) Xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp;

d) phân loại và ghi nhãn hóa chất;

đ) Lập phiếu an toàn hóa chất;

e) Khai báo hóa chất nhập khẩu;

g) Chế độ báo cáo về quản lý hóa chất ngành công thương.

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất; Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham Khảo Thêm:  Thông Tư 21/2019/TT-BTC - Hướng Dẫn Việc Bán Cổ Phần Lần đầu

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

người đầu tiên nhãn hóa chất Chữ viết, bản in, bản vẽ, bản sao của từ, hình vẽ, tranh ảnh, dán, in, đính, đúc, khắc, khắc trực tiếp lên hóa chất, bao bì thương mại hóa chất, vật liệu hóa chất. Các chất khác được thêm vào hóa chất, bao bì hóa chất thương mại.

2. ghi nhãn hóa chất thể hiện các thông tin cơ bản, chủ yếu về hóa chất trên nhãn hóa chất để người tiêu dùng nhận biết, làm cơ sở lựa chọn, sử dụng và tiêu dùng; Các nhà sản xuất và thương nhân để thông báo và quảng bá hóa chất của họ và các cơ quan chức năng để thực hiện kiểm tra và quy định.

3. Nhãn gốc của hóa chất Nhãn được hiển thị đầu tiên bởi công ty sản xuất hóa chất hoặc gắn vào hóa chất hoặc bao bì thương mại của nó.

4. nhãn bổ sung Là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của hóa chất bằng tiếng Việt sang tiếng Việt và gắn với những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Bao bì hóa chất thương mại Bao bì chứa hóa chất được phân phối cùng với hóa chất và có hai loại:

a) Bao bì trực tiếp là bao bì có chứa hoá học, tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, tạo thành khối hoặc bao phủ trong thành phần hóa học;

b) Bao bì ngoài là bao bì dùng để bao gói một hoặc nhiều đơn vị hóa chất có bao gói trực tiếp.

6. Ngày sản xuất là mốc thời gian để hoàn thành bước cuối cùng trong việc hoàn thiện hóa chất hoặc lô hóa chất.

7. Hạn sử dụng hóa chất Một hóa chất hay một lô hóa chất không còn giữ được đặc tính, chất lượng vốn có sau thời gian sử dụng quy định. Hạn dùng của hóa chất được tính từ ngày sản xuất đến khi hết hạn sử dụng hoặc tính bằng ngày, tháng, năm hết hạn. Nếu ngày hết hạn chỉ hiển thị tháng và năm thì ngày hết hạn được tính đến ngày cuối cùng của tháng hết hạn.

9. tuần hoàn hóa học Hoạt động trưng bày, quảng bá, vận chuyển, tàng trữ hóa chất trong quá trình mua bán hóa chất, trừ hoạt động nhập khẩu hóa chất từ ​​cửa khẩu về kho của doanh nghiệp, cá nhân vận chuyển hóa chất.

Điều 3. Thực hiện thủ tục hành chính về quản lý hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

1. Cấp, cấp lại, điều chỉnh, hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

a) Đối với công ty, cá nhân sản xuất hóa chất, Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở sản xuất là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cấp, cấp lại, xử phạt điều chỉnh và thu lệ phí. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;

Tham Khảo Thêm:  Bài Dự Thi Viết Biển, đảo Trong Trái Tim Tôi 2022

b) Đối với các công ty, cá nhân kinh doanh hóa chất, Sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Nơi công ty hoặc người có trụ sở chính Cơ quan thu hồi hồ sơ, cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất có kho chứa hóa chất tại địa điểm khác, Sở Công Thương nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất có trách nhiệm gửi 01 bản sao hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất. Tổ chức, cá nhân phải lấy ý kiến ​​của Sở Công Thương nơi đặt kho hóa chất. Sở Công Thương xác định tổ chức, cá nhân làm kho hàng có trách nhiệm thẩm định điều kiện kho hàng và có ý kiến ​​bằng văn bản về việc đáp ứng điều kiện kho hàng theo quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP. Sở Công Thương là trụ sở chính của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận. Sở Công Thương nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất gửi Giấy chứng nhận đã cấp cho Sở Công Thương nơi đặt kho để phối hợp kiểm tra, giám sát;

c) Tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn đặt trụ sở kinh doanh để sản xuất đồng thời các loại hóa chất lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của tổ chức, cá nhân. Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp bao gồm các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định này. Nghị định số 113/2017/NĐ-CP gửi Sở Công Thương nơi công ty hoặc cá nhân đặt trụ sở chính;

2. Cục Hóa chất tiếp nhận, cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.

3. Cục Hóa chất tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp của tổ chức, cá nhân; Tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra điều kiện thực tế. Bộ trưởng Bộ Công Thương ủy quyền cho Cục trưởng Cục Hóa chất cấp, cấp lại, điều chỉnh và hủy bỏ Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

4. Cục Hóa chất tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp của tổ chức, cá nhân trình Lãnh đạo Bộ Công Thương thành lập Hội đồng thẩm định. Xác định, thẩm định và trình lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Cài đặt, Tạo Tài Khoản Skype Cho Người Mới Sử Dụng

5. Cục Hóa chất tiếp nhận thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu của doanh nghiệp, cá nhân khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, thử nghiệm định kỳ. Kiểm tra định kỳ, thường xuyên và kiểm tra khi cần thiết.

Điều 4. Phát hành Biểu mẫu

1. Ban hành tại Phụ lục 1 mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp:

a) Mẫu 01a: Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;

b) Mẫu 01B: Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;

c) Mẫu 01C: Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;

d) Mẫu 01d: Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;

đ) Mẫu 01d: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;

e) Mẫu 01e: Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;

g) Biểu mẫu 01g: Bản kê khai trang thiết bị, kỹ thuật và trang bị an toàn, bảo hộ lao động của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất.

2. Các mẫu đơn đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp kê khai tại Phụ lục 2:

a) Mẫu 02a: Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp;

b) Mẫu 02B: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp;

c) Mẫu 02c: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp;

d) Mẫu 02d: Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.

Thể lệ văn bản: Thông tư 32/2017/TT-BCT

KHÔNG 32/2017/TT-BCT
phương pháp chứng thư thông tư
Ngành, lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường
nơi ban hành Bộ Công Thương
Người ký Đỗ Thắng Hải
Ngày phát hành 28 Tháng Mười Hai, 2017
Ngày có hiệu lực

28 Tháng Mười Hai, 2017

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Thông Tư 21/2019/TT-BTC - Hướng Dẫn Việc Bán Cổ Phần Lần đầu

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *