Thông Tư 17/2022/TT-BGDĐT Sửa đổi, Bổ Sung Thông Tư 19/2019/TT-BGDĐT

Rate this post

Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT

Ngày 05/12/2022, Bộ Giáo dục ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đối với nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non. Trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên là trung tâm giáo dục thường xuyên được ban hành kèm theo Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, việc đánh giá, xếp loại kết quả đào tạo thường xuyên được lưu giữ trong hồ sơ và là cơ sở để thực hiện các chính sách và quy trình thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và tuyển dụng giáo viên và cán bộ quản lý.

Thông tư 17/2022/TT-BGDĐT

di dờiThần Ori Giao dục va đao tạo

_____________

Số: 17/2022/TT-BGDĐT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tự do – tự do – hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 1 2 Năm 2022

thông tư
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, thay thế một số điều của Quy chế bồi dưỡng liên tục nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

__________________

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Chính phủ ban hành Nghị định số ngày 24 tháng 10 năm 2022 quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo 86/2022/NĐ-CP;

Nghị định của Chính phủ số ngày 01 tháng 9 năm 2017 về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ 101/2017/NĐ-CP; Nghị định của Chính phủ số ngày 01 tháng 9 năm 2017 về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và dân vận. Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, thay thế một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP Cán bộ, công chức;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên. Trung tâm giáo dục thường xuyên Thông tư số Ban hành kèm theo ngày 19/2019/ TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12 tháng 11 năm 2019.

Điều 1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, thay thế một số điều của Quy chế bồi dưỡng liên tục nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Thời Khóa Biểu Phụ đạo Năm Học 2022-2023

1. Sửa đổi, thay thế khoản 1 và khoản 2 Điều 2 như sau:

“Thứ nhất. Trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mẫu giáo độc lập (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) giáo viên làm công tác dinh dưỡng, chăm sóc, giáo dục; trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông phổ thông, nhiều Trường trung học phổ thông có các cấp học, trường chuyên biệt, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc thiểu số Giáo viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phổ thông khuyết tật (gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông); giáo viên giảng dạy trong các trung tâm giáo dục thường xuyên , trung tâm giáo dục nghề nghiệp quốc gia Giáo viên dạy các chương trình giáo dục theo Chương trình cấp bằng tốt nghiệp của Hệ thống giáo dục – Giáo dục thường xuyên (gọi chung là Trung tâm giáo dục thường xuyên).

Giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên gọi chung là giáo viên.

2. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (gọi chung là Giám đốc)”.

2. Sửa đổi, thay thế khoản 1 Điều 3 như sau:

“Thứ nhất. Phát triển kiến ​​thức, kỹ năng cần thiết cho vị trí việc làm cho giáo viên, cán bộ quản lý; làm cơ sở cho công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn của giáo viên, cán bộ quản lý; tăng mức độ đáp ứng của giáo viên và cán bộ quản lý với yêu cầu vị trí việc làm; giáo dục mầm non, đáp ứng yêu cầu phát triển của giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 7 như sau:

“b) Tài liệu phải bảo đảm sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; kiến ​​thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành; tích hợp, hợp nhất các chương trình đào tạo có môn học tương tự; không trùng lặp. Chương trình, tài liệu phải thường xuyên được bổ sung, cập nhật và hoàn thiện theo điều kiện thực tế;” .

Tham Khảo Thêm:  Cá Cơm Khô Rim Chua Ngọt

4. Sửa đổi, thay thế khoản 1 Điều 9 như sau:

“Thứ nhất. Báo cáo viên bồi dưỡng thường xuyên: là giáo viên của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên; chuyên viên, cán bộ quản lý giáo dục; giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông chính; giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng thường xuyên tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 điều này.

5. Điểm c và điểm d khoản 2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Có kinh nghiệm bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý; có tinh thần trách nhiệm, khả năng hợp tác với đồng nghiệp; có khả năng hướng dẫn, tư vấn cho giáo viên và cán bộ quản lý tự học; đánh giá quá trình tổ chức, nội dung, phương pháp, cách thức và kết quả rèn luyện tổng hợp thành thạo các dạng bài làm;

d) Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế, xây dựng và phát triển tài liệu, học liệu để tạo động lực cho giáo viên và cán bộ quản lý.

6. Sửa đổi, thay thế Điều 11 như sau:

“Thứ nhất. Đánh giá việc vận dụng kiến ​​thức bồi dưỡng thường xuyên vào thực tiễn giảng dạy, giáo dục trẻ em, học sinh, người học; thực hành quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Mục tiêu đánh giá, yêu cầu cần đạt, kiểm tra để khẳng định nội dung của đánh giá, nghiên cứu bài tập và cần kết hợp đánh giá định kỳ với đánh giá định kỳ bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp thông qua bài tập, bài tập và các quy định của quy chế này.

2. Bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài tập được chấm theo thang điểm 10 và được xếp loại đạt yêu cầu nếu đạt từ 5 (năm) điểm trở lên.

3. Xếp loại kết quả Huấn luyện chung:

a) Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng chung: Giáo viên, cán bộ quản lý được xếp loại hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng chung, đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định của các đợt bồi dưỡng trong năm học; Hoàn thành các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài tập cây trồng đạt yêu cầu trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều này.

b) Không hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên: Giáo viên, cán bộ quản lý không đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm A khoản 3 Điều này.

Tham Khảo Thêm:  Cách Bấm Tổ Hợp Trên Máy Tính Fx 570Es Plus Nhanh Nhất, Cách Giải Toán Bằng Máy Tính Bỏ Túi Casio Fx

4. Việc đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng được lưu trữ thường xuyên và là cơ sở để thực hiện chế độ, chính sách bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, tuyển dụng nhà giáo và cán bộ quản lý.

7. Sửa đổi, thay thế Điều 12 như sau:

“Điều 12. Công nhận hoàn thành kế hoạch huấn luyện chung

Giáo viên, cán bộ quản lý hoàn thành các đợt bồi dưỡng trong năm học quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng chung.

8. Sửa đổi, bổ sung điểm C khoản 2 Điều 13 như sau:

“c) Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên; gửi đánh giá, xếp loại và kết quả bồi dưỡng thường xuyên về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

9. Sửa đổi, thay thế khoản 1 Điều 19 như sau:

“Thứ nhất, theo cơ chế phối hợp nêu tại Điều 13 của Quy chế này; xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn và công khai danh sách báo cáo viên trước khi tiến hành tập huấn.

Điều 2. Hiệu lực

Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2023.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Thủ trưởng các Vụ có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vụ Đào tạo, các tổ chức, cá nhân có liên quan Chịu trách nhiệm thi hành Thông tư./.

Người nhận:

– Văn phòng Chính phủ;

– Ban Tuyên giáo Trung ương;

– Ủy ban Giáo dục của Quốc hội;

– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

– Các sở giáo dục và đào tạo (để thực hiện);

– Cổng TTĐT Chính phủ;

– Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ Pháp luật.

KT. di dờiThần Ori Chủ tịch

Phó

Phạm Ngọc Thưởng

Thuộc tính Thông tư 17/2022/TT-BGDĐT

Đại lý Phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số xuất bản: Đang cập nhật
Con số: 17/2022/TT-BGDĐT Ngày xuất bản: Đang cập nhật
Phương pháp chứng thư: thông tư Ký kết bởi: Phạm Ngọc Thương
Ngày phát hành: 05/12/2022 Ngày hết hạn: Đang cập nhật
Cánh đồng: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Văn bản pháp luật lĩnh vực giáo dục và đào tạo này được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Lời Bài Hát Bánh Chưng Nhân Tết

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *