Thông tư 162/2017/TT-BQP về thực hiện Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp

Rate this post

Hướng dẫn cách tính trợ cấp cho quân nhân nghỉ hưu sớm

Thông tư 162/2017/TT-BQP – Triển khai Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn chế độ, thủ tục thi hành Luật quân nhân chuyên nghiệp

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 162/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 151/2016/NĐ-CP quy định về chế độ, thủ tục thực hiện pháp luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Nhà nước. sự bảo vệ Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2017.

bộ quốc phòng
——-

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————

Số: 162/2017/TT-BQP

Hà Nộingày Mười tháng 7 20 năm17

thông tư
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, thủ tục công vụ của cơ quan bảo hộ lao động, công nghiệp và công vụ

Theo Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng ngày 26/11/20người đầu tiên5;

Căn cứ nghị định người đầu tiên51/2016/NĐ-CP ngày 11 của Chính phủ tháng 11 năm 2016 chỉ giải thích và hướng dẫn thi hành một số điều về quản trịI EChính sách của Luật đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng;

Nghị định số ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng. Căn cứ 35/2013/NĐ-CP;

Theo yêu cầu của chủ sở hữuTôiEM TILái xeSở Giáo dụcI Esự quản lý;

Nghị định của Chính phủ số ngày 11 tháng 11 năm 2016. 151/2016/NĐ-CP Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều về mức độ, thủ tục, giải thích và hướng dẫn thi hành một số điều Quân nhân chuyên nghiệp, người lao động vàTôiSĩ Quan Quốc Phòng.

Chương I

quy tắc chung

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này hướng dẫn thực hiện chế độ, thủ tục đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng đã nghỉ hưu, phục viên, hy sinh, từ trần; trao đổi thời gian làm việc; Nghị định của Chính phủ số ngày 11 tháng 11 năm 2016. Nghị định 151/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, thủ tục của Luật bảo hiểm y tế đối với công nhân viên quốc phòng và thân nhân viên chức, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (sau đây gọi là Nghị định 151/NĐ-CP) 2016/NĐ-CP dẫn chiếu); Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 108/2020/NĐ-CP Sửa Nghị định Tổ Chức Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc UBND

Điều 2. Nội dung đơn

1. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng.

2. Thân nhân của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, sĩ quan đang phục vụ trong Bộ Quốc phòng.

3. Cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng.

Điều 3. Tiền lương và thời gian làm việc để tính hưởng

1. Mức lương để tính trợ cấp

a) Tiền lương tháng để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần nêu tại khoản 2 Điều 3; Khoản 2, Nghị định số. Điều 5 Nghị định 151/2016/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 5 Thông tư này được tính bình quân tiền lương tháng của quân nhân chuyên nghiệp, người lao động và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối. Sĩ quan Quốc phòng đã nghỉ hưu;

b) Tiền lương tháng để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần nêu tại khoản 2 Điều 4; khoản 1 và khoản 2 Điều 6; Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 151/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 7 và Điều 9 Thông tư này là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước năm tháng. Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự chuyên nghiệp. , công nhân và viên chức quốc phòng nghỉ hưu, phục viên, thôi việc hoặc từ trần, từ trần;

c) Tiền lương hằng tháng để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần hướng dẫn tại điểm a và điểm b khoản này bao gồm: tiền trả theo loại, nhóm, bậc đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng; Nhóm, ngạch, bậc sĩ quan Quốc phòng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

2. Thời giờ làm việc để tính trợ cấp

a) Thời gian công tác để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần nêu tại điểm b khoản 2 Điều 3; Khoản 2 Điều 4; Khoản 2 Điều 5; Khoản 1, 2, Nghị định số. Điều 6 và điểm B khoản 3 Điều 5 Nghị định 151/2016/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 6; Khoản 1 Điều 7 của thông tư này quy định về tổng thời gian công tác trong quân đội (với tư cách là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, người lao động và công chức quốc phòng) và thời gian công tác trong quân đội. Hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị tiếp nhận và đã đóng bảo hiểm xã hội trước khi nhập ngũ, trừ thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị đã đóng bảo hiểm xã hội nhưng đã nhận chế độ quân nhân, xuất ngũ, thôi việc;

Tham Khảo Thêm:  Menu Quán Cà Phê — Sở Khoa Học Và Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

b) Nghị định số. Nghị định 151/2016/NĐ-CP tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư này thì thời gian công tác để tính quy đổi để hưởng phụ cấp chuyên trách là tổng thời gian công tác trong quân đội (bao gồm cả thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan). cán bộ, chiến sĩ, người lao động và công chức quốc phòng) trực tiếp chiến đấu, công tác chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, đặc thù của tính chất;

c) Trường hợp bị gián đoạn thời gian hướng dẫn tại điểm a và điểm b khoản này mà chưa nhận trợ cấp một lần (xuất ngũ, xuất ngũ, thôi việc) thì bị truy thu.

3. Thời gian làm việc, thời gian cộng thêm do quy đổi và tuổi nghỉ hưu sớm quy định tại Nghị định số 151/2016/NĐ-CP và Thông tư này nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: : Không tính 03 tháng, từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng trở lên tính 1/2 năm, từ đủ 06 tháng đến dưới 12 tháng tính 01 năm.

Chương II

Quy chế, Quy trình Quân nhân chuyên nghiệp, Lao động, Quốc phòng

Điều 4. Điều kiện nghỉ hưu, chế độ và thủ tục nghỉ hưu

1. Quân nhân chuyên nghiệp đã có quyết định thôi phục vụ tại ngũ thì được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Căn cứ giải thích và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Chính phủ đã ban hành Nghị định số ngày 10 tháng 5 năm 2016. 33/2016/NĐ-CP hưởng lương quân nhân, Công an nhân dân và người làm công tác mật mã đã đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Điều 8 Nghị định 33/2016/NĐ-CP;

b) Hết thời hạn phục vụ tại ngũ tối đa của quân nhân chuyên nghiệp và đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm theo cấp bậc quân hàm quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và công chức nhà nước; Cộng đồng nhiều hơn;

c) Thông tư số ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ Quốc gia Thông tư số 213/2016/TT-BQP là chiến sĩ có đủ 40 năm, trong đó có đủ 15 năm và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên do cơ quan xác định danh hiệu chiến sĩ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân. quân đội sẽ không tiếp tục hình thành và sử dụng và sẽ không thay đổi chi nhánh.

Tham Khảo Thêm:  Gợi ý 4 Cách Kết Nối Camera Với Tivi Cực Dễ Dàng

2. Công nhân, viên chức quốc phòng có quyết định thôi phục vụ tại ngũ được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 54 và Khoản 1 Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Điều 6 ngày 11 tháng 11 năm 2015 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

b) Nam có đủ 50 năm đóng, nữ đủ 45 năm, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm là công nhân viên quốc phòng;

c) Trường hợp không đủ điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này do thay đổi tổ chức cán bộ, nếu là nam chưa đủ 55 tuổi đến 60 tuổi thì không phải nhập ngũ. . , nữ từ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì mới được nghỉ hưu.

3. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng sau khi nghỉ hưu được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản giải thích, hướng dẫn thi hành. Một số điều trong Luật Bảo hiểm xã hội quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Điều 5. Điều kiện, chế độ trợ cấp một lầndựa vào Nghỉ hưu sớmTôi

1. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 của thông tư này được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu trước tuổi trong tình trạng dôi dư biên chế trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do Quân đội quyết định. Bỏ, sáp nhập, thu gọn, hạ cấp tổ chức, chuyển đổi mô hình hoạt động dẫn đến giảm quân số mà Quân đội không còn nhu cầu sử dụng hoặc không thành lập được địa điểm công tác mới.

Các trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước tuổi nêu trên cần được xem xét, đề nghị từ Đảng ủy cơ sở đến Đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương và được Thường vụ Quân ủy Trung ương đồng ý. do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, phê duyệt.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Tiêu Chuẩn Xếp Loại đoàn Viên Công đoàn Cuối Năm 2023

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *