Thông Tư 14/2022/TT-BYT Bãi Bỏ Một Số Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Bộ Y Tế

Rate this post

Bộ Y tế sẽ bỏ quy định gây khó đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế

Thông tư số 14/2022/TT-BYT

Ngày 06 tháng 12 năm 2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư số. Thông tư 14/2022/TT-BYT do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Juan Tuen ký và phối hợp công bố. công bố.

Theo đó, Bộ Y tế đã bỏ các quy định gây khó khăn trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, cụ thể như sau: Bỏ quy định “giá kế hoạch của trang thiết bị y tế không được vượt quá giá trúng thầu của trang thiết bị y tế được cung cấp trong 12 tháng gần nhất” khi mua trang thiết bị y tếKhông bán được.

Khoản 2, Điều 2, Thông tư số. 14/2022/TT-BYT tại “Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 14/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 10 tháng 7 năm 2020 quy định một số nội dung. đấu thầu trang thiết bị y tế”.

Trước đó, Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 14/2020 quy định: “Khi lập dự toán giá gói thầu, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chỉ ra chi phí của trang thiết bị y tế trúng thầu trong vòng 12 tháng và không vượt quá giá gói thầu. Nó đã thắng thầu cho các thiết bị y tế. Nếu giá cao phải giải trình, làm rõ cụ thể.

Thiếu trang thiết bị y tế do chỉ tiêu đấu thầu ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh
Quy định này buộc bệnh viện phải mua trang thiết bị y tế có giá bằng hoặc thấp hơn giá trúng thầu tại các cơ sở y tế khác trong 12 tháng gần nhất. Tuy nhiên, khi tỷ giá hối đoái, giá điện nước, lao động, tiền lương… tăng cao, nhu cầu này trở nên khó đáp ứng, nhiều cơ sở y tế gặp khó khăn trong việc mua sắm trang thiết bị y tế.

Trước đó, làm việc với Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết nếu không sửa quy định này thì “bệnh viện không bao giờ mua được gì”. Mới đây, lãnh đạo Bộ Y tế cũng thừa nhận quy định này “không phù hợp với quy luật kinh tế thị trường”.

Thông tư số 14/2022/TT-BYT

Bộ Y Tế
_________

Số: 14/2022/TT-BYT

CHXHCNVN
tự do – tự do – hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2022

thông tư
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

_____________

Tham Khảo Thêm:  Gợi ý Những Mẫu Hoa Cắm Bình đơn Giản Có Thể Tự Làm Tại Nhà Về Hoa Tươi, điện Hoa

sửa đổi, thay thế một số điều của Luật Công khai văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật Công khai văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Nghị định của Chính phủ số ngày 14 tháng 5 năm 2016. Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành luật phổ biến văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, thay thế một số điều quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật phổ biến văn bản quy phạm pháp luật;

Nghị định số ngày 15 tháng 11 năm 2022. Nghị định 95/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Bộ phận đào tạo,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và liên tịch ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ năm (05) văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và liên tịch ban hành

1. Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Quyết định 36/2006/QĐ-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2006 “Quy định về thử nghiệm lâm sàng trang thiết bị y tế”.

2. Nghị quyết ngày 30 tháng 5 năm 2008 không. 19/2008/QĐ-BYT Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Y tế.

3. Quyết định số. 38/2008/QĐ-BYT ngày 11/12/2008

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Công bố “Quy định mức giới hạn tối đa nhiễm chéo Melamine trong thực phẩm”.

4. Thông tư số ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam. 09/2013/TT-BYT.

Tham Khảo Thêm:  Phân Tích đặc Trưng Cơ Bản Của Dạy Học Phát Triển Năng Lực Và Phẩm Chất Học Sinh

5. Thông tư liên tịch số. Thông tư số 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế

Điều 2. Bãi bỏ một phần quy định tại hai (02) Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

1. Thông tư số ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Danh mục thuốc mồ côi. 26/2019/TT-BYT: Điều 9 và cụm từ “và cập nhật danh mục sửa đổi, bổ sung quyết định trên Trang thông tin điện tử Khoản 1 Điều 10 trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định Bộ Y tế và Bộ Y tế Trang web Cục Quản lý Dược.

2. Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế (sau đây viết tắt là Thông tư số 14/2020/TT-BYT ) của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu dịch vụ y tế thiết bị): Bãi bỏ khoản 3 Điều 8.

Điều 3. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023.

2. Khoản 2 Điều 2 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành Thông tư này.

Điều 4. Quy định chuyển tiếp đối với quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này

1. Kể từ ngày Khoản 2 Điều 2 Thông tư này có hiệu lực thi hành, việc xác định giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 11 ngày 26 tháng 11 năm 2013. 43/2013/QH13, Nghị định số. 63/2014 phải tuân thủ. /NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định số 63/2014/NĐ-CP CP) và các văn bản hướng dẫn liên quan đến Gói thầu của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Định giá.

2. Đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, kế hoạch lựa chọn được phê duyệt

Trường hợp nhà thầu có giá gói thầu được lựa chọn theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 14/2020/TT-BYT trước thời điểm Khoản 2 Điều 2 Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện phương án cơ sở y tế. theo sau. HSDT số ngày 26/11/2013. 43/2013/QH13, Nghị định số. 63/2014/NĐ-CP và thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt hoặc thủ tục điều chỉnh giá gói thầu theo các văn bản hướng dẫn liên quan của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng giá gói thầu.

Tham Khảo Thêm:  Thưởng Tết Dương Lịch 2023 Và Nguyên Đán Quý Mão Có Phải đóng BHXH?

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

người nhận :

– Ủy ban Xã hội của Quốc hội;

– Văn phòng chính phủ (Kông Báo, cổng thông tin điện tử CP);

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

– Thanh tra Chính phủ;

– Kiểm toán nhà nước;

– Kho bạc Nhà nước;

– Đồng chí Bộ trưởng (b/c);

– Các Phó Thứ trưởng Bộ Y tế;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– lĩnh vực y tế;

– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

– Các đơn vị thuộc Bộ;

– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

– Lưu: VT, PC.

KT. bộ trưởng, mục sư
Phó

Đỗ Juan Thuấn

Thông tư số Đặc điểm của 14/2022/TT-BYT

Đại lý Phát hành: Bộ Y Tế Số xuất bản: Đang cập nhật
Con số: 14/2022/TT-BYT Ngày xuất bản: Đang cập nhật
Phương pháp chứng thư: thông tư Ký kết bởi: Đỗ Juan Thuấn
Ngày phát hành: 06/12/2022 Ngày hết hạn: Đang cập nhật
Ứng dụng:

đã biết

Tình trạng hiệu lực:

đã biết

Cánh đồng: Thuốc-Sức Khỏe

Văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực y tế này đã được Hoatieu cập nhật và phát hành, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Thưởng Tết Dương Lịch 2023 Và Nguyên Đán Quý Mão Có Phải đóng BHXH?

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *