Thông Tư 09/2016/TT-BXD Hướng Dẫn Hợp đồng Thi Công Xây Dựng Công Trình

Rate this post

Thanh toán giá hợp đồng, tạm ứng và hợp đồng xây dựng

Thông tư 09/2016/TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng xây dựng công trình

Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn Hợp đồng xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 10/03/2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2016. yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng xây dựng; thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng; … đều được đề cập rõ ràng trong thông tư này.

Thông tư 08/2016/TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng tư vấn xây dựng

Thông tư 06/2016/TT-BXD Xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 10/2016/TT-BXD Quy định cắm mốc giới và duy trì mốc giới theo đồ án quy hoạch xây dựng

bộ xây dựng
——-
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————
Số: 09/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

thông tư
Hướng dẫn thi công hợp đồng xây dựng công trình

XD số ngày 18/6/2014. Căn cứ luật số 50/2014/QH13;

Nghị định số ngày 22/04/2015 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng. Căn cứ 37/2015/NĐ-CP;

Nghị định số ngày 25 tháng 6 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Căn cứ 62/2013/NĐ-CP;

Nghị định của Chính phủ ngày 12/5/2015 về quản lý và kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Theo 46/2015/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số ngày 18/06/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Căn cứ 59/2015/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ cấu tài chính;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn hợp đồng xây dựng công trình.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng công trình.

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập và quản lý hợp đồng xây dựng công trình (sau đây gọi là hợp đồng xây dựng) thuộc các dự án đầu tư. các gói thầu của dự án) như sau:

a) Dự án đầu tư xây dựng của tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tham Khảo Thêm:  Soạn Bài Ôn Tập Trang 107 Ngữ Văn 10 Tập 1 CTST

b) Dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước từ 30% trở lên;

c) Dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này sử dụng 30% vốn nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp nhà nước trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư. .

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện hợp đồng xây dựng các dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định tại Thông tư này.

3. Đối với hợp đồng xây dựng cho các dự án sử dụng vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (sau đây gọi là ODA), nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Nội dung và phạm vi hợp đồng xây dựng

1. Nội dung và khối lượng của hợp đồng xây dựng là những nội dung, khối lượng công việc mà bên giao thầu ký kết với bên nhận thầu phù hợp với phạm vi công việc của hợp đồng và phải được ghi rõ trong hợp đồng. Phạm vi công việc được xác định dựa trên hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất, biên bản thương thảo và các văn bản pháp lý có liên quan.

Nội dung công việc của hợp đồng xây dựng có thể bao gồm toàn bộ hoặc một số công việc sau đây:

a) Bàn giao, tiếp nhận, quản lý mặt bằng thi công, tiếp nhận và bảo quản tim, cốt, mốc giới công trình.

b) Cung ứng vật liệu xây dựng, nhân lực, máy móc, thiết bị thi công để thi công xây dựng công trình theo hợp đồng.

c) Thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

d) Thực hiện khảo sát, giám sát công trình theo yêu cầu của thiết kế. Thực hiện chạy thử, kiểm tra, chạy thử từng chuyển động và chạy thử khóa liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm thu.

Tham Khảo Thêm:  Cách Tải Video Trên Facebook Về điện Thoại Android Và IPhone

đ) Quản lý chất lượng công trình xây dựng và lắp đặt thiết bị; Giám sát thi công xây dựng công trình do nhà thầu phụ thực hiện đối với trường hợp nhà thầu chính hoặc tổng thầu.

e) Quản lý, khắc phục các khiếm khuyết, thiếu sót về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).

g) Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng.

h) Nghiệm thu chuyển loại công trình xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc hoàn thành công trình xây dựng.

i) Thực hiện công tác an toàn, bảo vệ, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy, nổ;

k) Bảo vệ công trường và đất đai trong phạm vi hợp đồng xây dựng;

l) Quản lý công tác bảo đảm trật tự an toàn trên công trường;

m) Hợp tác với các nhà thầu khác (nếu có) tại công trường;

n) Thu dọn mặt bằng thi công và bàn giao sản phẩm thi công sau khi hoàn thành.

o) Các công việc khác trong quá trình thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận trong hợp đồng, các văn bản kèm theo hợp đồng và quy định của pháp luật.

2. Trường hợp bên giao thầu cung cấp một phần hoặc toàn bộ vật liệu xây dựng, máy móc thì các bên phải ghi rõ trong hợp đồng này; bao gồm số lượng, chất lượng, thời gian và địa điểm cung cấp.

Điều 3. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và phê duyệt, giao nhận sản phẩm hợp đồng xây dựng

1. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của hợp đồng xây dựng:

a) Công trình phải được thi công theo hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật (hoặc hồ sơ yêu cầu) quy định trong hồ sơ mời thầu, theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi đã được Chủ đầu tư phê duyệt). Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và các quy định của nhà nước có liên quan về chất lượng công trình và nhân công; Nhà thầu phải có sơ đồ, mô tả hệ thống quản lý chất lượng xây dựng và giám sát chất lượng công trình xây dựng của mình.

b) Nhà thầu phải cung cấp cho Bên giao thầu kết quả nghiệm thu vật liệu, sản phẩm của công việc hoàn thành. Kết quả của thử nghiệm này phải được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm quy định.

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Gửi Mail Bằng IPhone Có đính Kèm File Hình ảnh/video

c) Nhà thầu phải đảm bảo vật tư, thiết bị được cung cấp có nguồn gốc như đã nêu trong hồ sơ hợp đồng.

2. Kiểm tra, giám sát hiệu trưởng

a) Bên giao thầu có quyền đăng ký địa điểm trên công trường, địa điểm khai thác vật liệu tự nhiên của bên nhận thầu phục vụ gói thầu để kiểm tra;

b) Trong quá trình sản xuất, gia công, chế tạo và thi công tại địa điểm xây dựng quy định trong hợp đồng, bên giao thầu được quyền kiểm tra, giám định, đo đạc, thử nghiệm, gia công các loại vật tư và gia công, chế tạo thiết bị. , tư liệu sản xuất.

Nhà thầu phải cung cấp mọi điều kiện để nhân viên của Chủ đầu tư thực hiện các hoạt động này, cho phép tiếp cận, cung cấp phương tiện, giấy phép và thiết bị an toàn. Các hoạt động này sẽ không làm giảm nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý của Nhà thầu.

Đối với các công việc mà người của Chủ đầu tư có quyền xem xét, đo lường và xác minh, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư khi bất kỳ công việc nào như vậy được hoàn thành và trước khi nó được che đậy hoặc không còn có thể được nhìn thấy hoặc đóng gói để lưu trữ hoặc vận chuyển. Bên giao thầu phải nhanh chóng thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, đo lường hoặc xác minh mà không được chậm trễ quá mức hoặc phải thông báo ngay cho Nhà thầu rằng Bên giao thầu đã không thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hoặc đo lường hoặc xác minh để Nhà thầu tiến hành các công việc tiếp theo. Nếu hiệu trưởng không tham gia vào quá trình này thì hiệu trưởng không được khiếu nại về các vấn đề trên.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Gửi Mail Bằng IPhone Có đính Kèm File Hình ảnh/video

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *