Thông Tư 09/2016/TT-BTC Quy định Về Quyết Toán Dự án Hoàn Thành Thuộc Nguồn Vốn Nhà Nước

Rate this post

Hoàn thành báo cáo quyết toán công trình

Thông tư 09/2016/TT-BTC quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước

09/2016/TT-BTC Thông tư quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước Bộ Tài chính đã đình chỉ hoặc đình chỉ vĩnh viễn việc quyết toán các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 18 tháng 01 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2016.

Tài chính
——-
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————
Số: 09/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

thông tư
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành bằng vốn nhà nước

NSNN số ngày 16/12/2002. Căn cứ Luật số 01/2002/QH11;

Nghị định của Chính phủ số ngày 06/06/2003. 60/2003/NĐ-CP hướng dẫn và thi hành luật ngân sách nhà nước;

Nghị định của Chính phủ số ngày 25/03/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Căn cứ 32/2015/NĐ-CP;

Nghị định số ngày 22/04/2015 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng. Căn cứ 37/2015/NĐ-CP;

Nghị định của Chính phủ số ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Căn cứ 59/2015/NĐ-CP;

Nghị định số ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. Căn cứ 77/2015/NĐ-CP;

Nghị định số 23 ngày 12/12/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính. Căn cứ 215/2013/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quyết toán dự án hoàn thành bằng vốn nhà nước

Chương I

quy tắc chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Thông tư này quy định về quyết toán dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước sau khi hoàn thành hoặc đình chỉ thực hiện vĩnh viễn.

Vốn nhà nước bao gồm: vốn đầu tư công, vốn tín dụng được Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

Tham Khảo Thêm:  Khó Tin Với Tài Gấp Giấy Của Chàng Trai 8X Việt

b) Thông tư này không quy định đối với dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư. Các công trình này sẽ lập báo cáo quyết toán và thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định tại thông tư hướng dẫn quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã, phường, thị trấn của Bộ Tài chính.

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hoàn thành dự án hoàn thành bằng nguồn vốn nhà nước.

3. Tổ chức, cá nhân được áp dụng các quy định tại Thông tư này để lập báo cáo tổng kết đối với dự án không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này và thẩm định dự án hoàn thành.

Điều 2. Mục tiêu quyết toán dự án hoàn thành

1. Giải pháp cuối cùng của dự án hoàn thành là đánh giá kết quả của quá trình đầu tư, xác định hiệu quả sản xuất và xác định giá trị tài sản tăng thêm mới qua đầu tư.

2. Giải pháp cuối cùng của dự án hoàn thành nhằm xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan cấp vốn, đánh giá việc thực hiện các quy định của nhà nước trong quá trình đầu tư và thực hiện dự án. , cho vay, kiểm soát thanh toán, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

3. Thông qua công tác quyết toán dự án hoàn thành, các cơ quan quản lý nhà nước rút kinh nghiệm, hoàn thiện cơ chế, thủ tục nhà nước, nâng cao năng lực quản lý vốn đầu tư trên phạm vi cả nước.

Điều 3. Quyết toán chi phí đầu tư

Chi phí đầu tư cố định là toàn bộ chi phí hợp pháp phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng để thực hiện và đưa dự án vào sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ chi phí phát sinh trong dự án, thiết kế, dự toán được duyệt; Hợp đồng đã ký (đối với công việc thực hiện theo hợp đồng) bao gồm các sửa đổi, bổ sung đã được phê duyệt theo quy định và thẩm quyền. Chi phí đầu tư cố định phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư đã được phê duyệt hoặc được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Thông Tư 109/2020/TT-BTC Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước 2021

Điều 4. Chấm dứt Dự án thành phần, Tiểu dự án; Các hạng mục công trình độc lập đã hoàn thành

1. Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, chương trình, dự án có sử dụng nhiều dự án thành phần hoặc tiểu dự án độc lập (có quyết định phê duyệt dự án đầu tư riêng) thì từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án độc lập lập báo cáo quyết toán; thẩm định và trình thông tư này Phê duyệt giải pháp phù hợp như một dự án đầu tư độc lập.

Sau khi tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, chương trình, dự án hoàn thành; Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp vùng được giao thực hiện dự án thành phần chính có trách nhiệm báo cáo kết quả quyết toán toàn bộ dự án (theo Mẫu số 09/QTDA ban hành kèm theo Thông tư này) gửi Thủ trưởng Bộ. Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Không phải kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với các dự án thành phần, tiểu dự án đã được thẩm tra, phê duyệt theo quy định.

2. Đối với công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng nếu cần quyết toán ngay thì căn cứ vào quy mô, tính chất, thời gian kết cấu của công trình, chủ đầu tư báo cáo bên nhận thầu. Quyết định đầu tư nên được xem xét. Giá trị quyết toán hạng mục công trình bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí tư vấn và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến hạng mục. Sau khi hoàn thành toàn bộ công trình, chủ đầu tư tổng hợp giá trị quyết toán công trình, hạng mục công trình vào báo cáo quyết toán toàn bộ công trình và xác định mức phân bổ chi phí chung cho từng hạng mục công trình. Trong Dự án, hãy gửi nó cho Người có thẩm quyền. Người phê duyệt.

Điều 5. Chấm dứt dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nhà tài trợ

1. Việc quyết toán dự án đầu tư sử dụng vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ phải phù hợp với điều ước quốc tế về ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trường hợp không phù hợp với điều ước quốc tế về vốn ODA và vốn vay ưu đãi, việc quyết toán dự án đầu tư sử dụng vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ được thực hiện như quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Tham Khảo Thêm:  Các Trò Chơi Vui Trong đêm Lửa Trại 2023

2. Việc xử lý dự án đầu tư xây dựng công trình, tiểu dự án, cấu phần xây dựng công trình được thực hiện theo các quy định tại Thông tư này. Đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật và các dự án đầu tư khác, Bộ Tài chính sẽ xét duyệt quyết toán theo quy định cụ thể tại Thông tư hướng dẫn thẩm định và quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính. đơn vị sự nghiệp, tổ chức thuộc ngân sách nhà nước và ngân sách các cấp.

3. Đối với các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật do nhà tài trợ trực tiếp quản lý và để thực hiện dự án, chủ đầu tư quyết toán phần vốn đối ứng trong nước do chủ đầu tư quản lý. có mặt (nếu có); Đồng thời ghi nhận giá trị tài sản tăng thêm tương xứng với số vốn mà nhà tài trợ cam kết góp.

Điều 6. Chấm dứt hoạt động của một số dự án đầu tư

Nghị định số ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 59/2015/NĐ-CP đối với dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù quy định tại Điều 42; Trường hợp cần ban hành các quy định đặc biệt thì các Bộ, ngành, lĩnh vực có liên quan đến dự án đề xuất và thống nhất với Bộ Tài chính để ban hành.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Thông Tư 109/2020/TT-BTC Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước 2021

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *