Thông Tư 08/2017/TT-BLĐTBXH Quy định Chuẩn Về Chuyên Môn, Nghiệp Vụ Của Nhà Giáo

Rate this post

Chuẩn nghề nghiệp, nghiệp vụ giáo viên

Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH – Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định Chuẩn nghề nghiệp của Nhà giáo dục nghề nghiệp và hướng dẫn đánh giá, xếp loại Nhà giáo dục nghề nghiệp theo Chuẩn nghề nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 10/03/2017.

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Điểm mới trong Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học

Quy Định Về Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Mới Nhất

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
——-
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————
Số: 08/2017/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

thông tư
Quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Nghị định của Chính phủ số ngày 17 tháng 02 năm 2017. 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Ngày 15 tháng 5 năm 2015 Nghị định của Chính phủ số 48/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp nhà giáo.

Chương I

quy tắc chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và hướng dẫn đánh giá, xếp loại nhà giáo nghề nghiệp theo chuẩn nghề nghiệp.

2. Thông tư này áp dụng đối với nhà giáo dạy nghề đang giảng dạy trong trường cao đẳng, trường trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục và trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là cơ sở giáo dục nghề nghiệp); Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tham Khảo Thêm:  Tóc Tỉa Layer – Xu Hướng Tóc Chưa Bao Giờ Hết Hot

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22 tháng 10 năm 2009 Thông tư số Định mức 30/2009/TT-BGDĐT áp dụng đối với giáo viên dạy các môn phổ thông và các môn văn hóa cấp trung học phổ thông. Giáo dục và đào tạo đẩy mạnh quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

4. Thông tư này không áp dụng đối với các trường, nhóm giáo viên dạy các chuyên ngành đào tạo giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được định nghĩa như sau:

1. Chuẩn nghề nghiệp, nghiệp vụ nhà giáo là hệ thống những yêu cầu cơ bản về năng lực nghề nghiệp mà nhà giáo phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục nghề nghiệp ở các trình độ đào tạo.

2. Chuẩn là nội dung cụ thể của chuẩn thể hiện năng lực của giáo viên.

3. Tiêu chuẩn là yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chuẩn đều có các chỉ số đánh giá.

4. Chỉ số là mức độ của yêu cầu, điều kiện về một khía cạnh cụ thể của tiêu chuẩn.

5. Bằng chứng là những văn bản, tài liệu, sự vật, hiện tượng, nhân chứng được viện dẫn để khẳng định một cách khách quan sự thành công của chỉ tiêu.

6. Dạy học tích hợp là dạy học cả lý thuyết và thực hành trong một bài học, mô đun, môn học hoặc mô đun.

7. Trung cấp chuyên nghiệp là trình độ đào tạo quy định tại Điểm C Khoản 2 Điều 4 của Luật Giáo dục 2005.

8. Sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề là các trình độ đào tạo quy định tại Điều 6 của Luật dạy nghề năm 2006.

9. Trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng là các trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014.

Chương II

Chuẩn nghề nghiệp giáo dục nghề nghiệp

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Hợp đồng lao động Excel – File excel HĐLĐ tự động

MỤC 1. CHUẨN NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN DẠY HỌC CẤP TIỂU HỌC

Tiểu mục 1. Chuẩn năng lực chuyên môn 1

Điều 3. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn 1

1. Có bằng Trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên, được đào tạo phù hợp với nghề dạy học hoặc có một trong các chứng chỉ về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nghề dạy học để dạy môn học. Trình độ cơ sở sau: Chứng chỉ nghề Quốc gia bậc 1 hoặc Bậc thợ 3/7, 2/6 hoặc Bằng nghệ nhân cấp Tỉnh, thành trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.

2. Nắm vững kiến ​​thức của học phần được phân công giảng dạy.

3. Có kiến ​​thức về các học phần liên quan trong nghề.

4. Am hiểu nghiệp vụ và nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của nghề được phân công giảng dạy.

5. Thực hiện có hiệu quả các kỹ năng nghề nghiệp được quy định trong chương trình mô đun giảng dạy được phân công.

6. Biết tổ chức lao động sản phẩm, dịch vụ của nghề dạy học được phân công.

Điều 4. Chuẩn 2 về năng lực ngoại ngữ

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24 tháng 01 năm 2014 thông tư số. 01/2014/TT-BGDĐT Đẩy mạnh khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc đối với học sinh có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại 01/2014/TT-BGDĐT. Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

2. Đọc hiểu nhiều thuật ngữ chuyên dùng cho giảng dạy.

Điều 5. Chuẩn 3 về Tin học

1. Trình độ Tin học trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin hoặc tương đương.

2. Sử dụng được các phần mềm dạy học chuyên dụng để soạn bài.

Tiểu mục 2. Tiêu chí 2 về năng lực giảng dạy

Điều 6. Tiêu chuẩn về trình độ giảng dạy và thời gian giảng dạy 1

1. Có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy học cấp tiểu học hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cấp độ 1 hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy học cấp tiểu học hoặc tương đương trở lên.

Tham Khảo Thêm:  Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Nam Định năm 2022

2. Có thời gian tham gia giảng dạy ít nhất 6 tháng.

Điều 7. Tiêu chuẩn 2 về Chuẩn bị hoạt động dạy học

1. Lập kế hoạch giảng dạy của học phần được phân công trên cơ sở kế hoạch của chương trình đào tạo và toàn khóa học.

2. Soạn giáo án theo định mức thể hiện hoạt động dạy và học.

3. Lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp cho các bài học thuộc chương trình mô đun được phân công.

4. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị dạy học, nguyên, nhiên liệu, học liệu cần thiết.

Điều 8. Tiêu chuẩn thực hiện hoạt động dạy học 3

1. Thực hiện dạy học phù hợp với ngành nghề đào tạo và đối với từng người học; Thực hiện đầy đủ kế hoạch dạy học theo chương trình, nội dung.

2. Thực hiện giờ dạy lý thuyết, thực hành, dạy tích hợp theo quy định.

3. Áp dụng nhiều phương pháp dạy học nhằm khuyến khích tính chủ động, tích cực học tập của người học.

4. Sử dụng thành thạo đồ dùng, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Điều 9. Tiêu chuẩn 4 về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học

1. Lựa chọn, thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học phù hợp với mô đun được phân công giảng dạy.

2. Thực hiện kiểm tra, đánh giá toàn diện, chính xác, có tính giáo dục và có kiểm soát; Sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.

Điều 10. Tiêu chuẩn Lưu giữ Hồ sơ Giảng dạy 5

1. Thực hiện nghiêm túc nội quy sử dụng biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ hướng dẫn.

2. Bảo quản, lưu trữ và sử dụng hồ sơ hướng dẫn theo đúng quy định.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Top 3 Đề Thi Học Kì 2 Lớp 6 Địa Lý Năm Học 2020

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *