Quyết định Về Việc Phê Duyệt Quyết Toán Vốn đầu Tư Dự án 2023

Rate this post

Quyết định phê duyệt quyết định dự án hoàn thành (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình)

Mẫu số. 11/QTDA: Quyết định phê duyệt quyết toán dự án là biểu mẫu được ban hành kèm theo điều kiện của Thông tư 96/2021/TT-BTC quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước. Xin vui lòng xem.

1. Mẫu số. 11/QTDA: Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án là gì?

Mẫu số. 11/QTDA: Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án là một bộ phận không thể tách rời của hồ sơ trình duyệt quyết toán. Sau khi quyết toán được thẩm tra, cơ quan có trách nhiệm thẩm tra quyết toán lập văn bản phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.

Quyết định phê duyệt kết thúc dự án hoàn thành được gửi cho các cơ quan, đơn vị sau: chủ đầu tư, cơ quan nhận tài sản, cơ quan quản lý cấp trên của chủ đầu tư, cơ quan thanh toán và kiểm soát nợ. , cung cấp vốn đầu tư của dự án (hoặc cơ quan có thẩm quyền thanh toán, cho vay, cấp vốn đầu tư đối với dự án có mật độ cao), người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án, cơ quan có trách nhiệm xác nhận quyết toán và gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình độc lập).

2. Mẫu số. 11/ QTDA: Quyết định Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Thông tư 96/2021/TT-BTC

Theo Thông tư 96/2021/TT-BTC Mẫu số.  11/QTDA
Theo Thông tư 96/2021/TT-BTC Mẫu số. 11/QTDA

Mẫu số. 11/QTDA: Thông tư 96/2021/TT-BTC phê duyệt lần cuối vốn đầu tư dự án có mẫu và có hiệu lực pháp luật mới nhất.

Cơ quan phê duyệt
——-

CHXHCNVN
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————

Không: … /QĐ-…

…, ngày tháng năm…

Quyết định
Về phê duyệt hoàn vốn đầu tư dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình độc lập)

Cơ quan ban hành

Căn cứ…

Phán quyết:

Điều 1. Phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Dự án thành phần, Tiểu dự án độc lập, Công trình, hạng mục công trình độc lập)

– Tên dự án:…

Tên dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, nhiệm vụ độc lập hoàn thành, hạng mục công trình (nếu có):…

– Chủ đầu tư:…

– Diện tích xây dựng:…

– Thời gian (ngày, tháng, năm) bắt đầu, kết thúc (gốc):… -…

Tham Khảo Thêm:  cắt tóc chiếc lá|TikTok Search

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tiền tệ: Đồng

KHÔNG

chủ thể

Tổng mức đầu tư của dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc khái toán (nhiệm vụ, hạng mục công việc độc lập) được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối

giá trị quyết toán được duyệt

tổng cộng

người đầu tiên

Bồi thường, hỗ trợ và phục hồi chức năng

2

xây dựng lên

3

thiết bị

4

Quản lý dự án

5

đưa ra lời khuyên

6

Các chi phí khác

7

Phòng ngừa

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tiền tệ: Đồng

KHÔNG

chủ thể

Tổng mức đầu tư của dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh quyết định

trưng bày

giá trị quyết toán được duyệt

Số vốn được phân bổ

Số nợ gốc phải trả so với giá trị quyết toán được duyệt

Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được nghiệm thu

người đầu tiên

2

3

4

5

6=4-5

7 = 5-4

tổng cộng

người đầu tiên

vốn đầu tư công

1.1

vốn ngân sách nhà nước

– Vốn NSTW (Ghi chi tiết vốn)

+ Thủ đô

+ Vốn…

– Vốn ngân sách địa phương

1.2

Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để đầu tư theo quy định của pháp luật

2

Vốn khác (nếu có)

2.1

Thủ đô…

2.2

Thủ đô…

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị tiền tệ: Đồng

KHÔNG

chủ thể

Trực thuộc Chủ đầu tư quản lý (nếu có)

Giao đơn vị khác thực hiện (nếu có)

giá trị thực

Giá trị quy đổi (nếu có)

giá trị thực

Giá trị quy đổi (nếu có)

tổng cộng

người đầu tiên

Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)

2

Tài sản ngắn hạn

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

4.1 Chi phí tổn thất do bất khả kháng:…

4.2 Chi phí phi tài sản:…

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng (nếu có)

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

1.1 Các khoản chi phí và vốn đầu tư được quyết toán:

Đơn vị tiền tệ: Đồng

KHÔNG

chủ thể

Lượng tiền

Ghi chú

tổng cộng

người đầu tiên

vốn đầu tư công

1.1

vốn ngân sách nhà nước

– Vốn NSTW (Ghi chi tiết vốn)

+ Vốn..

+ Vốn…

– Vốn ngân sách địa phương

1.2

Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để đầu tư theo quy định của pháp luật

2

Vốn khác (nếu có)

2.1

Thủ đô…

2.2

Thủ đô…

1.2 Ngày … Tháng … Năm …: Khoản vay

– Tổng số phải thu: … đồng.

– Tổng nợ phải trả: … đồng.

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, từng cá nhân Annexure No. … được mô tả trong tệp đính kèm (nếu có).

2. Trách nhiệm (nếu có) của đơn vị nhận tài sản

Tham Khảo Thêm:  Thực Hành Tiếng Việt 7 Trang 9 Tập 2 Cánh Diều

Được phép ghi tăng tài sản:…

Đơn vị tiền tệ: Đồng

KHÔNG

Tên đơn vị nhận tài sản

Tài sản cố định/cố định

Tài sản ngắn hạn

người đầu tiên

2

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4. Các hoạt động khác (nếu có).

Điều 4: Trách nhiệm thi hành


Người nhận:
(Theo quy định tại Khoản 3 Điều 45 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ)

Người được ủy quyền phê duyệt quyết toán
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu số. 11/QTDA: Quyết định phê duyệt quyết toán dự án theo Thông tư 10/2020 BTC

Mẫu số 11/QTDA: Quyết định phê duyệt quyết toán dự án theo Thông tư 10/2020 BTC hết hiệu lực. Hoatieu xin liệt kê trong bài viết để bạn đọc tham khảo.

Mẫu số: 11/QTDA

Cơ quan phê duyệt
——-

CHXHCNVN
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————

Số:…………./QĐ-……

…..ngày….. tháng năm

Quyết định

Về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình)

Cơ quan ban hành

Nền tảng: ……………………

Quyết định

Điều 1. Quyết toán Dự án hoàn thành (Dự án thành phần, Tiểu dự án độc lập, Nhiệm vụ, Hạng mục công trình)

– Tên dự án hoàn thành (hoặc dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình độc lập):

– Chủ đầu tư:

– Diện tích xây dựng:

– Thời gian bắt đầu và kết thúc (thực tế):

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Vốn đầu tư:

Đơn vị TI En: đồng

Ngốc nghếchtiếng ồn thủ đô

Dự án thương mại điện tử, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập hoặc quy mô, hạng mục công trình đã được phê duyệt, điều chỉnh.Đúngn cuối cùng

Giá trị phê duyệt theo quy địnhkhông bán đượctoán học

trưng bày

KHÔNG vn đã được thanh toán

Vẫn trả tiền

người đầu tiên

2

3

4

4 = 3-4

tổng cộng

1. Đầu tư của Chính phủ là một nguồn vốn

1.1 Ngân sách Nhà nước

– Vốn ngân sách Trung ương:

+ Vốn hỗ trợ có mục tiêu và Chương trình mục tiêu quốc gia

+ Vốn trái phiếu chính phủ

+ Vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

+ Vốn…..

– Vốn ngân sách địa phương

1.2 Các nguồn vốn khác của vốn đầu tư công

2. Vốn tín dụng được Chính phủ bảo lãnh

3. Cho vay có bảo đảm bằng tài sản nhà nước

4. Nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước

5. Các nguồn vốn khác (nếu có)

2. Chi phíSự đầu tư

Đơn vị tiền tệ: Đồng

phụ nữchủ thể

Dự án Thương mại điện tử, Dự án thành phần, Dự ánĐúngu Một dự án độc lập, hoặc một khu vực hoặc hạng mục công việc được phê duyệt hoặc điều chỉnh cuối cùng

giải pháp giá trị

người đầu tiên

2

3

tổng cộng

1. Bồi thường, hỗ trợ, phục hồi

2. Xây dựng

3. Trang thiết bị

4. Quản lý dự án

5. Tư vấn

6. Chi phí khác

7. Sao lưu

Tham Khảo Thêm:  Tải xuống APK Theme for Vivo Y51 2020 cho Android

3. ChỉTôi Phí đầu tư được phép không bao gồm trong giá trị tài sản:

3.1 Thiệt hại do sự kiện bất khả kháng:

3.2 Chi phí phi tài sản:

4. Giá cảghế đẩu Tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tiền tệ: Đồng

phụ nữchủ thể

Dưới sự quản lý của chủ đầu tư

Giao đơn vị khác thực hiện

giá trị thựckhông bán được

gỗTôiGiá trị thay đổi (nếu c)

giá trịtài chính

giá trị quy địnhLái xetôi (nếu có)

người đầu tiên

2

3

4

5

tỷLái xeKHÔNG

1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)

2. Tài sản ngắn hạn

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng:

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ:

1.1 Nguồn kinh phí đầu tư được quyết toán là:

Đơn vị tiền tệ: Đồng

Ngốc nghếchtiếng ồn

KHÔNG tiền bạc

Ghi chúbạn

tổng cộng

1. Đầu tư của Chính phủ là một nguồn vốn

1.1 Ngân sách Nhà nước

– Vốn ngân sách Trung ương:

+ Vốn hỗ trợ có mục tiêu và Chương trình mục tiêu quốc gia

+ Vốn trái phiếu chính phủ

+ Vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

+ vốn

– Vốn ngân sách địa phương

1.2 Các nguồn vốn khác của vốn đầu tư công

2. Vốn tín dụng được Chính phủ bảo lãnh

3. Cho vay có bảo đảm bằng tài sản nhà nước

4. Nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước

5. Các nguồn vốn khác (nếu có)

1.2 Tổng nợ phải trả đến ngày … tháng … năm … ……………đồng.

+ Tổng số tiền thu được: ………………đồng.

+ Tổng nợ phải trả:……………đồng.

Phụ lục số:…. Bắt lấy nó.

2. Trách nhiệm của Đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tiền tệ: Đồng

cùng tênBạn nhận tài sản

Tài sản cố định/cố định

Tài sản ngắn hạn

người đầu tiên

2

3

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan liên quan:

4. Các hoạt động thanh toán khác (nếu có):

Điều 4: Trách nhiệmHởQuần quèTôi củ hành


Người nhận:
(Theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Thông tư)

Mọi người có thểtrốnQuyền phê duyệt quỹ Mkhông bán đượcT TOÁN
(Chữ ký, màu đỏđóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu trên không. 11/QTDA: Quyết định phê duyệt cuối cùng vốn đầu tư dự án Hoaieu mới nhất được tổng hợp và chia sẻ cùng bạn đọc. Mời các bạn xem thêm ở phần Đầu tư kinh doanh trong phần hình thức Vui lòng.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Tải Nghị định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương số 24/2014/NĐ-CP

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *