Quyết định 20/2017/QĐ-UBND Hạn Mức Giao đất; Hạn Mức Công Nhận Quyền Sử Dụng đất

Rate this post

Quy định mới về mặt bằng tại Hà Nội

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND – Hạn chế giao đất; Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất; Các hạn chế về công nhận quyền sử dụng đất; Quy định về kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa đối với nhà ở, cá nhân được Thành phố Hà Nội ban hành ngày 1/6/2017. Để biết chi tiết, vui lòng xem Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2017 và quyết định số Thay thế 22/2014/QĐ-UBND.

Uỷ ban nhân dân
thành phố hà nội
——-
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————
Số: 20/2017/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2017

Quyết định
Ban hành các quy định về hạn mức giao đất; Hạn chế công nhận quyền sử dụng đất; Diện tích tối thiểu lớn, được phép tách thửa đối với nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND TP Hà Nội

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 4 năm 2014;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Vốn ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Nghị định của Chính phủ số ngày 15 tháng 5 năm 2014. 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013;

Nghị định của Chính phủ số ngày 15 tháng 5 năm 2014. 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất;

Nghị định số ngày 20/10/2015. Giải thích và hướng dẫn pháp luật về nhà ở theo nghị định 99/2015/NĐ-CP;

Nghị định số ngày 06/01/2017. 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, thay thế một số điều quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 27 tháng 01 năm 2015 thông tư số. 02/2015/TT-BTNMT theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số. 44/2014/NĐ quy định một số điều. -Chính phủ CP ngày 15 tháng 5 năm 2014;

Báo cáo số ngày 21/03/2017. Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại số 2133/TTr-STNMT-CCQLĐĐ; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số. 399/STP-VBPQ ngày 13/03/2017,

Phán quyết:

Tham Khảo Thêm:  Góp ý Sách Giáo Lớp 8 Cánh Diều 2023

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các quy định về hạn mức giao đất; Các hạn chế về công nhận quyền sử dụng đất; Kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa đối với nhà ở và cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2017 và ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND có hiệu lực. Căn cứ Luật Đất đai 2013 và Nghị định của Chính phủ về hạn mức giao đất, UBND TP được giao; Hạn chế công nhận quyền sử dụng đất; Kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa đối với nhà ở và cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND TP; giám đốc các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

điểm vàoN: Ủy ban nhân dân T.M
chủ tịch
 • Như tại Điều 3;
 • Thủ tướng; (b/c)
 • đ/c Bí thư Thành ủy; (b/c)
 • Văn phòng Chính phủ;
 • các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, Tài chính;
 • Thường vụ Đảng ủy;
 • Thường trực HĐND TP;
 • Chủ tịch UBND TP;
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;
 • Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
 • Văn phòng Ủy viên;
 • Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;
 • Văn phòng HĐND TP;
 • Cổng thương mại điện tử Chính phủ;
 • Cổng Giao tiếp điện tử TP;
 • Văn phòng UBND TP: Các phòng CVP, TKBT, TH, ĐT, KT, NC, KGVX;
 • Trung tâm Tin học Tin học;
 • Lưu: VT, DTqn.
Nguyễn Đức Chung
Tham Khảo Thêm:  Mẫu đơn xin đăng ký vào lớp chọn

Điều kiện
Về hạn mức giao đất; Hạn chế công nhận quyền sử dụng đất; Kích thước lớn tối thiểu, diện tích đất được phép tách thửa đối với nhà ở, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Điều 1. Hạn chế giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng được giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo kế hoạch sử dụng đất

1. Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản không quá 02 héc ta;

2. Giao đất trống, đồi núi trọc thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân và hạn mức sử dụng để trồng cây lâu năm, trồng rừng sản xuất không quá 05 héc ta.

Điều 2. Hạn chế công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tự nhận

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do tự đổi mới phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không có tranh chấp và được Nhà nước công nhận. Quyền sử dụng đất bị hạn chế sau đây:

1. Gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất với hạn mức trên 02 héc ta.

2. Gia đình, cá nhân sử dụng đất để trồng cây lâu năm, trồng rừng sản xuất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất với hạn mức không quá 05 héc ta.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài hạn mức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì phải thuê đất đối với phần diện tích tăng thêm.

Tham Khảo Thêm:  Ý Nghĩa Chữ Phúc Trong Cuộc Sống

Điều 3. Hạn mức giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở theo hạn mức giao đất ở.

1. Hạn chế giao đất ở tái định cư; Việc giao đất xây dựng nhà ở nông thôn trong khu dân cư nông thôn của thành phố Hà Nội được quy định như sau:

khu vực

tối thiểu

mức tối đa

phường

30 m2

90 m2

Các xã giáp ranh huyện, thị xã

60 m2

120 m2

Các xã ở đồng bằng

80 m2

180 m2

xã vùng trung du

120 m2

240 m2

Các xã vùng gò đồi

150 m2

300 m2

Việc phân loại xã làm căn cứ xác định hạn mức giao đất ở để công nhận quyền sử dụng đất ở cho từng khu vực được quy định cụ thể tại phụ lục của quy định này.

Hạn chế giao đất ở quy định tại điều này không áp dụng đối với trường hợp mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở. hãng.

2. Nghị định số ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. 43/2014/NĐ-CP Khoản 2 Điều 20 Hạn chế công nhận quyền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở lâu dài. Chính phủ quy định hạn mức giao đất ở (được xác định theo mức tối đa quy định tại khoản 1 Điều này) nhưng không vượt quá diện tích của thửa đất.

3. Nghị định của Chính phủ số ngày 15 tháng 5 năm 2014. 43/2014/NĐ-CP Khoản 3 Điều 24 Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở lâu dài. 05 lần hạn mức giao đất ở của Chính phủ (được xác định theo mức tối đa quy định tại khoản 1 Điều này) nhưng không vượt quá diện tích của thửa đất.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Cách Xem Lúc Nào Con Gái Bật đèn Xanh để Quan Hệ.

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *