Phương Pháp Kế Toán Chi Phí Quản Lý Kinh Doanh Theo Thông Tư 133

Rate this post

Phương pháp kế toán chi phí hoạt động kinh doanh

Thông tư 133 – TK 642 Phương pháp kế toán chi phí hoạt động kinh doanh

Theo Thông tư 133 Phương pháp hạch toán chi phí hoạt động kinh doanh – Tài khoản 642 là phương pháp kế toán dùng để hạch toán các khoản chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như tiền lương, chi phí nguyên vật liệu,.. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chi tiết các phương pháp kế toán chi phí hoạt động kinh doanh vui lòng tham khảo tại đây.

Nguyên tắc và cách hạch toán Thu nhập khác theo Thông tư 133 – TK 711

Phương pháp hạch toán Thu nhập hoạt động kinh tế theo Thông tư 133 – TK 515

Theo thông tư 133 – TK 241 phương pháp kế toán nguồn vốn hình thành dở dang

Thông tư 133 – TK 642 Phương pháp kế toán chi phí hoạt động kinh doanh

Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. hoatieu.vn xin giới thiệu đến bạn đọc phương pháp hạch toán chi phí hoạt động kinh doanh – Tài khoản 642 để các bạn hiểu rõ hơn về các phương pháp hạch toán này.

Thông tư 133 – TK 642 Phương pháp kế toán chi phí hoạt động kinh doanh

1. Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp và các khoản phải trả cho người lao động thuộc bộ phận kinh doanh, bộ phận quản lý doanh nghiệp, các khoản trích BHXH, BHYT, đoàn phí công đoàn, BHTNLĐ, BNN và các khoản hỗ trợ khác (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tự nguyện). bảo hiểm hưu trí…) cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, người quản lý doanh nghiệp, người lao động trực tiếp cung cấp quá trình bán hồ sơ

Nợ TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh (TK thích hợp cấp 2)

Có TK 334 và 338 đấy.

2. Trị giá vật tư xuất hoặc mua về dùng ngay cho bộ phận quản lý doanh nghiệp như bộ phận bán hàng, xăng, dầu, mỡ cho lái xe, vật tư dùng để sửa chữa TSCĐ chung của doanh nghiệp,…:

Nợ TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh (TK thích hợp cấp 2)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được giảm (nếu giảm)

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

TK 111, 112, 242, 331,…

3. Trị giá công cụ dụng cụ văn phòng xuất hoặc mua về dùng ngay cho bộ phận kinh doanh hoặc bộ phận quản lý doanh nghiệp chưa nhập kho được tính trực tiếp vào chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp một lần. Giám đốc kinh doanh, Ghi chép:

Nợ TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh (TK thích hợp cấp 2)

Tham Khảo Thêm:  Tải Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ

TK 111, 112, 331,…

4. Trích khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý chung của bộ phận bán hàng của doanh nghiệp, nhà xưởng, vật liệu xây dựng, kho tàng, thiết bị truyền dẫn…, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh (TK thích hợp cấp 2)

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

5. Đối với các khoản thuế môn bài, tiền thuê đất,… phải nộp Nhà nước, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh (6422)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

6. Phí giao thông, phí qua cầu, phà phải nộp, kế toán ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh (6422)

TK 111, 112 đấy.

7. Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi khi lập báo cáo tài chính:

– Nếu số dự phòng phải thu khó đòi phải lập kỳ này lớn hơn số đã trích lập kỳ trước, phần chênh lệch được trích lập bổ sung, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh (6422)

Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293).

– Nếu số dự phòng phải thu khó đòi phải lập kỳ này nhỏ hơn số đã lập kỳ trước thì hoàn nhập số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293)

Có TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh (6422).

– Ngoại trừ trường hợp gia hạn nợ giữa hai bên có xác nhận quá hạn tùy theo kỳ hạn trả nợ gốc theo thỏa thuận mua bán ban đầu.

– Tổ chức trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản cho vay, đặt cọc, ký quỹ, ứng trước,… được thu hồi tương tự đối với các khoản phải thu theo quy định của pháp luật.

8. Khi lập dự phòng phải trả cho các hợp đồng bị tổn thất lớn và các khoản dự phòng phải trả khác (trừ dự phòng phải trả cho bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp), ghi:

tiến sĩ Có TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh (TK 6422)

Có TK 352 – Dự phòng phải trả.

Nếu sổ dự phòng phải trả cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả cuối kỳ trước chưa sử dụng hết, số chênh lệch được hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi:

Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả

TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh (TK 6422).

9. Chi điện thoại nước ngoài, chi điện nước, chi sửa chữa TSCĐ dùng một lần có giá trị nhỏ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh (6422)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

TK 111, 112, 331, 335,…

10. Đối với chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ bán hàng và quản lý doanh nghiệp:

Một. Khi thực tế phát sinh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, kế toán ghi:

Nợ TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được giảm

TK 331, 111, 112, 152,…

B. Trường hợp sử dụng phương pháp dồn tích để sửa chữa lớn TSCĐ:

Tham Khảo Thêm:  3 Cách đính Kèm Hình ảnh Khi Gửi Email Trên IPhone

– Khi trừ chi phí trước khi bán và chi phí quản lý doanh nghiệp sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh (6422)

Có TK 335 – Chi phí phải trả (nếu sửa chữa trong phạm vi nhưng không được nghiệm thu hoặc không nhận được hóa đơn).

Có TK 352 – Dự phòng phải trả (trừ chi phí sửa chữa TSCĐ đơn vị theo yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ).

– Nguyên giá TSCĐ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:

335 và 352 là ghi nợ tài khoản

Có TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ.

C. Trường hợp phân bổ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:

– Nguyên giá TSCĐ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ TK 242- Chi phí trả trước

Có TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ.

– Định kỳ phân bổ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh

Tài khoản 242 – Chi phí trả trước.

11. Chi hội nghị, chi tiếp khách, chi cho cán bộ nữ, chi nghiên cứu, đào tạo, hội phí và các khoản chi hoạt động khác, kế toán ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh (6422)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ)

TK 111, 112, 331,…

12. Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, hạch toán các tài khoản sau:

Nợ TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332).

13. Đối với sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ dùng cho mục đích bán hàng, quản lý kinh doanh, kế toán ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh (6422)

Có các TK 155, 156 (giá thành sản xuất hoặc giá vốn hàng hóa).

14. Khi ghi giảm chi phí bán hàng, chi phí công ty, ghi:

tiến sĩ 111, 112

Có TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh (Đủ tài khoản cấp 2).

15. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa được dùng làm giải thưởng, quà tặng

– Trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để biếu, quà cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:

Nợ TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh (TK thích hợp cấp 2)

TK 155, 156 đấy.

Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, kế toán ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh

TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

– Trường hợp sản phẩm, vật phẩm dùng để biếu, tặng cho người lao động thuộc quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng phúc lợi (Tổng giá trị phải trả)

Có TK 511 – Thu nhập bán hàng và cung cấp dịch vụ

TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hóa, vật dùng làm quà biếu, quà cho cán bộ công nhân viên:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Báo Cáo Giám Sát Theo Tuần Của Sở Giao Dịch Chứng Khoán

TK 155, 156 đấy.

16. Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo

– Đối với hàng mua, sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất để khuyến mại, quảng cáo:

+ Trường hợp sản xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền và không kèm theo bất kỳ điều kiện nào khác về việc mua sản phẩm, hàng hóa, kế toán ghi:

tiến sĩ Có TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh (6421) (chi phí sản xuất, giá vốn)

Có TK 155, 156

+ Đối với trường hợp xuất hàng để khuyến mại, quảng cáo, khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo với các điều kiện khác như mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ: mua 2 sản phẩm tặng 1 sản phẩm, v.v.). Giá trị của hàng khuyến mại, quảng cáo được ghi nhận vào giá vốn hàng bán (trường hợp này bản chất của nghiệp vụ là ghi giảm giá hàng bán).

– Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh được nhận hàng (không phải trả tiền) từ nhà sản xuất, nhà phân phối thì được quảng cáo, khuyến mại để khách hàng mua hàng của nhà sản xuất, nhà phân phối:

+ Khi nhận hàng từ nhà sản xuất (không thanh toán) để khuyến mại, quảng cáo cho khách hàng, nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng hàng hóa trong hệ thống quản lý nội bộ của mình và giải trình trên bản sao. Số lượng mặt hàng đã nhận và mặt hàng được sử dụng để quảng cáo cho người mua (chẳng hạn như mặt hàng được đặt thay mặt cho người mua).

+ Khi chương trình khuyến mại kết thúc, nếu hàng khuyến mại không sử dụng hết không phải trả lại nhà sản xuất, ghi nhận doanh thu khác vào giá trị hàng khuyến mại không được hoàn trả, kế toán ghi:

Nợ TK 156 – Hàng hóa (giá trị hợp lý)

TK 711 – Thu nhập khác.

17. Số tiền phải trả cho Đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu ủy thác và các khoản trả hộ phí ủy thác xuất khẩu, căn cứ vào các chứng từ liên quan, phản ánh vào các TK sau:

Nợ TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh (6421)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

18. Hoa hồng bán hàng bên giao đại lý phải trả, kế toán ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh (6421)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được giảm

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

19. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động kinh doanh sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác nhận kết quả kinh doanh

Có TK 642 – Chi phí hoạt động kinh doanh.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Cách Bạn Sửa Có đúng?

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *