Nghị định Về đăng Ký Doanh Nghiệp Số 43/2010/NĐ-CP

Rate this post

Quy định về đăng ký kinh doanh

Quy định về Đăng ký doanh nghiệp – Nghị định 43/2010/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh số. 43/2010/NĐ-CP quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký kinh doanh nhà ở; Quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh. Nghị định về đăng ký kinh doanh giúp bạn đăng ký kinh doanh hay đăng ký kinh doanh nhà đất dễ dàng hơn.

chính phủ
———–
Con số: 43/2010/NĐ-CP

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010

Án Lệnh
Về đăng ký kinh doanh
———

chính phủ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Án Lệnh:

Chương I
Quy tắc chung

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký kinh doanh nhà ở; Quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh.

Điều 2. Nội dung đơn

Nghị định này áp dụng đối với các mặt hàng sau:

1. Tổ chức, cá nhân trong nước; Công ty, cá nhân nước ngoài phải đăng ký công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam;

2. Cá nhân, cá nhân, nhóm hộ gia đình phải đăng ký kinh doanh nhà ở theo quy định của nghị định này;

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh;

4. Cơ quan thuế;

5. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đăng ký doanh nghiệp quy định tại Nghị định này bao gồm đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với các loại hình doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp mới và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử do Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại các thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Tham Khảo Thêm:  Lịch phát sóng The Return of Superman

3. Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là hệ thống thông tin nghiệp vụ về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và quản lý việc gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc xử lý dữ liệu khác. Đăng ký kinh doanh. Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bao gồm Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là trang thông tin điện tử để tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp trực tuyến, truy cập thông tin đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận.

5. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. Thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý như thông tin gốc về doanh nghiệp.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng và giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm pháp luật của công ty trước và sau khi đăng ký doanh nghiệp.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông công ty với nhau hoặc với công ty, cá nhân khác trong quá trình hoạt động.

4. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế liên quan đến mã số doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chương 2.

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh

Điều 9. Cơ quan đăng ký kinh doanh

1. Phòng đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp khu vực) và quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc khu vực (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

a) Ở cấp khu vực: Phòng Đăng ký kinh doanh (sau đây gọi tắt là Phòng Đăng ký kinh doanh khu vực) thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu đơn đề Nghị đổi Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới đường Bộ Cho Người Nước Ngoài

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập một hoặc hai Phòng đăng ký kinh doanh khu vực và được đánh số tương ứng. Việc thành lập thêm Phòng đăng ký kinh doanh khu vực sẽ do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét thí điểm chuyển cơ quan đăng ký. Đăng ký kinh doanh hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu ngang tầm khu vực.

b) Ở cấp huyện: Bình quân mỗi năm số nhà, hợp tác xã đăng ký kinh doanh mới trên địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc huyện, thị xã, thành phố từ 500 cơ sở kinh doanh trở lên. Trong hai năm qua.
Trường hợp không thành lập Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp huyện giao phòng tài chính – kế hoạch thực hiện chức năng đăng ký kinh doanh nhà quy định tại Điều 11 của Nghị định này (sau đây gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh nhà ở). văn phòng đăng kí). Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện).

2. Phòng Đăng ký kinh doanh khu vực, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện có tài khoản và con dấu riêng.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp khu vực

1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Phối hợp xây dựng, quản lý, duy trì Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Quản lý chuyển đổi dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục thuế địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi có yêu cầu.

3. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh quy định tại Điểm C Khoản 1 Điều 163 Luật Doanh nghiệp; Doanh nghiệp được yêu cầu thực hiện một hệ thống báo cáo hàng năm.

4. Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Hướng dẫn Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh nhà ở; Hướng dẫn doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Tham Khảo Thêm:  Các Hình Thức Trả Lương Cho Người Lao động

5. Khi phát hiện doanh nghiệp không tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì yêu cầu đình chỉ ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của doanh nghiệp đồng thời báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để quản lý theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại Điều 59 Nghị định này.

7. Các hình thức đăng ký khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh nhà ở; Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà.

2. Phối hợp xây dựng, quản lý, duy trì hệ thống thông tin về hoạt động kinh doanh nhà ở trên địa bàn; Báo cáo định kỳ về nhà kinh doanh tại địa phương cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế cấp huyện.

3. Trực tiếp kiểm tra nhà kinh doanh theo nội dung hồ sơ đăng ký trên địa bàn; Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra cơ sở; Xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

4. Yêu cầu nhà kinh doanh báo cáo tình hình kinh doanh khi có yêu cầu.

5. Yêu cầu cơ sở kinh doanh nhà tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện cơ sở kinh doanh nhà không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết để thực hiện theo quy định của pháp luật. pháp luật.

6. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà ở trong các trường hợp quy định tại Điều 61 Nghị định này.

7. Các hình thức đăng ký khác theo quy định của pháp luật.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Lịch phát sóng The Return of Superman

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *