Nghị định 52/2016/NĐ-CP về tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Rate this post

Quy Định Mới Về Thù Lao Của Người Quản Lý Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên

Nghị định 52/2016/NĐ-CP – Nguyên tắc quản lý tiền lương và tiền công
tiền thưởng quản lý

Nghị định 52/2016/NĐ-CP quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng thành viên là Chủ tịch, Chủ tịch công ty, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Giám đốc… với mức 100% cho mỗi thành viên. Vốn điều lệ do nhà nước sở hữu. Nghị định 52/2016/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/08/2016.

Nghị định 51/2016/NĐ-CP về tiền lương, tiền thưởng của người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Nghị định 53/2016/NĐ-CP về lao động, tiền lương, tiền công, thưởng đối với công ty cổ phần và phần vốn góp quản lý nhà nước

Chính sách mới về tiền lương và phụ cấp sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2016

09 Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2016

chính phủ
——-
CHXHCNVN
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————
Số: 52/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2016

Án Lệnh
CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY 100% SỞ HỮU VỐN ĐIỀU LỆ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật tổ chức công ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này quy định mức lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ của nhóm công ty. Công ty mẹ – Công ty con.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này sau đây gọi là công ty.

Điều 2. Nội dung đơn

1. Người quản lý công ty chuyên trách và người quản lý công ty bán chuyên trách, gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; Thành viên Hội đồng thành viên; Ban giám sát; Kiểm soát viên; Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng (trừ Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng lao động).

2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc tổ chức được Chính phủ giao thành lập theo quy định của pháp luật thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện người sử dụng lao động đối với công ty (sau đây gọi là làm cơ quan đại diện cho người sử dụng lao động).

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý công ty.

Điều 3. Chế độ trả lương cho Người quản lý công ty chuyên trách

Người quản lý công ty chuyên trách tiếp tục xếp lương theo hạng công ty quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này để làm cơ sở thực hiện các chế độ theo quy định của pháp luật cho đến khi Chính phủ có quy định.

Điều 4. Nguyên tắc xác định và trả tiền lương, tiền công, tiền thưởng

1. Tiền lương đối với người quản lý công ty chuyên trách được xác định và trả theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, có bảo đảm và định mức hưởng tối đa. Tương quan hợp lý với tiền lương của người lao động trong tổ chức.

2. Tiền lương đối với người quản lý công ty kiêm nhiệm trong công ty được tính theo công việc và thời giờ làm việc nhưng không vượt quá 20% mức lương của người quản lý công ty chuyên trách; Đối với người quản lý công ty được cử làm người đại diện phần vốn góp tại nhiều công ty, doanh nghiệp khác thì thù lao do các công ty, doanh nghiệp khác trả cho công ty thanh toán theo mức độ hoàn thành công việc, nhưng không quá 50% thực tế. Tiền lương kiếm được trong công ty. Phần còn lại (nếu có) được hạch toán vào thu nhập khác của đơn vị.

Tham Khảo Thêm:  7 Cách Kiếm Tiền Trong Game Play Together, Play Together VNG Nhanh, Mi

3. Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý công ty được xác định hàng năm tách biệt với quỹ tiền lương của người lao động do công ty xây dựng trình người sử dụng lao động phê duyệt. Hàng tháng, Người quản lý công ty được tạm ứng bằng 80% số tiền lương, tiền công đã tính của tháng đó; 20% còn lại đến hạn và trả vào cuối năm.

4. Tiền lương, tiền công của người quản lý công ty được hạch toán vào chi phí hoặc chi phí kinh doanh và được thể hiện thành một khoản mục trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

5. Tiền thưởng người quản lý công ty được xác định theo năm căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, được trả một phần vào cuối năm, phần còn lại trả sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

6. Trường hợp Chủ tịch công ty là Tổng giám đốc hoặc Giám đốc thì chỉ được nhận mức lương của chức vụ cao nhất.

7. Mức lương, tiền thưởng và thù lao của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên được xác định theo quy định tại nghị định này, sau khi trừ các khoản phải nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản phải nộp khác theo quy định. Theo quy định của pháp luật về khấu trừ và thanh toán. Đối với cơ quan bảo hiểm, công ty nộp cho cơ quan đại diện người sử dụng lao động để lập quỹ chung và trả lương cho Kiểm soát viên theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với kiểm soát viên tài chính trong tập đoàn tài chính nhà nước gửi Bộ Tài chính thẩm định và thanh toán.

Điều 5. Xác định Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch

1. Quỹ tiền lương kế hoạch được xác định trên cơ sở số lượng người quản lý công ty chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế hoạch quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Mức lương bình quân kế hoạch được xác định trên cơ sở thang lương quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo nghị định này (sau đây gọi là thang lương cơ sở) và hệ số bổ sung theo thang lương. Mức tăng so với kế hoạch lợi nhuận năm trước như sau:

A) Công ty bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách nhà nước đúng quy định, không bị giảm năng suất lao động, lợi nhuận kế hoạch không cao hơn năm trước thì được áp dụng hệ số điều chỉnh. Tăng tối đa 0,5 lần mức lương cơ sở nếu công ty hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông có lãi dưới 500 tỷ đồng, công ty có lãi trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí, khoáng sản, điện lực , lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Công ty thuộc các lĩnh vực khác có lãi kế hoạch dưới 300 tỷ đồng, dưới 200 tỷ đồng; Nếu công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông có lợi nhuận từ 500 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng thì áp dụng thêm hệ số điều chỉnh bằng 0,7 lần mức lương cơ sở. Khai thác, chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại, dịch vụ có lãi từ 300 tỷ đồng đến dưới 700 tỷ đồng, các lĩnh vực còn lại của doanh nghiệp có lãi từ 200 tỷ đồng đến dưới 500 tỷ đồng. Áp dụng hệ số điều chỉnh bổ sung 1,0 lần nếu công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông có lợi nhuận từ 1.000 tỷ đồng trở lên Công ty khai thác, chế biến dịch vụ, các công ty còn lại có lợi nhuận từ 500 tỷ đồng trở lên.

Tham Khảo Thêm:  Tải Mẫu Bài Tập Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

b) Trường hợp tổ chức bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách đúng nguyên tắc thì lợi nhuận kế hoạch bằng lợi nhuận thực hiện năm trước, tiền lương bình quân kế hoạch bằng mức lương cơ sở. Nếu lợi nhuận kế hoạch thấp hơn lợi nhuận thực hiện trong năm trước hoặc nếu không có lợi nhuận, tiền lương bình quân theo kế hoạch phải thấp hơn mức lương cơ bản.

c) Trường hợp công ty bị lỗ (trừ trường hợp khách quan quy định tại khoản 6 Điều này) thì tiền lương bình quân kế hoạch theo hệ số lương quy định tại Điều 3 Nghị định này bằng mức lương của chế độ. và phần lương cơ bản.

d) Trường hợp doanh nghiệp đã giảm lỗ so với năm trước hoặc doanh nghiệp mới thành lập căn cứ vào phương án sản xuất, kinh doanh để xác định mức giảm lỗ hoặc tiền lương thì xác định tương quan bình thường và báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Đại diện của người sử dụng lao động sẽ xem xét quyết định.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  7 Cách Kiếm Tiền Trong Game Play Together, Play Together VNG Nhanh, Mi

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *