Nghị định 22/2017/NĐ-CP Về Hòa Giải Thương Mại

Rate this post

Quy định về Trọng tài thương mại

Nghị định 22/2017/NĐ-CP – Trọng tài thương mại

Ngày 24/02/2017, chính phủ ban hành Nghị định 22/2017/NĐ-CP về trọng tài thương mại. Theo đó, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại được quy định như sau: Trong khi tiến hành hòa giải, các bên tham gia hòa giải có thể thỏa thuận về trình tự, thủ tục hoặc tự lựa chọn các điều khoản. Trọng tài thương mại.

Quyết định 1563/QĐ-TTg Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử 2016-2020

TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI SỐ. Luật ngày 54/2010/QH12

chính phủ
——-
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————
Số: 22/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

Án Lệnh
Về trọng tài thương mại

Căn cứ Luật tổ chức công ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định về trọng tài thương mại.

Chương I

điều khoản chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định phạm vi, nguyên tắc, trình tự, thủ tục trọng tài thương mại tại Việt Nam, trọng tài thương mại, tổ chức trọng tài thương mại, tổ chức trọng tài thương mại nước ngoài và quản lý nhà nước về hoạt động trọng tài thương mại.

Khoản 1 Điều này quy định các bên tranh chấp có quyền tự hòa giải hoặc nhờ Trọng tài thương mại, Tổ chức trọng tài thương mại hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không phải là Tổ chức trọng tài thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Là một trọng tài, sắc lệnh này sẽ được thi hành. theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của Luật và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

2. Nghị định này áp dụng đối với Trọng tài thương mại, Tổ chức trọng tài thương mại, Tổ chức trọng tài thương mại nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức có trách nhiệm về trọng tài thương mại và cá nhân. Áp dụng đối với những người khác có liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tham Khảo Thêm:  Kế Hoạch Tổ Chức Hoạt động Ngoài Giờ Lên Lớp Tiểu Học 2021

Điều 2. Phạm vi giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại

1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh trong hoạt động thương mại.

2. Tranh chấp giữa các bên mà ít nhất một bên có hoạt động thương mại.

3. Các tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật có quy định thì được giải quyết bằng Trọng tài thương mại.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

1. Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thoả thuận và có sự hỗ trợ của Trọng tài thương mại làm Trọng tài viên để giải quyết tranh chấp theo quy định của Nghị định này.

2. Thỏa thuận trọng tài là sự thỏa thuận giữa các bên về việc giải quyết tranh chấp phát sinh hoặc phát sinh ngoài trọng tài.

3. Trọng tài thương mại vụ việc và Trọng tài thương mại do Tổ chức trọng tài thương mại lựa chọn hoặc Tổ chức trọng tài thương mại chỉ định theo yêu cầu của các bên để hỗ trợ các bên giải quyết tranh chấp theo quy định của Nghị định này.

4. Hòa giải thành dẫn đến việc các bên tranh chấp thỏa thuận về việc giải quyết một phần hoặc toàn bộ tranh chấp đã phát sinh.

5. Trọng tài thương mại điều lệ là việc giải quyết tranh chấp tại tổ chức trọng tài thương mại theo quy định của Nghị định này và quy tắc trọng tài của tổ chức đó.

6. Hòa giải thương mại vụ việc là hình thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại vụ việc do các bên lựa chọn tiến hành theo quy định của Nghị định này và sự thỏa thuận của các bên.

Điều 4. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại

1. Các bên tranh chấp tham gia trọng tài hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

2. Thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải phải được giữ bí mật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.

3. Nội dung của thỏa thuận trọng tài không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ và không xâm phạm quyền của bên thứ ba.

Tham Khảo Thêm:  Cách Sử Dụng Body Lotion Bath And Body Works

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về Trọng tài thương mại

1. Khuyến khích các bên tranh chấp sử dụng Trọng tài thương mại để giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực thương mại và các tranh chấp khác mà pháp luật có quy định phải giải quyết thông qua Trọng tài thương mại.

2. Khuyến khích huy động các nguồn lực tham gia hoạt động trọng tài thương mại, đào tạo, khuyến khích nâng cao năng lực hoạt động trọng tài thương mại của trọng tài thương mại.

Điều 6. Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại

Tranh chấp được giải quyết thông qua trọng tài thương mại nếu các bên có thỏa thuận trọng tài. Các bên có thể thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài trước, sau hoặc bất kỳ lúc nào trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Chương II

Trung gian thương mại

Điều 7. Tiêu chuẩn trọng tài viên thương mại

1. Người có đủ các tiêu chuẩn sau đây được hoạt động trung gian thương mại:

a) Có đủ năng lực pháp luật dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự; Có tư cách đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan;

b) Có trình độ đại học trở lên và có thời gian công tác trong lĩnh vực đào tạo từ 2 năm trở lên;

c) Có hiểu biết về nghiệp vụ trọng tài, pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực có liên quan.

2. Trọng tài thương mại được tiến hành trọng tài thương mại với tư cách là trọng tài thương mại vụ việc hoặc trọng tài thương mại của tổ chức trọng tài thương mại theo quy định của Nghị định này.

3. Tổ chức trọng tài thương mại có thể quy định tiêu chuẩn trọng tài viên thương mại của mình vượt quá tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa xóa án tích; Người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện không được làm trung gian thương mại.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Bảng Tổng Hợp Kết Quả Nhận Xét, đánh Giá Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

Điều 8. Đăng ký trung gian thương mại đặc vụ

1. Người có đủ tiêu chuẩn trọng tài thương mại quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này và có nguyện vọng trở thành trọng tài thương mại trong vụ việc thì đăng ký trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. chính phủ. Nơi anh ấy / cô ấy thường cư trú. Nếu là người nước ngoài thì đăng ký tại sở tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người đó tạm trú.

2. Người đăng ký cần gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận Pháp chế để đăng ký làm Trọng tài thương mại tạm thời. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đăng ký hoạt động trung gian thương mại theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Bằng tốt nghiệp đại học hoặc Bằng tốt nghiệp sau đại học;

c) Giấy tờ chứng minh đã công tác trong lĩnh vực đào tạo từ 02 năm trở lên có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác.

Văn bản do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên kinh tế.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp điền tên người yêu cầu đăng ký vào danh sách Trọng tài viên thương mại tạm thời và công bố danh sách Trọng tài viên thương mại. website của Sở; Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản. Người bị từ chối có quyền nộp đơn khiếu nại hoặc khởi kiện theo Đạo luật.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Cá Cơm Chiên Nước Mắm – Món Ngon Dịp Cuối Tuần

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *