Nghị định 154/2016/NĐ-CP Về Phí Bảo Vệ Môi Trường đối Với Nước Thải

Rate this post

08 trường hợp bảo vệ môi trường miễn phí nước thải

Nghị định 154/2016/NĐ-CP – Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị định 154/2016/NĐ-CP quy định cụ thể các vấn đề như phí, trường hợp miễn, đối tượng nộp phí, mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

94/2016/TT-BTC Thông tư Quy định thu, nộp, quản lý, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào tài nguyên nước

Nghị định số về Đánh giá và Quy hoạch Bảo vệ Môi trường. 18/2015/NĐ-CP

Thông tư 128/2016/TT-BTC miễn, giảm thuế xuất khẩu sản phẩm thân thiện với môi trường; Sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải

chính phủ
——-
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————
Số: 154/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

Án Lệnh
Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Căn cứ Luật tổ chức công ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Chương I

điều khoản chung

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này quy định các vấn đề liên quan đến phí, trường hợp miễn, đối tượng nộp phí, mức thu, kê khai, nộp, phí duy tu bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Điều 2. Đối tượng tính phí

1. Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định này là nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, trừ trường hợp được miễn phí quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2. Nước thải công nghiệp là nước thải từ:

a) Cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản;

b) Doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp chế biến: thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá;

Tham Khảo Thêm:  Hợp đồng Gửi Giữ Tài Sản

c) Cơ sở chăn nuôi, giết mổ: gia súc, gia cầm tập trung;

đ) Cơ sở nuôi trồng thủy sản;

đ) Cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong làng nghề;

e) Cơ sở: Thuộc da, tái chế da;

g) Cơ sở: khai thác, chế biến khoáng sản;

h) Công nghiệp: dệt, nhuộm, dệt;

i) Cơ sở sản xuất: giấy, bột giấy, nhựa, cao su;

k) Công ty sản xuất: phân bón, hóa chất, dược phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, đồ gia dụng;

l) Các cơ sở: Cơ khí, Luyện kim, Gia công kim loại, Chế tạo máy và phụ tùng;

m) Cơ sở sản xuất: linh kiện, thiết bị điện, điện tử;

n) Cơ sở: Sơ chế phế liệu, tháo dỡ tàu cũ, tẩy rửa, vệ sinh tàu;

o) Nhà máy cấp nước tinh khiết;

p) Hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp;

q) Cơ sở sản xuất khác.

3. Nước thải sinh hoạt Nước từ đó:

a) nhà cửa;

b) Doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị Lực lượng vũ trang nhân dân (trừ doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp chế biến thuộc đơn vị Lực lượng vũ trang nhân dân);

c) Trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng của tổ chức, cá nhân không gắn với địa điểm sản xuất, gia công;

d) Cơ sở: Rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy;

d) bệnh viện; Phòng khám y tế; Khách sạn Nhà hàng; viện đào tạo và nghiên cứu; tổ chức kinh doanh, dịch vụ khác;

e) Tổ chức, cá nhân và các đối tượng khác sở hữu nước thải không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 3. Cơ quan thu phí

Cơ quan thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Căn cứ vào yêu cầu thu phí của từng khu vực và khả năng quản lý của cơ quan tài nguyên và môi trường cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường có thể báo cáo Ủy ban nhân dân khu vực để phân cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Môi trường cấp huyện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn.

Tham Khảo Thêm:  Tải Mẫu phiếu kiểm tra chuyên môn của giáo viên

2. Đơn vị cung cấp nước sạch thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân sử dụng nước sạch.

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng.

Điều 4. Đối tượng nộp lệ phí

1. Tổ chức, cá nhân (bao gồm cả chủ hộ gia đình) xả nước thải quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

2. Doanh nghiệp, cá nhân xả nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung và trả tiền dịch vụ xử lý nước thải thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Đơn vị quản lý, bảo trì hệ thống thoát nước là người nộp phí bảo vệ môi trường đối với lượng nước thải tiếp nhận và xả ra môi trường (trừ trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 5 Nghị định này).

3. Đối với cơ sở sản xuất công nghiệp; Doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản; Trường hợp hệ thống xử lý nước thải tập trung quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này sử dụng nước từ đơn vị cung cấp nước tinh khiết cho hoạt động sản xuất, chế biến thì ngành phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (không thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt).

Điều 5. Các trường hợp miễn phí

Miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong các trường hợp sau:

1. Nước thải từ các nhà máy thủy điện, cơ sở sản xuất, chế biến không thải ra môi trường dưới mọi dạng (rắn, lỏng, khí);

2. Nước biển làm muối được xả thải;

3. Nhà nước bù giá nước thải sinh hoạt cho các cơ quan, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn để có đủ giá nước phục vụ đời sống kinh tế – xã hội;

4. Nước thải sinh hoạt của các cơ quan, cá nhân, hộ gia đình tại các xã nông thôn và những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch;

5. Nước làm mát thiết bị, máy móc không tiếp xúc trực tiếp với các chất gây ô nhiễm và có đường thoát riêng;

Tham Khảo Thêm:  Cúng Bổn Mạng Là Gì?

6. Nước mưa tự nhiên chảy tràn (trừ khu vực nhà máy hóa chất);

7. Nước thải từ hoạt động đánh bắt và khai thác thủy sản của ngư dân;

8. Nước thải sinh hoạt tập trung được tiếp nhận, xử lý bằng cách duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xả thải ra môi trường.

Chương II

Phí, Khai báo, Thanh toán, Duy trì và Sử dụng Phí

Điều 6. Lệ phí

1. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% giá bán 1 m3 nước tinh khiết chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cần áp dụng mức cao hơn thì Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định mức cụ thể phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn. (Trừ hộ gia đình quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 5 Nghị định này) Đối với nước thải sinh hoạt từ các cơ sở, hộ gia đình xả ra thì mức thu được xác định theo đầu người. Lượng nước tiêu thụ phụ thuộc vào lượng trung bình. Nước sử dụng của một người khai thác trong xã, phường, thị trấn và giá bán là 1 m2.3 Nước sạch trung bình xã, phường, thị trấn.

2. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được tính như sau:

F = f + C, trong đó:

a) F là số tiền phải trả;

b) f là phí cố định 1.500.000 đồng/năm;

ruột thừa
(Bổ sung theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ)

Số mô hình là 01 Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Số mô hình là 02 Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

Mẫu số 03 Thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

Mẫu số 04 Thông báo phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Hợp đồng Gửi Giữ Tài Sản

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *