Nghị định 123/2016/NĐ-CP Về Chức Năng, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ, Cơ Quan Ngang Bộ

Rate this post

Quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

Nghị định 123/2016/NĐ-CP – Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Chính phủ ban hành Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ hoạt động theo cơ cấu: vụ, văn phòng, thanh tra, cục (nếu có), tổng cục (nếu có) và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định 123/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2016 và thay thế Nghị định 36/2012/NĐ-CP.

Nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương

THÔNG TƯ LIÊN DOANH 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG, QUYỀN HẠN CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ THÔNG TIN KHU VỰC

Nghị định 21/2013/NĐ-CP quy định chức năng và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

chính phủ
——-
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————
Số: 123/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

Án Lệnh
Quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Căn cứ Luật tổ chức công ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Chương 1

điều khoản chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định chung về nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi là bộ); Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng).

2. Nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn cụ thể trong quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ thực hiện theo nghị định quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ.

Tham Khảo Thêm:  Bật Mí Cách Chơi Lee Sin Rừng Khuấy đảo Tung Chảo Mùa 11

3. Các quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ tại Nghị định này không áp dụng đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

4. Tên Bộ, tên các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được dịch ra tiếng nước ngoài để giao dịch quốc tế theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Vị trí, chức năng của Bộ

Bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một hoặc nhiều sở, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực trong cả nước.

Điều 3. Các Bộ trưởng

1. Bộ trưởng là thành viên Chính phủ, Thủ trưởng Bộ, lãnh đạo công tác của Bộ; Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được giao; Quản lý việc thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực được phân công trong phạm vi cả nước.

2. Các Bộ trưởng làm việc theo chế độ Thủ trưởng Chính phủ và quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Điều 4. Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

1. Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Thứ trưởng) giúp Bộ trưởng thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Bộ trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật. làm

Trừ trường hợp đặc biệt, Thứ trưởng không được đồng thời đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Trong trường hợp Bộ trưởng vắng mặt, Bộ trưởng cử một Thứ trưởng thay mặt Bộ trưởng điều hành, quản lý công việc của Bộ.

2. Số lượng Thứ trưởng thực hiện theo quy định của Luật tổ chức Chính phủ.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Bộ

1. Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ, Bộ trưởng; Đề cao trách nhiệm của Bộ trưởng trong mọi hoạt động của Bộ.

2. Quản lý bộ máy của Bộ theo hướng quản lý đa bộ phận, đa lĩnh vực, hệ thống, hiệu lực, hiệu quả; Chỉ được thành lập tổ chức mới khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ.

Tham Khảo Thêm:  Cách đăng Nhập, đăng Xuất, Sử Dụng Chat.zalo.me Trên điện Thoại, Máy Tính

4. Công khai, minh bạch và hiện đại hóa hoạt động của Bộ.

Chương II

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ

Điều 6. Luật

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; Dự án Pháp lệnh, Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Dự thảo nghị định của Chính phủ phù hợp với chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật, nghị quyết hàng năm của Chính phủ, dự án, đề án theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Chính phủ cho ý kiến ​​đối với các dự án luật, pháp lệnh do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về sở, lĩnh vực của Bộ.

3. Trình Chính phủ quyết định các biện pháp tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh của Chủ tịch nước và các quyết định được Chính phủ giao. . Thủ tướng

4. Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác theo phân công.

5. Ban hành thông tư và các văn bản khác quản lý nhà nước đối với các vụ, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; Hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó.

6. Ban hành thông tư liên tịch với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để thể hiện sự phối hợp giữa Bộ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc thực hiện trình tự, chính sách tố tụng. Thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

7. Chỉ đạo, quản lý công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động hành chính nhà nước của Bộ.

8. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của mình. Trường hợp phát hiện các cơ quan này có dấu hiệu ban hành trái với văn bản quy phạm pháp luật thuộc các vụ, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ thì đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Cách Nấu Canh Sườn Nấu Sấu đậm đà, Giải Nhiệt Ngày Nắng Hè

Điều 7. Về Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc sở, lĩnh vực theo quy định của pháp luật; Ban hành (trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước) và quản lý việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Thẩm định nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi các chương trình, dự án, đề án thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ; Phê duyệt, quyết định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của Luật.

Điều 8. Về hợp tác quốc tế

1. Trình Chính phủ quyết định chủ trương, biện pháp tăng cường và mở rộng quan hệ với nước ngoài, tổ chức quốc tế; Ký, phê chuẩn, phê chuẩn hoặc gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước, nhân danh Chính phủ trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

2. Đàm phán, ký điều ước quốc tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ủy quyền và tổ chức thực hiện các kế hoạch, thỏa thuận hợp tác quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nhà nước cho các ngành, lĩnh vực.

3. Tham gia các tổ chức quốc tế do Chính phủ chỉ định; nhân danh Bộ ký kết và quản lý việc thực hiện các thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật; Triển khai thực hiện hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan mình.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Tải Nghị định 52/2009/NĐ-CP Hướng Dẫn Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Nhà Nước

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *