Mẫu Số 01-1/GTGT – Bảng Kê Hóa đơn, Chứng Từ Hàng Hóa, Dịch Vụ Bán Ra 2023

Rate this post

Mẫu số. Phương pháp miễn thuế theo 01-1/GTGT

Bảng kê hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa, dịch vụ bán ra được ban hành kèm theo Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 06/11/2013 Thông tư số. Mẫu 01-1/GTGT ​​ban hành 156/2013/TT-BTC hiện hành. Bộ Tài chính hướng dẫn pháp luật về quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

1. Bảng kê hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa, dịch vụ bán ra là gì?

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra là chứng từ quan trọng để nhà sản xuất kê khai hàng hóa dịch vụ bán ra. Bảng kê hóa đơn, chứng từ bán dịch vụ, hàng hóa được lập theo Mẫu 01-1/GTGT ​​thay cho Mẫu 01-1/GTGT/TT-BTC đã ban hành trước đó.

2. Mẫu số. 01-1/GTGT ​​- Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Mẫu số. 01-1/GTGT: Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra ban hành theo Thông tư 119/2014/TT-BTC là mẫu mới nhất được sử dụng hiện nay. Cụ thể, theo Điểm B, Khoản 1, Điều 1, Thông tư 119/2014/TT-BTC nêu rõ:

b) Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu số 01-1/GTGT) thay thế cho Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu số 01-1/GTGT) của Bộ Tài chính ngày 06/11 Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC năm 2013.

Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra
Bảng kê hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa, dịch vụ bán ra – Phụ lục 01-1/GTGT

Mẫu số. 01-1/GTGT ​​Chi tiết – Bảng kê hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa, dịch vụ bán ra như sau:

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Tham Khảo Thêm:  Cách Thu Nhỏ, Phóng To Màn Hình Máy Tính Siêu Dễ

(Kèm theo Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng…….. hoặc Quý……năm….

[02] Tên người nộp thuế:…………………….

[03] Mã số thuế:……………………..

[04] Tên Đại lý thuế (nếu có):…………………….

[05] Mã số thuế:…………………….

Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam

STT Hóa đơn và bằng chứng bán hàng Tên của người mua Mã số thuế của người mua Thu nhập chưa có thuế GTGT thuế GTGT Ghi chú
Hóa đơn không có Hóa đơn ngày, tháng, năm
(Đầu tiên) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (số 8)
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế Giá trị gia tăng (GTGT):
tổng cộng
2. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%:
tổng cộng
3. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%:
tổng cộng
4. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%:
tổng cộng

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT

:……………………

Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (**):……………………………………………………….

Tôi xin cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.
……….., ngày tháng năm …….

Nhân Viên Đại Lý Thuế
Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….
đối tượng nộp thuế hay không
Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

__________________________

Ghi chú:

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng số liệu cột 6 tổng các dòng mục 2, 3, 4.

(**) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng số liệu tại cột 7 của mục 2, 3 và 4.

3. Cách lập hóa đơn, bảng kê chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

  • 3.1 Căn cứ lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
  • – Căn cứ lập bảng kê là người nộp thuế kê khai toàn bộ các hoá đơn GTGT bán ra trong kỳ tính thuế bao gồm cả các hoá đơn đặc thù như hoá đơn GTGT, tem vé, hoá đơn điều chỉnh, hoá đơn trả lại hàng… do HHDV bán ra trong kỳ tính thuế.

Hoá đơn bán hàng của tháng nào thì được HHDV kê vào bảng kê hoá đơn GTGT bán hàng của tháng đó.

Hóa đơn GTGT nhập vào bảng kê cần được phân loại theo nhóm tiêu chí HHDV không chịu thuế GTGT, HHDV thuế suất 0%, thuế suất 5% và thuế suất 10%. Trường hợp trên hoá đơn chỉ ghi giá thanh toán (trừ trường hợp được phép sử dụng chứng từ riêng), không ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hoá bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hoá đơn, chứng từ. từ.

Tham Khảo Thêm:  Đọc Hiểu Văn Bản Thần Mưa (3 đề)

Ví dụ:

Công ty xxxx bán 1 máy vi tính giá chưa có thuế GTGT là 10.000.000 đ/máy, thuế GTGT 10% tương ứng 1.000.000 đ/máy nhưng khi bán Công ty Thiên Ưng chỉ ghi giá bán là 11.000.000 đ. Tính trên doanh số bằng 11.000.000 x 10% = 1.100.000 đ/cái.

Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm đối với hóa đơn đã xuất thì ghi giá trị âm bằng cách đặt dấu trừ trước giá trị điều chỉnh giảm.

Chú ý:

– Xem bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu 01-1/GTGT ​​kèm tờ khai 01/GTGT:

+ Bỏ tiêu chí “biểu tượng mẫu hóa đơn”, “biểu tượng hóa đơn”, “mặt hàng”; Dòng 5 “HHDV không tổng hợp trên Tờ khai 01/GTGT”

+ Chỉ tiêu “Ngày, tháng, năm lập hóa đơn” khai báo tại cột “Ngày, tháng, năm lập hóa đơn”

+ Chỉ tiêu “Thu nhập chưa có thuế GTGT” được khai vào cột “Doanh thu chưa có thuế”

3.2 Cách ghi chỉ tiêu trên hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Trong bảng kê hóa đơn, bảng kê hàng hóa bán ra, chứng từ dịch vụ có rất nhiều thuật ngữ mà không phải ai cũng biết, dưới đây Hoatieu xin hướng dẫn các bạn cách viết chuẩn trong hóa đơn, bảng kê chứng từ hàng hóa. , dịch vụ được bán. Cách thiết lập tiêu chí dòng trong danh sách: Dòng mục tiêu 1:
“Dịch vụ không tính thuế”: – Dòng này ghi tất cả các hóa đơn bán ra trong tháng HHDV thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Dòng mục tiêu 2:
“HHDV áp dụng thuế suất GTGT 0%”: – Tất cả các hoá đơn GTGT của HHDV thuế suất thuế GTGT 0% bán ra của người nộp thuế trong kỳ tính thuế đều được hạch toán vào bút toán này. Dòng mục tiêu 3:
“HHDV chịu thuế suất GTGT 5%”:
– Tất cả các hoá đơn GTGT của HHDV theo thuế suất 5% bán ra cho người nộp thuế trong kỳ tính thuế đều được hạch toán vào bút toán này.
Dòng mục tiêu 4:
“HHDV chịu thuế suất GTGT 10%”:
– Tất cả các hoá đơn GTGT của HHDV thuế suất thuế GTGT 10% bán ra của người nộp thuế trong kỳ tính thuế đều được hạch toán vào bút toán này.Dòng mục tiêu:
“Mọi doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra đều chịu thuế GTGT” :Dữ liệu tại dữ liệu được nhập vào chỉ mục này cột (6) [27] , toàn bộ ngành hàng: HHDV chịu thuế suất thuế GTGT 0%, 5%, 10%. Toàn bộ số tiền bán HHDV trong mục tiêu này sẽ được dùng để đăng ký
mục tiêu
Tờ khai thuế GTGT Mẫu số. Ngày 01/GTGT.
Dòng mục tiêu: “HHDV bán ra Tổng GTGT”: [28] Số liệu nhập ở bút toán này là số liệu ở cột (7), là dòng tổng cộng của các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%, 5%, 10%. Số HHDV bán ra thuộc mặt hàng này dùng để ghi nhận thuế GTGT
Tham Khảo Thêm:  Tải Kế Hoạch Thi Nâng Ngạch Công Chức, Xét Thăng Hạng Viên Chức Trong Cơ Quan Đảng 2017

mục tiêu

Tờ khai thuế GTGT Mẫu số. Ngày 01/GTGT. Cách đặt tiêu chí cột trong danh sách:
STT
Hóa đơn, chứng từ, biên lai
người nộp thuế
tên người mua
Mã số thuế của người mua
doanh thu không có thuế GTGT
thuế GTGT Ghi chú
Hóa đơn không có
ngày,
Năm thành lập hóa đơn (Đầu tiên) (2) (3) (4) (5) (6)
(7) (số 8)
Nhập số hợp đồng
cuộc hẹn
theo thỏa thuận
Viết tên bạn
riêng tư/
Tổ chức
mua

MST

mua công ty

Nhập giá trị chưa có thuế

hàng hóa
(Lấy từ dòng

“Tiền cộng thêm” trong hợp đồng

Trường hợp ghi giá bán

Hóa đơn riêng sẽ bao gồm giá

Nếu có thuế GTGT thì trên cơ sở đó

Giá bán đã bao gồm VAT

Tính giá bán không có sẵn
thuế GTGT
Phần mềm
tự khiêu vũ

Ghi chú

(nếu có) Lưu ý: Người nộp thuế phải kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trong bảng kê. Nếu không có dữ liệu trong các chỉ mục, hãy để trống. Người nộp thuế không được thay đổi hình thức của biểu mẫu bằng cách tự ý thêm bớt, thay đổi vị trí các chỉ tiêu. Mẫu trên không. 01-1/GTGT ​​– Cập nhật bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra năm 2023. Mời các bạn xem thêm ở phần Kế toán kiểm tra thuế trong phần

hình thức

Xin vui lòng. Bạn có thể tải xuống tệp phù hợp cho bạn trong các liên kết bên dưới.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  BÀI GIẢNG Bài 13: LỰC MA SÁT

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *