4. Thời gian có hiệu lực của văn bản phân vùng:

Nội dung của Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật hoặc sớm hơn nếu hai bên đồng ý.