Mẫu Hợp đồng Làm Việc Không Xác định Thời Hạn 2023 Mới Nhất

Rate this post

hợp đồng làm việc

Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn là mẫu hợp đồng được thiết kế để ghi lại chữ ký của hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Mẫu ban hành theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP. Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là gì?

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn làm việc. Loại này thường được sử dụng sau khi hợp đồng có thời hạn trước đó kết thúc.

2. Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn 2023

Mẫu Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn mới nhất hiện nay là Mẫu số dành cho viên chức nhà nước. 04, được ban hành kèm theo phụ lục của Nghị định 115/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Vui lòng xem bên dưới.

Các Bộ, Ban, Ngành:…
Đơn vị:……………………

——-

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————

Số:….. /HĐLV

…………., Ngầy …. tháng ….. năm ….

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

– Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

– Căn cứ Nghị định ……………………………….;

Một bên chúng tôi, Ông/Bà:…………

Vị trí: ………………………………………………………

Đại diện Đơn vị (1)…………………….

Địa chỉ ……………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………

Và một bên là Ông/Bà:…………………….

Sinh ngày…………Tháng……………………Năm……….

Trình độ đào tạo:………………………………………………………

Đào tạo đặc biệt:…………………………………

Năm tốt nghiệp: ……………………………………………………

Trước khi tuyển dụng Nghề nghiệp……………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………….

Số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân: …..

Cấp ngày……tháng……năm…………. TRONG …………..

Thỏa thuận ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và tuân thủ các điều khoản sau:

Điều 1. Nghĩa vụ hợp đồng

– Nơi làm việc (2):…………………….

– Chức danh nghề nghiệp: ………………………………….

– Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………

– Nhiệm vụ (3) ……………………………………………

Điều 2. Chế độ làm việc

– Giờ làm việc (4):…………………….

– Có phương tiện làm việc bao gồm:…

Điều 3. Trách nhiệm và quyền lợi của người tuyển dụng

1. Trách nhiệm:

– Hoàn thành các nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

– Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật công tác và quy định tại các Điều 16, 17, 18, 19 của Luật Viên chức.

– Chấp hành kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

– Đơn vị sự nghiệp phải bố trí huy động khi cần thiết.

2. Ưu điểm:

– Được hưởng các quyền lợi quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 của Luật Cán bộ, công chức.

Tham Khảo Thêm:  Đề Thi Giữa Kì 2 Công Nghệ Lớp 6 Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống Năm Học 2021-2022

– Phương tiện đi công tác (5):…………………….

– Chức danh nghề nghiệp được chỉ định (Mã số) (6):……

Bằng cấp: ………….. Hệ số lương…………………….

– Các khoản phụ cấp (nếu có) (7): …………

Được trả bởi ………….

– Thời điểm tính nâng bậc lương:…………………….

– Thêm vào………………………………

– Có phương tiện phòng hộ khi làm việc (nếu có) bao gồm:..

Số ngày nghỉ hàng năm có hưởng lương (nghỉ lễ, tết, việc riêng)

– Hợp đồng bảo hiểm (8):…………………….

– Được hưởng các quyền lợi của:…………………….

– Thực hiện các công việc hợp tác khoa học kỹ thuật với các đơn vị trong và ngoài nước theo quy định để được hưởng chế độ thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. …………………………………………….

– Cán bộ, công chức được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc và bồi thường theo quy định của pháp luật.

– Được quyền kiến ​​nghị, khiếu nại, thay đổi, yêu cầu chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

– Các Thỏa thuận khác (10)…………………….

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp

1. Trách nhiệm:

– Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng lao động

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các quyền lợi của người được tuyển dụng và các chế độ quy định trong hợp đồng làm việc.

2. Quyền hạn:

– Quản lý người được tuyển dụng hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, thuyên chuyển, đình chỉ công tác…).

– Chấm dứt hợp đồng làm việc, xử lý kỷ luật viên chức theo quy định của Luật viên chức.

Điều 5: Thi hành Quy định

– Các vấn đề về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhân viên chính phủ không được quy định trong hợp đồng lao động này sẽ được điều chỉnh bởi các quy định của Luật nhân viên chính phủ.

– Hợp đồng này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, Đơn vị sự nghiệp ký Hợp đồng giữ 02 bản, Cán bộ ký kết hợp đồng giữ 01 bản và Hợp đồng có hiệu lực……. Tháng…. Năm……

HỢP ĐỒNG NÀY LÀ …………., NGÀY ….. THÁNG…… NĂM……..

Nhà tuyển dụng và
Hiệp định
(Ký và Họ Tên)

Trưởng phòng Sự nghiệp
(Ký, Họ và tên, Đóng dấu)

3. Cách viết hợp đồng lao động không xác định thời hạn

1. Ghi rõ tên đơn vị sự nghiệp.

2. Ghi rõ số nhà, đường phố, phường (thôn, xã), huyện (quận, thị xã), tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Nêu nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện.

4. Ghi rõ số giờ làm việc trong ngày, trong tuần hoặc theo giờ hành chính.

5. Đường đi làm do đơn vị hoặc người lao động tự lo.

6. Ghi rõ chức danh nghề nghiệp được đảm nhiệm, mức lương chính, hình thức trả (lương thời gian, khoán…).

7. Nêu tỷ lệ phụ cấp (nếu có): khu vực, trượt giá, độc hại, hấp dẫn, thâm niên, trách nhiệm, v.v.

Tham Khảo Thêm:  Tải Mẫu số 59/BB-BGHS: Biên bản bàn giao hồ sơ vi phạm hành chính

8. Nêu các chế độ bảo hiểm xã hội và các khoản trợ cấp khác mà viên chức Nhà nước được hưởng. Ví dụ: Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo chế độ hiện hành của nhà nước.

9. Ghi rõ các chế độ mà viên chức được hưởng quy định tại mục này.

10. Các hợp đồng khác thường là những hợp đồng khuyến khích người lao động và có lợi hơn như: hàng rẻ dễ hỏng, hư hỏng, mất mát, không bồi thường, thực hiện tốt hợp đồng công việc đi du lịch, nghỉ mát, tham quan miễn phí, lương tháng 13, 14, thêm từ tuần ngày nghỉ phép, tai nạn ngoài giờ, phụ cấp thêm, quà sinh nhật,…./.

4. Quy định mới về hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

Việc sửa đổi, thay thế một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ từ ngày 1/7/2020 sẽ không được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn với viên chức nhà nước.

Trừ các trường hợp sau:

  • Cán bộ bổ nhiệm trước ngày 01 tháng 7 năm 2020;
  • Cán bộ, công chức được chuyển thành công chức, viên chức theo quy định;
  • Người làm công chức nhà nước ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn nhất.

Trường hợp viên chức nhà nước được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 và chưa ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký.

Sau khi kết thúc hợp đồng làm việc đã giao kết, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định, người lao động được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

5. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn được ký khi nào?

Hỏi:

Từ năm 2015 đến hết năm 2018, tôi ký hợp đồng thử việc 01 năm, hợp đồng làm việc 02 năm và hợp đồng làm việc 11 tháng với cơ sở dạy nghề. Hiện tại hợp đồng của tôi đã hết 11 tháng và tôi đang mang thai.

Khi hết hợp đồng này, người sử dụng lao động có quyền không ký tiếp hợp đồng với tôi không? Nếu hợp đồng mới chỉ còn 11 tháng nữa thì có đúng luật không?

Ngoài ra, tôi sẽ nghỉ thai sản từ tháng Hai. Nếu từ tháng 1 chủ sử dụng lao động không ký hợp đồng thì chế độ hưởng bảo hiểm xã hội thai sản của tôi được tính như thế nào?

luật sư trả lời

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 (Sửa đổi, bổ sung) thì hợp đồng lao động phải được giao kết thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn (từ đủ 12 tháng đến 36 tháng);

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Theo khoản 2 Điều 22, khi người lao động tiếp tục làm việc mặc dù hợp đồng lao động đã hết hạn nêu tại điểm b và điểm c nêu trên thì trong thời hạn 30 ngày, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trường hợp không giao kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng được giao kết theo điểm B khoản 1 trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng được giao kết theo điểm C khoản 1 trở đi trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn, một thời hạn. 24 tháng.

Tham Khảo Thêm:  Các Kí Tự Đặc Biệt Trên Bàn Phím Máy Tính [Laptop – PC]

Nếu hai bên ký kết hợp đồng lao động mới thì chỉ được ký kết hợp đồng xác định thời hạn một lần nữa, sau đó nếu người lao động tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Do đó, với quy định trên, việc người sử dụng lao động sau 2 lần ký hợp đồng xác định thời hạn với bạn mà ký hợp đồng xác định thời hạn 11 tháng (lần thứ 3) với bạn là vi phạm pháp luật. Theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động được ký kết lần thứ ba trong trường hợp này phải là hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Ngoài ra, theo quy định, thời gian thử việc tối đa không quá 6 ngày đến 60 ngày tùy theo tính chất, mức độ phức tạp của công việc. Vậy, hợp đồng thử việc có thời hạn 01 năm như bạn đề cập cũng được xác định là hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng, khi hết hạn hợp đồng 11 tháng, người sử dụng lao động không có quyền không tiếp tục với bạn, vì hai bên đã bị ràng buộc bởi hợp đồng lao động không xác định thời hạn mà pháp luật đã quy định. Quyền và nghĩa vụ của các bên khi chấm dứt trước thời hạn được giải quyết theo quy định của Hợp đồng không xác định thời hạn.

Ngoài ra, theo Khoản 3 Điều 155 Bộ luật Lao động, NSDLĐ không được chấm dứt hoặc đơn phương chấm dứt HĐLĐ với lao động nữ sinh con dưới 12 tháng vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ. một đứa trẻ. Do đó, người sử dụng lao động không có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với bạn khi bạn mang thai.

Về chế độ thai sảnTheo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014, nếu bạn đã đóng bảo hiểm từ đủ 6 tháng trở lên trước khi sinh thì bạn được hưởng chế độ thai sản mà không phụ thuộc vào việc làm tại thời điểm sinh. Sinh con rồi còn bảo hiểm không?

Trên đây là mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn mới nhất 2023. Mời các bạn xem thêm ở phần Thủ tục hành chính trong phần hình thức Vui lòng.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Hợp đồng Gửi Giữ Tài Sản

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *