Mẫu đấu Thầu Thỏa Thuận Liên Danh

Rate this post

Mẫu thỏa thuận liên doanh

Mẫu đơn dự thầu – Thỏa thuận liên doanh là mẫu đơn dự thầu nhằm thỏa thuận liên doanh giữa các đơn vị kinh doanh. Mẫu Đơn Dự Thầu Thỏa Thuận Liên Danh Gói thầu, Các Bên Tham Gia Dự Thầu – Thỏa Thuận Liên Danh, Nguyên Tắc Chung Đấu Thầu Thỏa Thuận Liên Danh, Trách Nhiệm Các Thành Viên, Hiệu Lực Hồ Sơ Dự Thầu.

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu Đơn dự thầu thỏa thuận liên danh tại đây.

1. Hình thức đấu thầu – Thỏa thuận liên danh là gì?

Liên danh là việc nhân danh nhiều nhà thầu để cùng nhau tham gia đấu thầu, thi công xây dựng công trình, dự án khi năng lực của nhà thầu độc lập không đủ đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư hay nói cách khác là không đủ năng lực để đáp ứng các yêu cầu. Hồ sơ mời thầu.

Còn đối với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài thì nhà thầu, nhà đầu tư là đối tượng hợp lệ khi tham gia đấu thầu quốc tế liên doanh với nhà thầu trong nước hoặc đáp ứng điều kiện sử dụng nhà thầu phụ trong nước cho nhà thầu. Việt Nam, nếu nhà thầu trong nước không đủ điều kiện tham gia vào bất kỳ phần nào của gói thầu.

Vì vậy, để tham gia đấu thầu, nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài phải sử dụng thỏa thuận liên danh để hoàn thiện hồ sơ mời thầu.

2. Hợp Đồng Liên Doanh Tiếng Anh Là Gì?

Thỏa thuận liên doanh tiếng Anh Thỏa thuận liên danh/Thỏa thuận hoạt động chung

3. Mẫu đơn dự thầu – Thỏa thuận liên danh PL03 theo Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT

Văn bản thỏa thuận liên danh mới nhất theo Mẫu hồ sơ mời thầu PL03 – 16/2016/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu dự án đầu tư có sử dụng đất. Gửi để bạn tham khảo.

Mẫu Đơn Dự Thầu - Văn Bản Thỏa Thuận Liên Doanh
Mẫu đấu thầu – Thỏa thuận liên doanh mới nhất

Mẫu 03

thỏa thuận liên danh
(Áp dụng khi nhà đầu tư thay đổi thành viên liên danh)

(Nơi), ngày ___ tháng ___ năm ____

Chúng tôi thay mặt các bên ký kết Thỏa thuận hợp tác:

Tên thành viên liên danh: ______ [Ghi tên từng thành viên liên danh]

– Quốc gia đăng ký hoạt động:

– Mã số thuế:

– Địa chỉ:

– Điện thoại:

– Số fax:

– Thư điện tử:

– Đại diện pháp lý:

– Vị trí:

Giấy ủy quyền số. ____ Ngày tháng năm ____ (trường hợp được ủy quyền).

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện thành lập liên danh để tham gia đấu thầu dự án ____ [ghi tên dự án].

2. Các thành viên đồng ý rằng tên của Liên danh trong mọi giao dịch liên quan đến Dự án sẽ là: ____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].

Địa chỉ giao dịch của Liên doanh:

Điện thoại:

Số fax:

E-mail:

Đại diện liên minh:

3. Không thành viên nào được tự nguyện tham gia độc lập hoặc liên danh với nhà đầu tư khác để tham gia đấu thầu dự án này.

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án như sau:

1. Các bên đồng ý thỏa thuận. ____ [ghi tên một thành viên] Đề cập đến một tập đoàn để thực hiện các chức năng sau (Có thể điều chỉnh, thay thế theo thỏa thuận của các bên):

[- Ký đơn dự thầu;

– Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham gia dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT;

– Các công việc khác, trừ việc ký kết hợp đồng [ghi rõ nội dung các công việc (nếu có)].

2. Vai trò và Trách nhiệm của các Thành viên trong Liên danh (Đầu tiên)[ghi cụ thể vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong liên danh và ghi tỷ lệ phần trăm vốn góp chủ sở hữu trong liên danh]:

TT

Tên thành viên

nhân vật tham gia

vẽ tranhn chủ sở hữu

giá trịghế đẩu

Tỉ lệHở %

người đầu tiên

thành viên 1

[Tài chính]

2

Thành viên 2

[Kỹ thuật]

3

Thành viên 3

[Vận hành/Quản lý]

tổng cộng

100%

Tham Khảo Thêm:  Đăng Ký Kết Hôn Cần Những Giấy Tờ Gì Năm 2023?

Điều 3. Hiệu lực của Thỏa thuận liên danh

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Các bên cùng đồng ý hủy bỏ;

– Có sự thay đổi thành viên liên doanh. Trong trường hợp này, nếu bên mời thầu chấp thuận việc thay đổi thành viên liên danh thì các bên phải lập thỏa thuận liên danh mới;

– Liên danh không trúng thầu;

– Hủy lựa chọn nhà đầu tư dự án theo thông báo của bên mời thầu.

– Các bên hoàn thành nhiệm vụ, nghĩa vụ của mình và tiến hành chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng liên danh này được lập thành ____ bản chính, mỗi Thành viên liên danh giữ ____ bản, kèm theo 01 bản dự thầu. Các bản sao có giá trị pháp lý như nhau.

Người đại diện theo pháp luật của từng thành viên liên danh (2)
[ghi tên đại diện hợp pháp của từng thành viên, chức danh,
ký tên và đóng dấu (nếu có)]

Ghi chú:

(1) Nhà đầu tư phải liệt kê vai trò tham gia và tỷ lệ góp vốn của từng thành viên trong liên danh.

(2) Người đại diện theo pháp luật của từng thành viên liên danh có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền.

4. Mẫu hồ sơ dự thầu Hợp đồng liên doanh mua hàng theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT

Mẫu số 03

Thỏa thuận liên doanh (1)

______, ngày tháng năm ____

Bưu kiện: ____ [ghi tên gói thầu]

Trong dự án: ____[ghi tên dự án]

Căn cứ (2)____[Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];

Căn cứ(2)____ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

Theo hồ sơ mời thầu gói thầu _____[ghi tên gói thầu] ngày tháng năm ____[ngày được ghi trên HSMT];

Chúng tôi thay mặt các bên ký kết Thỏa thuận hợp tác:

Tên của Thành viên Hiệp hội____[ghi tên từng thành viên liên danh]

Ông/Bà đại diện:________________________________________________

Vị trí:_________________________________________________________________

Địa chỉ: ________________________________________________________________

Điện thoại:________________________________________________________________

Số fax:________________________________________________________________

E-mail:________________________________________________________________

Tài khoản:_________________________________________________________________

Ngôn ngữ mã số thuế:________________________________________________________________

Giấy ủy quyền số. __ Ngày tháng năm ___(trường hợp được ủy quyền).

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện liên danh để tham gia gói thầu ____[ghi tên gói thầu] Trong dự án ____ [ghi tên dự án].

2. Các thành viên thống nhất rằng tên gọi của Liên danh trong mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____[ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].

3. Các thành viên cam kết không có thành viên nào tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với các thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trong trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện nhiệm vụ và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Nếu một thành viên trong liên doanh từ chối thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận thì thành viên đó sẽ bị tạm giữ như sau:

– bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;

– Bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư theo các điều khoản quy định trong hợp đồng;

– Các hình thức đối xử khác ____[ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Tham Khảo Thêm:  Khi Nào được Nhận Tiền Thai Sản?

Các thành viên thống nhất phân cấp quản lý gói thầu ____[ghi tên gói thầu] Trong dự án ____[ghi tên dự án] Đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu Liên danh:

Các bên đồng ý cho phép ____[ghi tên một bên] Là thành viên nổi bật của liên danh, đại diện cho liên danh trong các nhiệm vụ sau(3):

[- Ký đơn dự thầu;

– Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT;

– Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;

– Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

– Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

– Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên Liên danh thống nhất phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây (4):

STT

tên

Nội dung công việc đảm nhận

% tổng giá thầu

người đầu tiên

Tên thành viên đứng đầu liên danh

-___

-___

– ___%

– ___%

2

Tên thành viên thứ 2

-___

-___

– ___%

– ___%

….

….

….

……

tổng cộng

Toàn bộ gói hoạt động

100%

Điều 3. Hiệu lực của Thỏa thuận liên danh

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt trong các trường hợp sau:

– các bên hoàn thành nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình và chấm dứt hợp đồng;

– Các bên cùng đồng ý hủy bỏ;

– Nhà thầu liên danh không trúng thầu;

– Hủy thầu gói ____ [ghi tên gói thầu] Trong dự án ____ [ghi tên dự án] Theo thông báo của bên mời thầu.

Thỏa thuận liên danh được lập thành ____ bản, mỗi bên giữ _____ bản, các thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.

Người đại diện theo pháp luật của thành viên đứng đầu liên danh

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Người đại diện theo pháp luật của các thành viên Zeus

[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Tùy theo quy mô, tính chất của gói thầu mà nội dung của Thỏa thuận liên danh theo mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải ghi rõ tên, số hiệu các phần thầu của nhà thầu liên danh, quy định rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên. Đối với hợp phần liên danh đấu thầu.

(2) Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

(3) Phạm vi quyền lực bao gồm một hoặc nhiều chức năng nêu trên.

(4) Nhà thầu phải nêu rõ công việc cụ thể và ước tính giá trị tương đối mà từng thành viên trong liên danh phải thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên kể cả tên của thành viên đứng đầu liên danh.

5. Mẫu hồ sơ dự thầu – Văn bản thỏa thuận liên danh theo Thông tư 03/2009/TT-BKH

Hình thức đấu thầu – Thỏa thuận liên doanh

Nội dung cơ bản của Mẫu hồ sơ dự thầu – Thỏa thuận liên danh như sau, mời bạn đọc tham khảo:

thỏa thuận liên danh

………, ngày ………. Có thể…………..

Bưu kiện: ………………………………………………………….[ghi tên gói thầu]

Trong dự án: ……………………………………………………[ghi tên dự án]

– Nền tảng ………………………………………….[Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội];

– Nền tảng ……………………………….[Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng];

– Theo hồ sơ mời thầu gói thầu _______ [ghi tên gói thầu] ngày tháng năm ____;

Chúng tôi thay mặt các bên ký kết Thỏa thuận hợp tác:

Tên thành viên liên danh [ghi tên từng thành viên liên danh]

Tham Khảo Thêm:  Bài Mẫu Viết Thư Quốc Tế UPU 52

Ông/Bà đại diện: ……………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………

Số fax:…………………………………………………………………………………………………………

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản:………………………………………………………………………………………………

Ngôn ngữ mã số thuế:………………………………………………………………………………………………..

Giấy ủy quyền số ngày ___tháng ____ năm ___ (trường hợp ủy quyền).

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện thành lập liên danh để tham gia gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] _____ Trong dự án [Ghi tên dự án].

2. Các Thành viên đồng ý rằng tên của Liên danh cho tất cả các giao dịch liên quan đến Gói thầu này sẽ là: ______ [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].

3. Các thành viên cam kết không có thành viên nào tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với các thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trong trường hợp trúng thầu, không thành viên nào trong liên danh có quyền từ chối thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm quy định trong hợp đồng, trừ trường hợp được các thành viên liên danh đồng ý bằng văn bản. Nếu một thành viên trong liên doanh từ chối thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận thì thành viên đó sẽ bị tạm giữ như sau:

– Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh

– Đền bù thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định trong hợp đồng

– Các hình thức đối xử khác ___ [Ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên nhất trí giao trách nhiệm thực hiện gói _____ [Ghi tên gói thầu] _____ Trong dự án [Ghi tên dự án] Đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu liên danh

Các bên đồng ý cho phép _____ [Ghi tên một bên] Là một thành viên nổi bật của Consortium, Consortium được thể hiện trong các tác phẩm sau ([1 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.]Đầu tiên):

[- Ký đơn dự thầu;

– Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình,làm rõ HSDT;

– Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

– Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

– Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ______ [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên của tập đoàn là _____ [Ghi cụ thể phần công việc và giá trị tương ứng, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh và nếu có thể ghi tỷ lệ phần trăm giá trị tương ứng].

Điều 3. Hiệu lực của Thỏa thuận liên danh

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt trong các trường hợp sau:

– các bên hoàn thành nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình và chấm dứt hợp đồng;

– Các bên cùng đồng ý hủy bỏ;

– Nhà thầu liên danh không trúng thầu;

– Hủy gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] Trong dự án ______ [Ghi tên dự án] Theo Thông báo của Tư vấn đấu thầu.

Thỏa thuận liên danh được lập thành ____ bản, mỗi bên giữ ____ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.

Người đại diện theo pháp luật của thành viên đứng đầu liên danh
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Người đại diện theo pháp luật của các thành viên Zeus
[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

6. Tải về Mẫu thỏa thuận liên doanh

Bạn có thể tải về

Mời các bạn xem thêm các hình thức đầu tư kinh doanh khác:

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Bao Nhiêu Tuổi được Chạy Xe Máy 50cc?

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *