Mẫu Báo Cáo Tài Chính Cho Hợp Tác Xã

Rate this post

Danh sách báo cáo tài chính hợp tác xã

1. Bảng cân đối tài khoản

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

3. Thuyết minh báo cáo tài chính

– Mẫu số. B01-DNN/Col

– Mẫu số. B02-DNN

– Mẫu số. B09-DNN/Col

Mẫu Báo Cáo Tài Chính Hợp Tác Xã

người đầu tiên Bảng cân đối tài khoản (Dành cho Hợp tác xã)

Đơn vị:……………………

Địa chỉ: …………………….

Mẫu số. B01 – DNN/Hợp tác

(Ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng BTC)

Bảng cân đối tài khoản

Năm…

Đơn vị:…………

KHÔNG

Tên tài khoản
Số dư

Đầu năm

Số lần sinh trong năm
Số dư

Cuối năm

TK

nợ

nợ

nợ

MỘT

di dời

người đầu tiên

2

3

4

5

6

thêm vào

Ghi chú:

Có thể được thiết lập cho tài khoản Cấp 1 hoặc cả tài khoản Cấp 1 và tài khoản Cấp 2,

………… ngày……. Có thể….

Người lập kế hoạch

kế toán trưởng

chủ nhiệm hợp tác xã

(Ký, Họ và Tên)

(Ký, Họ và tên) (Ký, Họ và tên, Đóng dấu)

2. Báo cáo kết quả kinh doanh

(Dành cho Hợp tác xã)

Mẫu báo cáo này được sử dụng theo Mẫu báo cáo số B02-DNN Phần A – Danh mục báo cáo tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị:……………………

Địa chỉ: …………………….
Mẫu số. B 02 – DNN

(Ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC

ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng BTC)

Báo cáo hoạt động kinh doanh

năm…

Đơn vị:…………

mục tiêu

Mã số hiện tại

năm Hiện nay

năm

Trước

MỘT

di dời

người đầu tiên

2

1. Bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

IV.08

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

(10 = 01 – 02)

Mười

4. Giá vốn hàng bán

11

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

(20 = 10 – 11)

20

6. Thu nhập từ hoạt động kinh tế

21

7. Chi phí tài chính 22

– Chứa:

Sở thích tốn kém

23

8. Chi phí hoạt động kinh doanh

24

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

(30 = 20 + 21 – 22 – 24)

30

10. Thu nhập khác

31

11. Chi phí khác

32

12. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)

40

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)

50

IV.09

14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

51

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Tham Khảo Thêm:  Đăng Nhập Và Bắt đầu Với Teams

(60 = 50 – 51)

60

………., ngày tháng năm…..

Người lập kế hoạch

kế toán trưởng

Người quản lý

(Ký, Họ và Tên)

(Ký, Họ và Tên) (Ký, Họ và tên, Đóng dấu)

3. Thuyết minh báo cáo tài chính

(Dành cho Hợp tác xã)

Cộng tác viên:…………………….

Địa chỉ: …………………….
Mẫu số. B 09 – DNN/Col

(Ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC

ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng BTC)

Thuyết minh báo cáo tài chính

năm…

I – Đặc điểm hoạt động của HTX

1 – Ngành nghề kinh doanh: …………………………………………………….

2 – Tổng số xã viên: ……………………………………………………………………………………………….

3 – Đặc điểm hoạt động HTX trong năm tài chính ảnh hưởng đến BCTC:

II – Chính sách kế toán áp dụng trong hợp tác xã

1 – Kỳ kế toán năm (từ…/…/… đến…/…/…).

2 – Đồng tiền sử dụng trong kế toán:………………………………………….

3 – CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:………………………………………………. 4 – Hình thức kế toán áp dụng: ……………………………………………………………….

5 – Phương pháp trích khấu hao TSCĐ: ………………………………………………………………………………………………

III – Chi tiết một số hạng mục:

(Đơn vị………….)

01 – Tình hình tăng giảm TSCĐ của HTX:

các đối tượng

Nhà và vật liệu xây dựng

thiết bị

Phương tiện vận chuyển và truyền tải

Tài sản cố định khác

tổng cộng

(1) Nguyên giá TSCĐ – Số dư đầu năm – Số lượng tăng trong năm

Bên trong là:

+

thành viên đóng góp

+ Mua sắm + Kết cấu – Số giảm trong năm

Bên trong là:

+

Thanh toán

+ Bán hàng

+…..

– Số dư cuối năm

(2) Giá trị hao mòn lũy kế

– Số dư đầu năm

– Số lượng tăng trong năm

– Số giảm trong năm

– Số dư cuối năm

(3) Giá trị còn lại của TSCĐ (1-2)

– Ngày đầu năm

– Vào cuối năm

Bên trong là:

+ TSCĐ dùng để thế chấp,

vay thế chấp

+ TSCĐ tạm thời không sử dụng

+ TSCĐ chờ thanh lý

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

Tham Khảo Thêm:  Cách Làm Cá Diêu Hồng Hấp Hong Kong Mềm Ngon đậm đà Hấp Dẫn

(…..)(…..)

(…..)

* Giải thích dữ liệu và giải thích khác

:

– TSCĐ đã khấu hao hết còn sử dụng: ……………………………………………………

– Nguyên nhân tăng, giảm: ………………………………………….

02- Tình hình các khoản phải thu, phải trả của HTX:
mục tiêu

Lượng tiền

yêu

tình trạng nợ

Ghi chú

MỘT

người đầu tiên

2

di dời

A- Các khoản phải thu:

I. Các khoản phải thu của xã viên

–…

–…

–…

II. Phải thu khách hàng

–…

–…

–…

III. Các khoản phải thu khác

–…

–…

–…

B- Trách nhiệm:

I. Phải trả người bán:

–…

–…

–…

II. Phải trả cho các thành viên:

–…

–…

–… III. Các khoản vay phải trả:

1. Vay ngân hàng

Các khoản vay ngắn hạn

Khoản vay dài hạn

2. Vay đối tượng khác

Các khoản vay ngắn hạn

– Khoản vay dài hạn

IV. Phải trả khác 03 – Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu: mục tiêu

KHÔNG cái đầu

năm

tăng năm giảm trong năm

KHÔNG

cuối cùng

năm

MỘT

người đầu tiên

2

3

4

I. Góp vốn của xã viên

1. Hạn chế góp vốn

2. Vốn góp của xã viên vượt quá mức quy định

3. Vốn góp liên doanh, liên kết khác của doanh nghiệp

II. vốn tích lũy

1. Vốn chủ sở hữu

2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Cộng (I + II)

04. Chi tiết doanh thu, thu nhập khác và chi phí

mục tiêu

hoạt động hợp tác

tổng cộng

…..

…..

…..

….

….

….

thêm vào

MỘT

người đầu tiên

2

3

4

5

Mười

I. Doanh thu

II. Thu nhập khác

thêm vào

III. trị giá

1. Giá đang thực hiện đầu kỳ

2. Chi phí phát sinh trong kỳ

– Chi phí nguyên liệu, vật liệu

– Chi phí nhân công

– Chi phí khấu hao TSCĐ

– Chi phí khác bằng tiền

3. Chi phí dở dang cuối năm

IV. Giá vốn sản phẩm, hàng hóa đã bán trong năm

V. Chi phí hoạt động kinh doanh

Bởi vì. Lợi nhuận trước thuế

(VI = I + II – IV – V)

VII. Chi phí thuế TNDN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

VIII. Lợi nhuận sau thuế năm nay

(VIII = VI – VII)

x

x

x

x

x

x

IX. Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

x

x

x

x

x

x

X. Tổng lợi nhuận dùng để phân phối

x

x

x

x

x

x

1. Thanh toán cho người góp vốn

x

x

x

x

x

x

2. Giảm kinh phí

x

x

x

x

x

x

3. Phân phối cho các thành viên

x

x

x

x

x

x

4. Lợi nhuận chưa phân phối

x

x

x

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Báo Cáo Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Và Chất Thải Rắn Công Nghiệp Thông Thường

x

x

x

VII- Đánh giá chung các chỉ tiêu và khuyến nghị:……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

….., ngày tháng năm…

Người lập kế hoạch

kế toán trưởng

chủ nhiệm hợp tác xã

(Ký, Họ và tên)(Ký, Họ và tên)(Ký, Họ và tên, Đóng dấu)

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  5 Cách Làm Món Bạc Xỉu NGON Cho Quán Cà Phê

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *