Mẫu Báo Cáo đánh Giá Hồ Sơ Dự Thầu

Rate this post

Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất Gói thầu xây lắp

Báo cáo đấu thầu

hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 23/2015/TT-BKHĐT. Mẫu này áp dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia đấu thầu hoặc của tổ chức, đơn vị trực tiếp đánh giá hồ sơ dự thầu.

[TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ ĐÁNH GIÁ HSDT]

___________________________

Con số: /

CHXHCNVN

Tự do – tự do – hạnh phúc

______, ngày tháng năm____

Báo cáo đánh giá thầu

Bưu kiện _____ [Ghi tên gói thầu]

_____ Trong dự án [Ghi tên dự án]

Kính thưa: _____ [Ghi tên Bên mời thầu]

I. Thông tin cơ bản

1. Giới thiệu chung về dự án, bưu kiện

Một) Phần này giới thiệu tổng quan về dự án, gói thầu và các văn bản pháp lý làm cơ sở cho việc thực hiện gói thầu:

  • Tên Chủ đầu tư, Bên mời thầu;
  • Tên Dự án và Tóm tắt Dự án;
  • Tên Gói thầu và Tóm tắt Gói thầu; Nội dung gói thầu được phê duyệt trong LCA;
  • Một số mốc quan trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Các văn bản pháp lý có liên quan được liệt kê và đính kèm theo báo cáo này (bản photo).

b) Danh sách các nhà thầu mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu từ bên mời thầu và danh sách các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

2. Một nhóm chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập Tổ chuyên gia:

Một nhóm các chuyên gia ____ [Ghi tên Bên mời thầu/tổ chức tư vấn hoặc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp] Quyết định số Được thành lập dưới _____ [Ghi số và ngày ban hành văn bản] _____ đánh giá gói thầu [Ghi tên gói thầu] Trong dự án ____ [Ghi tên dự án].

trường hợp Trường hợp chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp đánh giá hồ sơ dự thầu thì bổ sung các thông tin sau: hợp đồng không ____[Ghi số hiệu hợp đồng] ngày ____ [Ghi thời gian ký hợp đồng] giữa ____ [Ghi tên Bên mời thầu] Và ____ [Ghi tên tổ chức tư vấn hoặc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp] _____ về việc thuê tổ chức/đơn vị đánh giá gói thầu [Ghi tên gói thầu] Trong dự án ____ [Ghi tên dự án].

b) Thành phần Tổ chuyên gia:

Phần này mô tả số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên Tổ chuyên gia Bàn số 1.

Bàn số 1

đường phố

Họ và tên

Chức vụ và Vị trí trong Tổ chuyên gia

Phân công công việc

c) Quy trình làm việc của Tổ chuyên gia:

Phần này mô tả phương pháp làm việc của nhóm chuyên gia, phân công công việc, thời gian hoàn thành, v.v. Nếu có một kiểm soát đang hoạt động của nhóm chuyên gia thì chỉ cần thêm kiểm soát này. Phần này mô tả cách xử lý khi một thành viên trong hội đồng chuyên gia có ý kiến ​​khác với đa số thành viên khác. Bảo lưu của các thành viên (nếu có) phải được nêu trong Mục IV của báo cáo này.

II. Kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu

1. Kết quả kiểm tra sự phù hợp giữa bản chính và bản chụp

Căn cứ kết quả kiểm tra tính thống nhất giữa bản gốc và bản sao của hồ sơ dự thầu do bên mời thầu lập, kết quả kiểm tra tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp sẽ được tổng hợp theo các tiêu chí sau: Bàn số 2 Tải xuống:

Tham Khảo Thêm:  Bài Tuyên Truyền Về Bệnh Sởi

Bàn số 2

đường phố

Tên nhà thầu

Nội dung không ổn định

Ghi chú

Nguyên bản

Sao chụp

2. Kết quảCô kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu

a) Căn cứ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu (lập theo Mẫu số 1); Đánh giá tính hợp lệ của từng hồ sơ dự thầu (lập theo Mẫu số 2), Kết quả đánh giá tính hợp lệ của từng hồ sơ dự thầu được tổng hợp tương ứng Bàn số 3 Tải xuống:

Bàn số 3

đường phố

Tên nhà thầu

hoàn thành

(thắng thua)

Ghi chú

b) Giải trình các trường hợp hồ sơ dự thầu bị vô hiệu (kể cả sau khi đã bổ sung và làm rõ giá thầu).

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ (nếu có) của hồ sơ dự thầu để chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.. Phần này quy định các yêu cầu bổ sung, làm rõ hồ sơ dự thầu của bên mời thầu và các tài liệu chứng minh, giải thích hồ sơ dự thầu của nhà thầu (bao gồm cả trường hợp bản thân hồ sơ dự thầu được bổ sung, làm rõ).

3. Kết quả đánh giá năng lực, kinh nghiệm (nếu không áp dụng sơ tuyển)

a) Trên cơ sở đánh giá năng lực, kinh nghiệm của từng nhà thầu (Mẫu số. chuẩn bị theo 3), Kết quả đánh giá nội dung này được tóm tắt tương ứng Bàn số 4 Tải xuống:

Bàn số 4

đường phố

Tên nhà thầu

hoàn thành

(thắng thua)

Ghi chú

b) Giải trình trường hợp nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm quy định trong hồ sơ mời thầu. Phần này mô tả chi tiết việc nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm (ngay cả sau khi đã bổ sung và làm rõ hồ sơ dự thầu).

c) Làm rõ các nội dung trong hồ sơ dự thầu để chứng minh năng lực và kinh nghiệm (nếu có) của nhà thầu. Phần này quy định các yêu cầu bổ sung, làm rõ hồ sơ dự thầu của bên mời thầu và các tài liệu chứng minh, giải thích hồ sơ dự thầu của nhà thầu (bao gồm cả trường hợp bản thân hồ sơ dự thầu được bổ sung, làm rõ).

Ghi chú:

Trường hợp có sự thay đổi về năng lực, kinh nghiệm so với thông tin đã kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển khi nộp hồ sơ dự sơ tuyển và nộp hồ sơ dự thầu thì cần cập nhật lại thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Nhà thầu.

Trường hợp hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu được sử dụng nhà thầu phụ chuyên ngành thì hội đồng chuyên gia đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ chuyên ngành (nếu có) theo các tiêu chí quy định trong hồ sơ mời thầu.

4. Kết quả đánh giá kỹ thuật

a) Căn cứ đánh giá về mặt kỹ thuật của từng hồ sơ dự thầu (Mẫu số. 4A hoặc Mẫu số. chuẩn bị theo 4B),Kết quả đánh giá kỹ thuật được tóm tắt tương ứng Bàn số 5 Tải xuống:

Liệt kê tên nhà thầu, số điểm tương ứng (từ cao nhất đến thấp nhất trong trường hợp đánh giá theo phương thức cho điểm) hoặc đạt, không đạt, không đạt đối với trường hợp đánh giá theo tiêu chí đạt.

Bàn số 5

Tham Khảo Thêm:  Tải Nghị định 143/2020/NĐ-CP Sửa đổi Chính Sách Tinh Giản Biên Chế

đường phố

Tên nhà thầu

Kết quả đánh giá

Ghi chú

b) Giải trình các trường hợp không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu (kể cả sau khi đã làm rõ hồ sơ dự thầu).Mô tả chi tiết về việc Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ dự thầu.

c) Những điểm cần lưu ý khi đánh giá. Phần này đưa ra các vấn đề cần quan sát trong quá trình đánh giá, bao gồm các hành động cần thực hiện trong trường hợp một hoặc nhiều thành viên của nhóm chuyên gia có đánh giá khác với đa số thành viên còn lại.

5. Kết quả giám định tài chính

Căn cứ đánh giá về mặt tài chính của từng hồ sơ dự thầu (Lập theo Mẫu số 11), được tổng hợp theo kết quả đánh giá kinh tế Bàn số 6 Tải xuống:

Bàn số 6

đường phố

chủ thể

Nhà thầu A

BU là nhà thầu

người đầu tiên

Giá dự thầu (không bao gồm giảm giá (nếu có) trên giá ghi trong đơn dự thầu)

2

Giá trị sửa lỗi

3

Giá trị sửa lỗi

4

Tỷ lệ thiếu lệch

5

Giá trị chiết khấu (nếu có)

6

Giá trị giảm trừ của giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có)

7

Tỷ giá hối đoái (nếu có) quy định trong hồ sơ mời thầu

số 8

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, giảm giá trị khấu hao (nếu có), quy đổi sang đồng tiền chung (nếu có)

Phương pháp chi phí thấp nhất

9

ΔCũng (nếu có)

Mười

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, khấu hao giảm giá (nếu có), quy đổi sang đồng tiền chung (nếu có) và tính ưu tiên (nếu có)

Phương pháp đánh giá

11

Các giá trị phần tử được giảm xuống một trường duy nhất

thứ mười hai

ΔCũng (nếu có)

13

Đánh giá giá

Phần này mô tả những điểm (nếu có) cần lưu ý trong quá trình thẩm định tài chính.

6. Bảng tổng hợp kết quả xét thầu

Trên cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp như sau: Bàn số 7 Với những điều cơ bản sau:

Bàn số 7

đường phố

chủ thể

nhà thầu

MỘT

di dời

người đầu tiên

Kết quả đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu

2

Kết quả đánh giá năng lực và kinh nghiệm

3

Kết quả đánh giá kỹ thuật

Phương pháp chi phí thấp nhất

4

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, khấu hao giảm giá (nếu có), quy đổi sang đồng tiền chung (nếu có) và tính ưu tiên (nếu có)

5

Xếp hạng hồ sơ dự thầu*

Phương pháp đánh giá

6

Đánh giá giá

7

Xếp hạng hồ sơ dự thầu*

Ghi chú:

– * Đối với gói thầu xây lắp kết hợp đấu thầu trong nước: Xếp hạng hồ sơ dự thầu Bậc 5 và Bậc 7 sẽ xét các trường hợp ưu đãi sau:

(i) Nhà thầu Nhà thầu có từ 25% tổng số lao động trở lên là nữ, thương binh hoặc người tàn tật và có hợp đồng lao động tối thiểu 03 tháng; Do nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ nên hồ sơ dự thầu của các nhà thầu được xếp hạng cao hơn hồ sơ dự thầu của nhà thầu không được hưởng ưu đãi trong trường hợp được đánh giá ngang nhau theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 63/CP.

(ii) Sau ưu đãi, nếu các hồ sơ dự thầu có thứ hạng ngang nhau thì xét theo khu vực thực hiện gói thầu, nhà thầu có thứ hạng cao hơn sẽ được ưu tiên xếp hạng cao hơn theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định 63. /cp.

– Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần thì việc đánh giá hồ sơ dự thầu, xét trúng thầu được thực hiện trên cơ sở bảo đảm. Tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); Tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp chi phí đánh giá) và giá đề nghị trúng thầu của tổng giá gói thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt khi không so sánh với giá dự toán của nhà thầu. .

7. Đánh giá các phương án công nghệ thay thế trong hồ sơ dự thầu

Tham Khảo Thêm:  Cấm Gì, Xử Lý Sao

Trường hợp hồ sơ mời thầu cho phép đưa ra đề xuất kỹ thuật thay thế để tìm kiếm đề xuất sáng tạo của nhà thầu nhằm mang lại hiệu quả cao hơn cho gói thầu thì phải đánh giá đề xuất thay thế của nhà thầu xếp thứ nhất. và kiến ​​nghị những vấn đề cụ thể. Bên mời thầu và nhà thầu đàm phán trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

III. Kết luận và Khuyến nghị

Trên cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu, hội đồng chuyên gia lưu ý như sau:

danh sách, thứ hạng và thứ tự xếp hạng của các nhà thầu được xem xét;

Cho ý kiến ​​về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả tài chính trong quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu. Trường hợp không bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế thì nêu rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp quản lý;

Nội dung của hồ sơ mời thầu không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham gia đấu thầu của các nhà thầu hoặc dẫn đến hiểu không rõ ràng, khác nhau hoặc dẫn đến sai lệch trong quá trình xét thầu. lựa chọn nhà thầu; Các biện pháp phòng ngừa được đề xuất.

IV. Nhận xét đặt phòng

Trường hợp bảo lưu ý kiến Sau đó cần ghi rõ các thông tin: nội dung đánh giá, ý kiến ​​bảo lưu, lý do và yêu cầu thành viên có ý kiến ​​bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây:

đường phố

chủ thể

Đánh giá

ý kiến

Dự trữ

Nguyên nhân

Kí tên

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

__________________

[Tất cả các thành viên của tổ chuyên gia ghi rõ họ tên và ký, kể cả thành viên có ý kiến bảo lưu (nếu có)].

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Cấm Gì, Xử Lý Sao

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *