Kế Hoạch điều Chỉnh Tiếng Anh Lớp 3 Theo Công Văn 3969

Rate this post

tuần tháng

chương trình sách giáo khoa

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG (NẾU CÓ) NỘI DUNG.

Mạch chủ đề/nội dung

Tên bài học

Bài học/Thời lượng

người đầu tiên

Chủ đề 1: Tôi và những người bạn của tôi

Unit 1 Xin chào Bài 1:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

Bài 1 -Bài 2:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

2

Chủ đề 1: Tôi và những người bạn của tôi

Bài 1 – Bài 3
1. Nghe và lặp lại.
2. Nghe và viết.
3. Hãy tụng kinh.

người đầu tiên

Bài 2: Tên bạn là gì?
Bài 1:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

3

Chủ đề 1: Tôi và những người bạn của tôi

Phần 2 – Bài 2:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

Bài 3:
1. Nghe và lặp lại.
2. Nghe và viết.
3. Hãy tụng kinh.

người đầu tiên

4

Chủ đề 1: Tôi và những người bạn của tôi

Bài 3: Đây là Tony.
Bài 1:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

Bài 2:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

5

Chủ đề 1: Tôi và những người bạn của tôi

Bài 3:
1. Nghe và lặp lại.
2. Nghe và viết.
3. Hãy tụng kinh.

người đầu tiên

Bài 4: Bạn bao nhiêu tuổi?
Bài 1:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

6

Chủ đề 1: Tôi và những người bạn của tôi

Bài 2
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

Bài 3:
1. Nghe và lặp lại.
2. Nghe và viết.
3. Hãy tụng kinh.

người đầu tiên

7

Chủ đề 1: Tôi và những người bạn của tôi

Bài 5: Họ có phải là bạn của bạn không?
Bài 1:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

Bài 2:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

số 8

Chủ đề 1: Tôi và những người bạn của tôi

Bài 3:
1. Nghe và lặp lại.
2. Nghe và viết.
3. Hãy tụng kinh.

người đầu tiên

Đánh giá 1
1. Nghe và đánh dấu.
2. Nghe và đánh số.
3. Đọc và hoàn thành.
4. Đọc và so sánh.
5. Nhìn và nói.

người đầu tiên

9

Chủ đề 1: Em và các bạn Chủ đề 2: Em và trường em

Tham Khảo Thêm:  Thông Tư 25/2020/TT-BGTVT Quy Chuẩn đóng Tàu Biển Cao Tốc

Bài kiểm tra 1 (Kiểm tra giữa kỳ I)

người đầu tiên

Bài 6: Đứng lên!
Bài 1:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

.

Mười

Chủ đề 2: Tôi và ngôi trường của tôi

Bài 2:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

Bài 3:
1. Nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy hát.

người đầu tiên

11

Chủ đề 2: Tôi và ngôi trường của tôi

Bài 7: Đó là trường học của tôi.
Bài 1:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy hát.

Bài 2:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

thứ mười hai

Chủ đề 2: Tôi và ngôi trường của tôi

Bài 3:
1. Nghe và lặp lại.
2. Nghe và viết.
3. Hãy tụng kinh.

người đầu tiên

Bài 8: Đây là bút của tôi.
Bài 1:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

13

Chủ đề 2: Tôi và ngôi trường của tôi

Bài 2:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

Bài 3:
1. Nghe và lặp lại.
2. Nghe và viết.
3. Hãy tụng kinh.

người đầu tiên

14

Chủ đề 2: Tôi và ngôi trường của tôi

Bài 9: Nó màu gì?
Bài 1:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.

3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

Bài 2:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

15

Chủ đề 2: Tôi và ngôi trường của tôi

Bài 3:
1. Nghe và lặp lại.
2. Nghe và viết.
3. Hãy tụng kinh.

người đầu tiên

Bài 10: Bạn làm gì trong giờ nghỉ?
Bài 1:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

.

16

Chủ đề 2: Tôi và ngôi trường của tôi

Bài 2:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

Bài 3:
1. Nghe và lặp lại.
2. Nghe và viết.
3. Hãy tụng kinh.

người đầu tiên

17

Chủ đề 2: Tôi và ngôi trường của tôi

Đánh giá 2
1. Nghe và đánh dấu.
2. Nghe và đánh số.
3. Đọc và so sánh.

người đầu tiên

Bài kiểm tra 2 (Kiểm tra cuối học kỳ I)

người đầu tiên

18

Chủ đề 2: Tôi và ngôi trường của tôi

(Giải đề thi học kì I)

người đầu tiên

Bài 11: Đây là gia đình tôi.
Bài 1:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

Tham Khảo Thêm:  Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức

người đầu tiên

19

Chủ đề 3: Tôi và gia đình tôi

Bài 2:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

Bài 3:
1. Nghe và lặp lại.
2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó hỏi và trả lời.
3. Hãy tụng kinh.

người đầu tiên

20

Chủ đề 3: Tôi và gia đình tôi

Bài 12: Đây là nhà của tôi.
Bài 1:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

Bài 2:

1. Nhìn, nghe và lặp lại.

2. Chỉ và kể.

3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

Bài 3:
1. Nghe và lặp lại.
2. Nghe và viết.
3. Hãy tụng kinh.

người đầu tiên

21

Chủ đề 3: Tôi và gia đình tôi

Bài 13: Cuốn sách của tôi ở đâu?
Bài 1:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

Bài 2:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

22

Chủ đề 3: Tôi và gia đình tôi

Bài 3:
1. Nghe và lặp lại.
2. Nghe và viết.
3. Hãy tụng kinh.

người đầu tiên

Bài 14 : Có áp phích nào trong phòng không?
Bài 1:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

23

Chủ đề 3: Tôi và gia đình tôi

Bài 2:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

Bài 3:
1. Nghe và lặp lại.
2. Nghe và viết.
3. Hãy tụng kinh.

người đầu tiên

24

Chủ đề 3: Tôi và gia đình tôi

Bài 15: Bạn có đồ chơi nào không?
Bài 1:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

Bài 2:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

25

Chủ đề 3: Tôi và gia đình tôi

Bài 3:
1. Nghe và lặp lại.
2. Nghe và viết.
3. Hãy tụng kinh.

người đầu tiên

Đánh giá 3
1. Nghe và đánh dấu.
2. Nghe và đánh số.
3. Đọc và hoàn thành.
4. Đọc và so sánh.
5. Nhìn và nói.

người đầu tiên

26

Chủ đề 3: Tôi và gia đình tôi

Bài kiểm tra 3 (Kiểm tra giữa kỳ II)

người đầu tiên

Bài 16: Bạn có vật nuôi nào không?
Lesson1: 1. Nhìn, nghe và nhắc lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

27

Chủ đề 3: Tôi và gia đình tôi và Chủ đề 4 Tôi và thế giới quanh ta

Tham Khảo Thêm:  Tải Mẫu hợp đồng thuê PG

Bài 2:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

Bài 3:
1. Nghe và lặp lại.
2. Nghe và viết.
3. Hãy tụng kinh.

người đầu tiên

28

Chủ đề 4 Tôi và thế giới quanh ta

Bài 17: Bạn thích đồ chơi gì?
Bài 1:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

Bài 2:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

29

Chủ đề 4 Tôi và thế giới quanh ta

Bài 3:
1. Nghe và lặp lại.
2. Nghe và viết.
3. Hãy tụng kinh.

người đầu tiên

Bài 18: Bạn đang làm gì?
Bài 1:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

30

Chủ đề 4 Tôi và thế giới quanh ta

Bài 2:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

Bài 3:
1. Nghe và lặp lại.
2. Nghe và viết.
3. Hãy tụng kinh.

người đầu tiên

31

Chủ đề 4 Tôi và thế giới quanh ta

UNIT 19: Họ đang ở trong công viên
Bài 1:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

Bài 2:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

32

Chủ đề 4 Tôi và thế giới quanh ta

Bài 3:
1. Nghe và lặp lại.
2. Nghe và viết.
3. Hãy tụng kinh.

người đầu tiên

Bài 20 : Sapa ở đâu?

Bài 1:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện.

người đầu tiên

33

Chủ đề 4 Tôi và thế giới quanh ta

Bài 2:
1. Nhìn, nghe và lặp lại.
2. Chỉ và kể.
3. Hãy nói chuyện

người đầu tiên

Bài 3:
1. Nghe và lặp lại.
2. Nghe và viết.
3. Hãy tụng kinh.

người đầu tiên

34

Chủ đề 4 Tôi và thế giới quanh ta

Đánh giá 4
1. Nghe và đánh dấu.
2. Nghe và đánh số.
3. Đọc và hoàn thành.
4. Đọc và so sánh.
5. Nhìn và nói.

người đầu tiên

Bài kiểm tra 4 (Bài kiểm tra đầu cuối II)

người đầu tiên

35

Chủ đề 4 Tôi và thế giới quanh ta

Chữa bài kiểm tra học kì II

người đầu tiên

Tổng kết năm học

người đầu tiên

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Bạn đã Biết Về Các Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Từ 1.0 đến 4.0

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *