Hướng Dẫn Về Tổ Chức Hội Nghị Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Năm 2016

Rate this post

Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2016

Hướng dẫn về ứng xử của Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2016

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức thường được tổ chức tại các huyện, ngành đặc thù. Bạn muốn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức thành công có thể xem bài viết sau, hoatieu.vn xin gửi đến bạn tài liệu hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

liên đoàn lao động thành phố hồ chí minh
LĐLĐ Quận 11
————————
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
Số: 125/HĐ-LĐLĐ Quận 11, ngày 5 tháng 11 năm 2015

Khuyên nhủ
năm 2016 về việc tiến hành Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức Nhà nước

Công văn của Liên đoàn Lao động TP.HCM ngày 20/10/2015 số. 431/CV-LĐLĐ chỉ đạo tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị Người lao động năm 2016.

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 đạt hiệu quả thiết thực, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong tham gia quản lý, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Liên đoàn Lao động Quận 11 chỉ đạo Công đoàn cơ sở, Cơ quan hành chính sự nghiệp, Công đoàn cơ sở Ủy ban nhân dân phường 16 thực hiện như sau:

I. Cơ quan hành chính sự nghiệp, về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tại 16 cơ quan UBND phường

– Nghị định của Chính phủ ngày 09 tháng 01 năm 2015 số. Để thực hiện đúng nội dung, quy trình tổ chức quy định tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức xây dựng kế hoạch. Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Chính xác là vào tháng 11 năm 2015 Và tập trung vào những điểm chính sau:

Tham Khảo Thêm:  Viết Biên Bản Về Một Cuộc Họp, Cuộc Thảo Luận Hay Một Vụ Việc Hay Chọn Lọc

a) Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ, chức năng của cơ quan, đơn vị; Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ lần trước và Quy chế thực hiện dân chủ trong quản lý cơ quan, đơn vị; Đánh giá, tổng kết, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của cơ quan, đơn vị;

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị lắng nghe ý kiến ​​góp ý, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; Giải đáp các thắc mắc, kiến ​​nghị của cán bộ, công chức, viên chức;

c) Phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị; Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn;

d) Bàn biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị;

đ) Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị báo cáo công tác; Bầu Ban thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật;

đ) Biểu dương cá nhân, tập thể cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác.

* Chuẩn bị của thủ trưởng đơn vị:

 • Bố trí địa điểm, thời gian và kinh phí tổ chức hội nghị theo chỉ đạo.
 • kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước; Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, phương hướng kế hoạch công tác năm 2016 và báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2015 của cơ quan.
 • Rà soát việc thực hiện kiểm soát dân chủ năm 2015 và bổ sung những nội dung mới còn sơ hở hoặc phát sinh cho phù hợp với yêu cầu hoạt động năm 2016 như: kiểm soát chi tiêu nội bộ, kiểm soát thi đua khen thưởng; Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi; Quy định về bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí…
 • Giải đáp thắc mắc và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chăm lo đời sống của cán bộ, nhân viên cơ quan.
 • Khen thưởng (nếu có).
Tham Khảo Thêm:  Biển Báo Nào Dưới đây Chỉ đường Dành Cho Người đi Bộ, Các Loại Xe Không được Phép đi Vào?

* Chuẩn bị Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Trung Quốc:

 • Báo cáo ý kiến ​​của cán bộ, công chức về công tác của đơn vị, tập trung vào công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác năm 2016.
 • Báo cáo tổng hợp ý kiến ​​của cán bộ, công chức các tổ công đoàn tham luận về việc thực hiện Nghị quyết về Cán bộ, công chức năm 2015.
 • Trả lời kiến ​​nghị của cán bộ, công chức thuộc trách nhiệm của Công đoàn cơ quan.
 • Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân cơ sở lập báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và các chương trình công tác năm 2016.
 • Nắm bắt phong trào thi đua năm 2015, phát động phong trào thi đua năm 2016.

* Trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương trong việc thực hiện nghị quyết đại hội:

 • Tuyên bố kết quả hội nghị cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Kế hoạch triển khai nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức trong Cơ quan.
 • Hướng dẫn, động viên, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ; Đề xuất với Trưởng phòng các biện pháp thực hiện.
 • BCH CĐCS 16 phường cần phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị để thực hiện vai trò giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức.

II. Chương trình tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

tiêu đề phương châm
Một cuộc họp của các cơ quan chính thức (hoặc cơ quan chính thức).
……………………. Năm là 2016

Trình tự Chương trình Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức Nhà nước:

1. Tuyên bố lý do – giới thiệu của người đại diện (người trình bày);

2. Giới thiệu chủ tịch đoàn (Chủ tịch đoàn có thể gồm thủ trưởng đơn vị, chủ tịch công đoàn cơ sở, chủ tịch công đoàn cơ sở), chủ tịch đoàn giới thiệu thư ký Ghi biên bản (xin biểu quyết);

3. Thủ trưởng cơ quan trình báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 01 năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ (dự thảo) năm tiếp theo;

Tham Khảo Thêm:  Đặt 1 câu có sử dụng cụm danh từ, 1 câu có sử dụng cụm tính từ, 1 câu có sử dụng cụm động từ có ở bài tập trên. Hãy xác định và phân tích cấu tạo của cụm d

4. Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị; Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn;

5. Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả công tác hàng năm, (nếu hết nhiệm kỳ 2 năm) dự kiến ​​giới thiệu cán bộ mới;

6. Thảo luận, góp ý các dự thảo do thủ trưởng cơ quan, chủ tịch công đoàn trình, nắm bắt ý kiến ​​của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

7. Chủ trì cuộc họp tiếp thu ý kiến ​​và giải đáp thắc mắc của cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

8. Biểu dương (nếu có) cá nhân, tập thể cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác;

9. Dự thảo nghị quyết của hội nghị được thông qua thư ký (người chủ trì hội nghị xin biểu quyết của hội nghị);

10. Lễ tổng kết.

Thời gian tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị hành chính sự nghiệp Cán bộ mong muốn UBND phường 16 hoàn thành và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức chậm nhất vào ngày 31/12/2015. Các đơn vị gửi biên bản và nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức về Liên đoàn Lao động Quận 11 (Ban Pháp chế, đ/c.. DĐ:……………………..)

Ghi chú: BCH Công đoàn có thể vào trang web của Liên đoàn Lao động Quận 11 để xem hướng dẫn: ldldq11.org.vn Liên đoàn Lao động Quận 11 Hướng dẫn Sinh hoạt Công đoàn cơ sở

khi có thông báo của Ban Chính sách pháp luật hoặc Liên đoàn Lao động.

Trên đây là nội dung hướng dẫn về việc tiến hành Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, Thường trực LĐLĐ Quận 11 đề nghị UBKTTW tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy. Và phối hợp với Trưởng Đơn vị đảm bảo thực hiện đúng quy định của Chính phủ.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Cách Phúc Khảo Thi Tốt Nghiệp THPT 2023

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *