Điểm Mới Trong Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa XII Về Xây Dựng, Chỉnh đốn Đảng

Rate this post

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tóm tắt những điểm mới trong Nghị quyết khóa XII

Điểm mới của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và đổi mới Đảng

03 Những điểm mới được thể hiện trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng và đổi mới Đảng và được nêu rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Mời các bạn tham khảo và thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa thông qua một nghị quyết.củng cố và đổi mới đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Quần chúng, đồng bào của Đảng vui vẻ đón nhận và hy vọng sẽ tìm thấy nhiều cái mới trong nghị quyết mới này, trong đó có những giải pháp thuyết phục cho những vấn đề bức xúc.

Điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Để tránh trùng lắp, tránh chồng chéo nghị quyết, Trung ương từng có chủ trương: Không ra nghị quyết mới khi chưa có vấn đề mới, chủ đề mới, tư tưởng chỉ đạo mới, hành động mới.

Nghị quyết Trung ương 4 lần này là nghị quyết cơ sở đầu tiên về tổ chức đảng do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành.

3 điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII:

Tin tức được thể hiện đầu tiên trong chủ đề Nghị quyết

Đại hội XII của Đảng đã quyết định: Trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ to lớn của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng đảng, trọng tâm là thực hiện vững chắc và liên tục Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.. (Đầu tiên)

Đại hội XII cũng đã quyết định: Trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2016-2020) trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc chấn hưng và phát triển đất nước, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là:củng cố và đổi mới tổ chức đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất và uy tín tương xứng với chức năng, nhất là cán bộ cấp chiến lược.“.(2)

Tham Khảo Thêm:  Thông Tư 74/2022/TT-BTC Hình Thức, Thời Hạn Thu, Nộp, Kê Khai Các Khoản Phí, Lệ Phí Của Bộ Tài Chính

Với chủ đề (hay tiêu đề) nêu trên, Nghị quyết Trung ương 4 lần này phản ánh hai trọng tâm đã được Đại hội XII chỉ ra một cách không chỉ nghiêm túc mà còn sáng tạo.

Tiếp theo trong nội dung chính của nghị quyết là quyền riêng tư mới

Kết thúc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu: “Điểm mới lần này là Trung ương đã chỉ ra rõ ràng, có hệ thống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”.Tự Diễn Biến”, “Tự Chuyển Hóa”“.(3)

Đúng. Ban Chấp hành Trung ương ra nghị quyết 9 dấu hiệu của bệnh trầm cảm Về Tư tưởng Chính trị, Đạo đức, 9 Biểu hiện Suy thoái về Lối sống và 9 Biểu hiện”Tự Diễn Biến”, “Tự Chuyển Hóa” Trong nội bộ.

Và ghi rõ rằng: Nguy hiểm nhất của những biểu hiện đó là xói mòn lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái quan điểm của Đảng; Mất cả ý chí đấu tranh, không thấy và bảo vệ cái đúng, không đấu tranh cho cái sai, ủng hộ quan điểm sai trái, cực đoan; Họ không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao, không thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, không có lòng vì nước, vì dân.

Sự suy thoái về đạo đức, lối sống còn thể hiện ở tính ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, tham danh, tham nhũng, tham quyền, bè phái, mất đoàn kết, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, sống vô cảm. Đối với những rắc rối của mọi người.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ:Từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự diễn biến”, “tự diễn biến” chỉ là một bước nhỏ nhưng có nguy cơ khôn lường, dù là rất nhỏ, dẫn đến sự cổ súy hoặc đồng hóa cái ác. Các thế lực thù địch đang phản bội lý tưởng của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp cách mạng.” (4)

Nghị quyết Trung ương 4 cho chúng ta nhìn nhận đầy đủ, sắc nét hơn về tình trạng suy thoái, “Tự Diễn Biến”, “Tự Chuyển Hóa”“, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta là: nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói đúng sự thật. Bản sắc thực sự là nơi mỗi cá nhân và tổ chức trong đảng có thể kiểm tra chính mình. Có ai cho rằng lười học là dấu hiệu của bệnh trầm cảm không? Tuy nhiên, trong số 18 triệu chứng trầm cảm được liệt kê, triệu chứng thứ ba được nêu rõ ràng: “Hiểu sai ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bản sắc thực sự là để phản ánh và hành động. Đừng bi quan, nản lòng mà hãy sẵn sàng cho một cuộc đấu tranh mới, quyết liệt trong thời gian tới, vì sự trong sạch và vững mạnh của Đảng.

Tham Khảo Thêm:  Phân Phối Chương Trình Lịch Sử 6 Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Các nhiệm vụ có điểm nhấn quan trọng, mới vẫn hiển thị trong bảng xác định nhóm giải pháp

Bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra là: Về công tác lý luận, chính trị, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, thủ tục; về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Về phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Mỗi nhóm nhiệm vụ giải pháp đều có những điểm nhấn quan trọng. Đó là: tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt; Phòng ngừa, cảnh cáo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, vụ lợi, lợi ích nhóm. Rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của những người có chức vụ, quyền hạn và bảo đảm việc thực thi quyền lực được thực hiện. Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước; Phải kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng; Công tác cán bộ, công tác thanh tra; Công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, quần chúng, báo chí và công chúng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Thực hiện phương châm chính xác, hiệu quả “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”…

Có nhiều việc cấp bách không thể trì hoãn mà phải hành động ngay. Ví dụ: “Thường trực Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp chỉ đạo tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm ngay (tác giả nhấn mạnh) và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”. Chưa bảo đảm thay đổi”, “tự chuyển hóa”, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực, công tác, nhất là những trường hợp người nhà, người thân của lãnh đạo chủ chốt có nhiều ý kiến ​​khác nhau”. hoặc: “Sàng lọc chặt chẽ, loại bỏ, thay thế những cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu kém, thiếu đạo đức, kém tín nhiệm. Hết nhiệm kỳ, hết tuổi lao động. , đặc biệt là các nhà lãnh đạo, quản lý và các ông chủ. Trước mắt, rà soát, điều tra, xử lý dứt điểm các sai phạm trong thực thi quyền lực gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và quần chúng..

Hệ thống các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thể hiện tính quyết định cao của Ban Chấp hành Trung ương, là tác giả của nghị quyết và là nhân tố triển khai, lãnh đạo việc thực hiện nghị quyết.

Tham Khảo Thêm:  Quy định Kết Hôn đồng Giới Việt Nam Mới Nhất 2023

Mong muốn của toàn đảng bộ, toàn dân ta là Nghị quyết Trung ương 4 sớm đi vào cuộc sống một cách toàn diện, đương đại, có tầm nhìn trọng tâm. Ai cũng biết: một việc làm có ích, một đóng góp thiết thực đáng giá hơn những lời hoa mỹ. Một ví dụ sống động của hơn một trăm bài phát biểu chiến dịch!

Để nghị quyết này đi vào cuộc sống và tạo chuyển biến rõ rệt, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Mọi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải biết trách nhiệm trước nhân dân, trước đảng tự giác thi hành một cách sâu sắc, thấu đáo. Ở đây, sự nêu gương của Trung ương rất quan trọng và có tính chất quyết định. Mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, mỗi đồng chí đứng đầu cấp ủy, cán bộ các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, quyết định với quyết tâm cao. , Sự nỗ lực to lớn”. (5)

Đó là lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một gợi ý sâu sắc, cũng như lời cam kết long trọng của lãnh đạo Đảng ta.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Cách Thu Nhỏ, Phóng To Màn Hình Máy Tính Siêu Dễ

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *