Công Văn 2252/BHXH-QLT Rà Soát Mã Số Bảo Hiểm Xã Hội đối Tượng Cùng Tham Gia BHXH, BHYT

Rate this post

Hà Nội: Rà soát mã số BHXH đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Công văn 2252/BHXH-QLT – Rà soát mã số BHXH của đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Công văn 2252/BHXH-QLT về việc Rà soát mã số BHXH của các đối tượng đang tham gia BHXH, BHYT để thực hiện các quy định mới tại Quyết định 595/QĐ-BHXH về Cấp mã số BHXH và cơ quan BHXH thành công. Phố Hà Nội. Công văn 2252/BHXH-QLT ban hành ngày 30/08/2017.

bảo hiểm xã hội việt nam
Bảo hiểm phân phối lễ hội
thành phố hà nội
——-

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tự do – tự do – hạnh phúc
—————

Số: 2252/BHXH-QLT

Rà soát mã số BHXH của đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 30 Tháng 08 năm 2017

Kính thưa:

  • Các đơn vị trực thuộc BHXH Hà Nội;
  • -Các đơn vị tuyển dụng tại khu vực TP Hà Nội.

Thực hiện Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Công khai Quy trình thu Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp (Occupational Risk) for – bệnh nghề nghiệp (occupational disease); bảo quản sổ BHXH, thẻ BHYT; Công văn của BHXH Việt Nam ngày 08/08/2017 số. 3340/BHXH-TST cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH; Công văn của BHXH Việt Nam số. 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017 Về việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT. Để thực hiện quy trình rà soát, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT, BHXH TP Hà Nội hướng dẫn như sau:

1. Đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội

– Cung cấp Danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH (Mẫu MS1), Tờ khai chia sẻ, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS), Thư ngỏ của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Mẫu TK1-TS ). thư ngỏ) cho nhà tuyển dụng.

– Cấp mã số BHXH cho người lao động sau khi đơn vị (đơn vị) sử dụng lao động hoàn thành mẫu TK1-TS.

– Công văn số BHXH Việt Nam ngày 08/8/2017 đối với người lao động đã có mã số BHXH. 3340/BHXH-ST Cấp, đổi ngay thẻ BHYT theo mẫu quy định.

2. Đối với người sử dụng lao động

– Căn cứ vào mẫu MS1 Thư ngỏ do cơ quan BHXH gửi đến, đơn vị chuyển thư ngỏ cho người lao động, hướng dẫn người lao động kê khai bổ sung thông tin vào biểu mẫu TK1-TS, hoàn thiện dữ liệu điện tử biểu mẫu TK1-TS . TK1- TS gửi cơ quan BHXH để cấp Mã số BHXH.

– Nhận và trả thẻ BHYT đã cấp theo mã số BHXH cho người lao động.

Tham Khảo Thêm:  Mua đất Trong Quá Trình Hôn Nhân đứng Tên Một Người được Không?

3. Đối với Nhà cung cấp dịch vụ I-VAN

– Quyết định số. 595/QĐ-BHXH Hoàn thiện phần mềm hỗ trợ kê khai BHXH đáp ứng yêu cầu theo quy định tại 595/QĐ-BHXH.

– Bổ sung nhiệm vụ hoàn thiện mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.

4. Thủ tục, thời hạn xét cấp mã số BHXH

– Quy trình Giao dịch điện tử: Theo dõi Phụ lục 1 Ban hành kèm theo công văn này.

– Quy trình giao dịch chứng từ giấy: Theo dõi Phụ lục 2 Ban hành kèm theo công văn này.

– Hoàn thành việc rà soát, cấp mã số BHXH trước ngày 31/12/2017; Cấp, đổi thẻ BHYT theo quy định của Bộ luật BHXH chậm nhất đến ngày 30/6/2018.

BHXH các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai kế hoạch, phân công lãnh đạo, cán bộ hướng dẫn đơn vị triển khai đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Trên đây là một số hướng dẫn về quy trình rà soát, hoàn thiện việc cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh ngay về BHXH Thành phố (các phòng: Quản lý thu, Cấp thẻ, Công nghệ thông tin/Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC) để được hướng dẫn. xử lý./.

Người nhận:

  • Như trên;
  • Giám đốc Nguyễn Đức Hòa (đối với B/C);
  • Phó Giám đốc (để p/h ghi rõ);
  • Đơn vị I-VAN (lên đến t/h);
  • Lưu VT, QLT.

KT. Người quản lý
Phó Tổng Thống

Đàm Tí Hoa

Phụ lục 1
Rà soát quy trình giao dịch điện tử và cấp mã sổ BHXH
Đối tượng cũng là người tham gia BHXH, sức khỏe

(Ban hành kèm theo công văn sốKHÔNG. 2252/BHXHNgày 30/08/2017 -QLT Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.)

I. Mã số bảo hiểm đầy đủ đối với người tham gia BHXH, BHYT

1. Đối với Nhà tuyển dụng (Ứng dụng nếm)

1.1 Đơn vị

“Bước 1:

Đơn vị tiếp nhận danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH (mẫu MS1), điều chỉnh tờ khai và thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS), thư ngỏ của Tổng Giám đốc gửi cơ quan BHXH của BHXH Việt Nam (mẫu TK1-TS) thư ngỏ.

“Bước 2:

Chuyển thư ngỏ cho người lao động, bổ sung thông tin vào Mẫu TK1-TS từ phần mềm kê khai điện tử của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ I-VAN (Ngôi nhà I-VAN) cho người lao động có tên trên Mẫu MS1, hướng dẫn người lao động khai bổ sung thông tin vào Mẫu TK1-TS.

“Bước 3:

Nhập file MS1 vào phần mềm khai báo điện tử của I-VAN House. Căn cứ vào Biểu mẫu TK1-TS của người lao động, các thông tin của người lao động được bổ sung để cập nhật và hoàn thiện Dữ liệu điện tử Biểu mẫu TK1-TS.

– Các thông tin quan trọng cần bổ sung: Nơi sinh (Mã tỉnh NK, Mã huyện NK, Mã xã NK); Địa chỉ thường trú (Mã tỉnh HK, Mã huyện HK, Mã xã HK); Địa chỉ liên hệ (Mã tỉnh HL, Mã huyện HL, Mã xã HL); Số CMND;…

* Ghi chú I-VĂN:

Nhập Số sổ BHXH vào cột Mã số BHXH tại – NHẬP BẢNG TẤM_TST đã xảy ra Tệp mẫu.

– Nhập danh sách người tham gia BHXH, BHYT đã được cấp mã số BHXH (mẫu MS2) vào phần mềm kê khai, cảnh báo đối tượng chưa được cấp mã số BHXH phải làm thủ tục cấp mã số BHXH, …

“Bước 4:

Ký điện tử, gửi dữ liệu Mẫu TK1-TS dưới dạng Tệp mẫu để cơ quan BHXH xác nhận trong thời gian sớm nhất. Mẫu TK1-TS được lưu bằng bản giấy có chữ ký xác nhận của người lao động trong đơn vị và tại đơn vị.

» Bước 5:

Nhận thẻ BHYT cấp lại theo mã số BHXH từ cơ quan BHXH để trả cho người lao động.

1.2 Công nhân

“Bước 1:

Mẫu TK1-TS, nhận thư ngỏ của đơn vị, kê khai bổ sung thông tin vào mẫu TK1-TS và gửi lại đơn vị.

“Bước 2:

Nhận thẻ BHYT đã được cấp mã số BHXH Sử dụng thẻ BHYT đã có mã số BHXH khi khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, ghi nhớ mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp (10 số cuối của mã số ghi trên thẻ BHYT) cho người lao động khi tham gia BHXH, BHYT sau này.

* Ghi chú: Trường hợp người lao động không nhớ mã số BHXH có thể tra cứu trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn)

2. Đối với cơ quan BHXH

2.1. Cục Doanh thu

“Bước 1:

– Kết xuất form MS 1 từ phần mềm TST -> nhập vào phần mềm home để tra cứu hồ sơ (tiêu chí tra cứu: tỉnh thành, họ tên, ngày sinh), sau khi tra cứu thì xuất ra file kết quả tra cứu (cấu trúc file vẫn là mẫu MS1).

– Căn cứ kết quả tra cứu, quản lý: Lọc các trường hợp đã gán mã số BHXH (bỏ trường hợp chỉ tìm được 1 người, xóa các trường hợp còn lại). Đồng bộ lại MS1 trong phần mềm TST.

“Bước 2:

Xuất lại mẫu MS1 gửi đơn vị.

“Bước 3:

Nhận dữ liệu của Mẫu MS1 và Mẫu TK1-TS có “Đính kèm: Các thành viên trong hộ gia đình” và làm theo quy trình tại bước 4.

“Bước 4:

– Nhập mẫu TK1-TS cấp mã sổ BHXH: vào chức năng gia đình chọn Xử lý TK1 Nhập dữ liệu cấp mã số BHXH.

– Đề nghị cấp thẻ BHYT theo Quyết định 595 đối với trường hợp đã hoàn tất việc cấp mã.

2.2 Phần Phát Hành Sách Thẻ

“Bước 1:

Căn cứ giấy đề nghị cấp thẻ BHYT theo Quyết định 595 trên phần mềm TST, nhân viên sổ thẻ in thẻ BHYT và danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu 10a-TS).

“Bước 2:

Nhận, trả thẻ BHYT và Mẫu 10a-TS cho Bộ phận Thủ tục hành chính để trả cho đơn vị.

2.3 Phòng Tài nguyên & Kinh tế Hành chính Tổng hợp

“Bước 1:

Nhận thẻ BHYT và mẫu 10a-TS do Phòng Sổ thẻ gửi đến.

“Bước 2:

Trả thẻ BHYT cho đơn vị và Mẫu 10a-TS cho đơn vị.

II. HƯỚNG LÊNNG Lao Động Mới

1. Đối với đơn vị và người lao động

1.1 Đơn vị

“Bước 1:

a) Trường hợp người lao động cung cấp được mã số BHXH: Đơn vị lập Mẫu D02-TS để báo tăng lao động theo quy định thay cho việc lập Mẫu TK1-TS.

b) Trường hợp người lao động không cung cấp được mã số BHXH hoặc có số sổ BHXH nhưng không có trong dữ liệu hộ gia đình hoặc không có mã số BHXH:

Căn cứ Hồ sơ nhân viên, Đơn vị thực hiện: Địa chỉ truy cập: Để tra cứu Số An sinh Xã hội:

– Trường hợp tra cứu thông tin:

+ Nếu thấy mã số BHXH trên hồ sơ có dữ liệu hộ gia đình đầy đủ, chính xác thì đơn vị lập D02-TS báo tăng lao động theo quy định mà không cần lập mẫu TK1-TS.

+ Trường hợp thông tin trên dữ liệu hộ gia đình mà số sổ BHXH khác với mã số BHXH: đơn vị hướng dẫn NLĐ lập mẫu TK1-TS, trong đó kê khai mã số BHXH. Mục 09 (Mã BHXH) và Khai báo số sổ BHXH Phần 14 (nội dung thay đổi, yêu cầu).

– Trường hợp không tìm thấy thông tin:

+ Nếu đã có Số sổ BHXH: Đơn vị hướng dẫn người lao động lập mẫu TK1-TS kê khai Số sổ BHXH tại Mục 09 (Mã số BHXH).

+ Trường hợp người lao động chưa có Số sổ BHXH: Đơn vị hướng dẫn người lao động làm Mẫu TK1-TS kèm theo “Phụ lục: Nhân khẩu”.

“Bước 2:

Đơn vị sử dụng phần mềm Kê khai BHXH của các nhà I-VAN để cập nhật dữ liệu.

“Bước 3:

Lập hồ sơ báo cáo tăng lao động, ký điện tử và gửi hồ sơ điện tử theo quy định hiện hành về giao dịch điện tử.

1.2 Người lcái ao

– Cung cấp Mã số BHXH (nếu có) hoặc Số sổ BHXH cho đơn vị.

– Rà soát thông tin cá nhân, hộ gia đình trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, nếu thông tin chưa chính xác, chưa đầy đủ thì khai Mẫu TK1-TS theo hướng dẫn của đơn vị.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Giấy đề Nghị đưa Bến Xe, Trạm Dừng Nghỉ Vào Khai Thác

Tính năng văn bản: Công văn 2252/BHXH-QLT

KHÔNG 2252/BHXH-QLT
phương pháp chứng thư Phim tài liệu
Ngành, lĩnh vực Bảo hiểm, Thể thao – Sức khỏe
nơi ban hành BHXH TP Hà Nội
Người ký Đàm Tí Hoa
Ngày phát hành 30 Tháng Tám, 2017
Ngày có hiệu lực 30 Tháng Tám, 2017

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Mua đất Trong Quá Trình Hôn Nhân đứng Tên Một Người được Không?

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *