Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Tổng Thể Môn Lịch Sử

Rate this post

Lịch sử Chương trình giáo dục phổ thông

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Mục lục

I. Đặc Điểm Khóa Học

II. Quan điểm xây dựng chương trình

III. Mục tiêu chương trình

IV. Yêu cầu cần thiết

V. Vấn Đề Giáo Dục

lớp 10

lớp 11

Lớp 12

Bởi vì. phương pháp giáo dục

VII. Đánh giá kết quả giáo dục

VIII. Thuyết minh và hướng dẫn thực hiện chương trình

I. Đặc Điểm Khóa Học

Lịch sử là môn học thuộc nhóm KHXH, gồm 2 phần: phần bắt buộc đối với tất cả học sinh và phần tự chọn dành cho học sinh lựa chọn môn học lịch sử theo định hướng nghề nghiệp ở cấp THPT.

Môn học lịch sử nhằm giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực lịch sử là một bộ phận cấu thành của năng lực khoa học, đồng thời góp phần hình thành và phát triển các thuộc tính chủ yếu và các năng lực chung được xác định trong chương trình. Môn học lịch sử có vai trò quan trọng trong việc hình thành lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, giúp học sinh hiểu và vận dụng các bài học lịch sử vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn cuộc sống, phát triển tầm nhìn, đề cao các giá trị nhân văn, tinh thần cộng đồng, bao dung, nhân hậu; Góp phần hình thành và phát triển những phẩm chất của công dân Việt Nam và công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại.

Môn học lịch sử hình thành và phát triển cho học sinh tư duy lịch sử, tư duy hệ thống, tư duy phê phán, kỹ năng khai thác và sử dụng nguồn tư liệu lịch sử, hiểu và trình bày lịch sử theo logic lịch sử và đồng bộ, gắn quá khứ với hiện tại.

Môn học lịch sử giúp học sinh có hiểu biết và tình yêu đối với lịch sử, văn hóa dân tộc và nhân loại, biết giá trị khoa học và giá trị thực tiễn của lịch sử trong đời sống xã hội hiện đại; Góp phần khuyến khích học sinh chọn nghề trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn như nghiên cứu, ngoại giao, quản lý, hoạt động du lịch, công nghiệp văn hóa, thông tin và truyền thông v.v.

Chương trình lịch sử tổ chức và tích hợp các kiến ​​thức lịch sử phổ thông ở cấp tiểu học, đồng thời giúp học sinh hiểu sâu những kiến ​​thức lịch sử trọng tâm thông qua các chủ đề, chủ điểm đã học như lịch sử thế giới, lịch sử Đông Nam Á, lịch sử Việt Nam. Phương pháp dạy học lịch sử dựa trên những nguyên tắc cơ bản của lịch sử và phương pháp giáo dục hiện đại.

II. Quan điểm xây dựng chương trình

CT lịch sử quán triệt đầy đủ quan điểm chung, mục tiêu, xu hướng về cấu trúc và phát triển chương trình giáo dục phổ thông được quy định trong chương trình thạc sĩ, nhất là quan điểm nâng cao phẩm chất, năng lực học sinh, đồng thời nhấn mạnh một số điểm. Trong số các điểm sau:

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Phụ Lục Hợp đồng 2023

1. Khoa học, hiện đại

Giáo trình lịch sử giúp học sinh tiếp cận lịch sử trên cơ sở vận dụng những thành tựu hiện đại của khoa học và sư phạm lịch sử. Đặc biệt:

a) Chương trình quán triệt đầy đủ đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam;

b) Chương trình coi trọng các nguyên tắc cơ bản của sử học, tôn trọng sự thật lịch sử, tính đa dạng và phong phú của lịch sử; khách quan và toàn diện trong trình bày và diễn giải lịch sử;

c) Chương trình nhằm hướng dẫn, khuyến khích học sinh tự học, khám phá lịch sử theo nguyên tắc sử học, từ đó giúp học sinh phát triển tư duy lịch sử, tư duy phản biện;

d) Chương trình giúp phát triển năng lực phân tích, đánh giá nhân vật, sự kiện, quá trình lịch sử một cách khoa học, giúp học sinh lĩnh hội các quy luật, bài học lịch sử và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Nhìn thấy

2. Hệ thống, cơ bản

Trục phát triển chủ yếu của chương trình môn lịch sử là các chủ đề, chủ đề học tập về những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới, lịch sử Đông Nam Á, lịch sử Việt Nam nhằm nâng cao và mở rộng vốn kiến ​​thức lịch sử đã học của học sinh trung học cơ sở. Đặc biệt:

a) Yếu tố lịch sử và các yếu tố của chương trình có tính hệ thống, cơ bản, xuất phát từ nhu cầu phát triển năng lực và giáo dục lịch sử cho từng lớp học;

b) Các thành phần kiến ​​thức của chương trình đảm bảo tính logic (trong mối quan hệ trình tự thời gian và đồng bộ, tác động qua lại giữa lịch sử Việt Nam với lịch sử khu vực và thế giới…);

c) Chương trình giúp học sinh có được những kiến ​​thức cơ bản về lịch sử trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tư tưởng; Phát triển cho học sinh năng lực tự học lịch sử suốt đời và khả năng vận dụng kiến ​​thức lịch sử, văn hóa – xã hội thế giới, khu vực và Việt Nam vào cuộc sống.

3. Nghi quỹ, nghi quỹ

CT lịch sử nhấn mạnh nội dung học lịch sử, gắn lịch sử với thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt:

a) Chương trình coi học tập là nội dung quan trọng, là phương tiện thiết thực, hiệu quả để phát triển năng lực của học sinh;

b) chương trình tăng thời gian học tập; Đa dạng hóa các loại hình học tập thông qua các hình thức tổ chức giáo dục như hoạt động nhóm, tự học cá nhân; học trong lớp học, bảo tàng, lĩnh vực; Học qua dự án, di sản; …;

c) Chương trình phù hợp với thực tế và điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước và các vùng. Thông qua hệ thống các chủ đề, chủ đề học tập, các hình thức tổ chức giáo dục, chương trình tạo nên sự mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp với địa phương, đối tượng học sinh, đồng thời đảm bảo trình độ phổ thông chung của học sinh. quốc gia phù hợp với khu vực. Và đẳng cấp thế giới.

Tham Khảo Thêm:  TapTap

4. Chủng tộc, loài người

Chương trình dạy môn lịch sử giúp học sinh nắm bắt đúng đắn những giá trị truyền thống của đất nước, hình thành và phát triển những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, những giá trị phổ quát của một công dân toàn cầu. Đặc biệt:

a) Chương trình giúp học sinh có nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc chân chính, sự tiến bộ của dân tộc Việt Nam, vị thế đất nước – trong các thời kỳ khu vực và thế giới, các thời kỳ lịch sử, lòng tự hào dân tộc đúng đắn. , nhận thức rõ những mặt mạnh và hạn chế trong di sản lịch sử nước nhà;

b) Chương trình giúp học sinh đấu tranh và phát triển các giá trị nhân văn, tinh thần cộng đồng, chống lại các định kiến, phân biệt đối xử về xã hội, văn hóa, chủng tộc, tôn giáo; Hướng tới các giá trị khoan dung, nhân ái, tôn trọng sự khác biệt và bình đẳng giữa các dân tộc, cộng đồng người, các giới và các nhóm xã hội; Hướng tới hòa bình, hòa giải, hài hòa và hợp tác;

c) Chương trình này giúp học sinh có thái độ đúng đắn, tích cực đối với các vấn đề bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên và môi trường, phát triển bền vững và đấu tranh vì một thế giới hòa bình, tiến bộ.

5. Mở, kết nối

Chương trình giảng dạy lịch sử có tính mở và liên thông. Đặc biệt:

a) Xây dựng kiến ​​thức, kỹ năng môn lịch sử tạo cơ hội cho học sinh liên hệ, kết nối kiến ​​thức, kỹ năng các môn học khác như địa lý, văn học, giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng và an ninh.

b) Chương trình tạo sáng kiến ​​cho các vùng miền, nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương, tạo cho giáo viên không gian sáng tạo để thực hiện phương pháp “một chương trình, nhiều sách giáo khoa”. Chú trọng phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục lịch sử;

c) Chương trình bảo đảm nguyên tắc tích hợp nhiều ở lớp dưới và phân hóa dần ở lớp cao; Liên thông giữa các cấp học, giữa các lớp trong từng khối lớp với chương trình hướng nghiệp và chương trình giáo dục đại học.

III. Mục tiêu chương trình

Chương trình môn lịch sử giúp học sinh phát triển năng lực lịch sử, là biểu hiện của năng lực khoa học được hình thành ở cấp THCS; Tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, những giá trị truyền thống tốt đẹp của đất nước và những nét văn hóa ưu việt của nhân loại là bản chất và năng lực của công dân Việt Nam, xứng đáng là công dân toàn cầu. Góp phần giáo dục con người với xu thế phát triển của thời đại; Giúp học sinh tiếp cận và nhận thức rõ vai trò, đặc điểm của khoa học lịch sử cũng như mối quan hệ giữa lịch sử với các ngành khoa học và ngành nghề khác, tạo cơ sở để học sinh định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Tham Khảo Thêm:  Top 20 Pokemon Huyền Thoại / Thần Thoại Mạnh Nhất Mọi Thời đại, được Xếp Hạng!

IV. Yêu cầu cần thiết

1. Các yêu cầu cần đáp ứng về tính năng chính và hiệu quả chung

Môn học Lịch sử góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu, các năng lực chung theo các mức độ phù hợp với các môn học, bậc học quy định trong chương trình Thạc sĩ.

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực cụ thể

Chương trình môn lịch sử giúp học sinh phát triển năng lực lịch sử trên cơ sở những kiến ​​thức cơ bản và nâng cao về lịch sử thế giới, khu vực và Việt Nam thông qua hệ thống chủ đề, chủ điểm về lịch sử chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, văn minh. Năng lực lịch sử bao gồm các thành phần sau: hiểu lịch sử; nhận thức và tư duy lịch sử; Áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng thu được.

Biểu hiện cụ thể của hiệu quả lịch sử được trình bày trong bảng dưới đây:

thành phần năng lực

Sự biểu lộ

Tìm hiểu lịch sử

– xác định các loại tài liệu lịch sử; Hiểu nội dung, sử dụng và vận dụng tư liệu lịch sử trong quá trình học tập.

– tái hiện và trình bày diễn biến các sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử từ đơn giản đến phức tạp dưới dạng nói hoặc viết; Xác định các sự kiện lịch sử tại một địa điểm và thời gian cụ thể.

Kiến thức và tư duy lịch sử

– mô tả nguồn gốc và sự vận động của các sự kiện lịch sử từ đơn giản đến phức tạp; chỉ ra quá trình phát triển của lịch sử theo lịch sử lịch đại và đồng đại; So sánh sự giống và khác nhau giữa các sự kiện lịch sử và giải thích mối quan hệ nhân quả trong quá trình lịch sử.

– đưa ra nhận xét và dự đoán cá nhân về các sự kiện, nhân vật và quá trình lịch sử dựa trên hiểu biết và tư duy lịch sử; ý nghĩa của sự tiếp nối và biến đổi của lịch sử; Biết suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau khi suy nghĩ, đánh giá, tìm câu trả lời cho một sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử.

Vận dụng kiến ​​thức, kỹ năng đã học

rút ra những bài học lịch sử và vận dụng kiến ​​thức lịch sử để giải thích những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; Trên cơ sở đó, năng lực tự nghiên cứu các vấn đề lịch sử, phát triển năng lực sáng tạo, năng lực tiếp cận và xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, ý thức và năng lực tự học lịch sử.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Đề Thi Học Kì 1 Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 6 Sách Cánh Diều (Kèm đáp án)

Related Posts

Cakhia TV cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League hoàn toàn miễn phí với đầy đủ thông tin cần thiết

Cakhia TV: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Europa League nhanh, chuẩn

Cakhia TV chính là địa chỉ cập nhật BXH bóng đá Europa League cũng như nhiều giải đấu khác trong nước và trên thế giới khá chuẩn,…

Review khách sạn Hoàng Hưng – khách sạn giá rẻ giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn

Với bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh, bãi biển Quy Nhơn là lựa chọn của nhiều du khách cho mỗi kỳ nghỉ hè. Nếu…

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *