Cách Lập Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Theo Quyết định 48

Rate this post

Cách Lập Mẫu B03-DNN

Cách Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Mẫu B03-DNN

Có hai phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ: trực tiếp và gián tiếp. Bài viết này hoatieu.vn xin hướng dẫn các bạn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC: Nguyên tắc lập và trình bày, cách lập và phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp .

MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO QUYẾT ĐỊNH 48

Cách lập Bảng cân đối kế toán trên excel theo QĐ 48

Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo quyết định 48

1. Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Mẫu B03-DNN

Cách Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu B03-DNN

2. Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

a) Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính lưu chuyển tiền tệ

 • Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm phải phù hợp với Chuẩn mực kế toán số. 24 phải phù hợp với các quy định của s.
 • Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn được coi là các khoản tương đương tiến độ trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ bao gồm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn có thời hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng xác định và không có rủi ro chuyển đổi thành tiền. Kể từ ngày mua khoản đầu tư trước đó.
 • Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo 3 loại hoạt động: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính theo yêu cầu của VAS 24:
  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là dòng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra doanh thu chính của công ty và các hoạt động khác không phải là hoạt động đầu tư hoặc tài chính.
  • Luồng tiền từ hoạt động đầu tư là luồng tiền phát sinh từ việc mua, đầu tư xây dựng, thanh lý, nhượng bán tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không phải là các khoản tương đương tiền.
  • Dòng tiền từ hoạt động tài chính là dòng tiền phát sinh từ các hoạt động gây ra những thay đổi về quy mô và thành phần vốn chủ sở hữu và vốn nợ của công ty.
 • Các luồng tiền phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính sau đây được báo cáo trên cơ sở thuần:
  • Thu tiền và thanh toán cho khách hàng.
  • Thu chi tiền mặt đối với các khoản có vòng quay nhanh, thời hạn ngắn như: mua bán ngoại tệ, mua bán các khoản đầu tư, cho vay có kỳ hạn hoặc các khoản cho vay ngắn hạn khác. Không quá 3 tháng.
 • Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng tiền chính thức sử dụng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch.
 • Các giao dịch đầu tư và tài trợ không liên quan trực tiếp đến tiền hoặc các khoản tương đương tiền không được báo cáo trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Tiền và các khoản tương đương tiền vào đầu và cuối năm phải được trình bày thành các mục riêng biệt trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ để so sánh ảnh hưởng của những thay đổi về tỷ giá hối đoái ngoại tệ với số liệu lưu chuyển tiền tệ. Các khoản mục trong Bảng cân đối kế toán.
 • Doanh nghiệp phải thuyết minh giá trị và cơ sở hợp lý của tiền và các khoản tương đương tiền có số dư cuối năm lớn mà doanh nghiệp có nhưng không sử dụng được do các hạn chế của pháp luật hoặc các hạn chế khác của doanh nghiệp. Kinh doanh phải được quản lý.
Tham Khảo Thêm:  Việt Nam Thời đại Hồ Chí Minh Biên Niên Sử Truyền Hình

b) Cơ sở lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Căn cứ vào bảng cân đối kế toán
 • Căn cứ vào báo cáo thu nhập
 • Căn cứ vào thuyết minh báo cáo tài chính
 • Dựa trên báo cáo lưu chuyển khoản tiền tệ trong năm trước.

c) Yêu cầu về mở và ghi sổ kế toán liên quan đến việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Sổ kế toán chi tiết các khoản phải thu, phải trả phải được mở chi tiết theo 3 loại hoạt động: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.
 • Kế toán chi tiết tiền mặt và tiền gửi ngân hàng phải được mở sổ chi tiết theo 3 loại hoạt động: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài trợ trên cơ sở tổng hợp khi lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. chuyển khoản Tiền tệ.
 • Vào cuối niên độ kế toán, khi lập chuyển khoản Về tiền tệ, ISA yêu cầu đơn vị ghi nhận các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn có thời gian đáo hạn hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua thỏa mãn định nghĩa về các khoản tương đương tiền. chuyển khoản Đồng tiền loại trừ các khoản mục liên quan đến hoạt động đầu tư”, giá trị các khoản tương đương tiền cộng (+) và ghi “Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm” vào Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. chuyển khoản Tiền tệ.
 • Đối với các khoản đầu tư vào chứng khoán và các công cụ nợ không được coi là tương đương tiền, kế toán phải lập bảng kiểm kê chi tiết để xác định các khoản đầu tư vào chứng khoán và các công cụ nợ theo mục đích đầu tư. Đầu tư sinh lời.
Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Cách Thay Bàn Phím Laptop Sony Vaio

d) Quy trình lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm

A – Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh

Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh được lập và trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo một trong hai phương pháp: phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp.

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh theo phương pháp trực tiếp (Mẫu 03 – DNN).

Nguyên tắc thành lập: Theo phương pháp trực tiếp, các luồng tiền vào và ra từ hoạt động kinh doanh được xác định và trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng cách phân tích và tổng hợp trực tiếp các luồng tiền vào và ra. Mọi nội dung thu chi từ sổ sách kế toán tổng hợp và chi tiết của công ty.

Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh theo phương pháp gián tiếp (Mẫu B03 –DNN).

Nguyên tắc thành lập: Theo phương pháp gián tiếp, luồng tiền vào, luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh được tính toán và xác định bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh do ảnh hưởng của các luồng tiền vào, luồng tiền chi ra. Các khoản mục phi tiền mặt, bao gồm những thay đổi trong hàng tồn kho, các khoản phải thu và phải trả từ hoạt động kinh doanh và dòng tiền từ hoạt động đầu tư, bao gồm:

 • Chi phí không dùng tiền mặt như khấu hao tài sản cố định, dự phòng, v.v.
 • Lãi và lỗ phi tiền mặt: Lãi và lỗ chưa thực hiện về chênh lệch tỷ giá hối đoái.
 • Lãi và lỗ được phân loại thành luồng tiền từ hoạt động đầu tư, lãi và lỗ do thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và tài sản đầu tư, lãi cho vay đáo hạn, lãi tiền gửi dài hạn. , cổ tức, lợi nhuận được chia…
 • Chi phí lãi vay được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.
Tham Khảo Thêm:  Tai Nạn Lao động Là Gì? Quy định Về Tai Nạn Lao động 2023?

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh được điều chỉnh tiếp tục với những thay đổi về vốn lưu động, chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn và các khoản thu nhập và chi phí khác từ hoạt động kinh doanh:

 • Những thay đổi trong số dư báo cáo của hàng tồn kho, các khoản phải thu và các khoản phải trả từ các hoạt động kinh doanh.
 • Thay đổi về Chi phí Trả trước.
 • Đã trả lãi vay.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp được nộp.
 • Thu nhập khác từ hoạt động kinh doanh.
 • Chi phí khác từ hoạt động kinh doanh.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình.

Rate this post

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Chaolua TV trang web phát sóng trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ !

Tham Khảo Thêm:  Cách Làm Mướp đắng Xào Trứng Không Bị Ngái đầy Dinh Dưỡng

Related Posts

Động Am Tiên – phiên bản Tuyệt Tình Cốc ở Ninh Bình

Với hành trình du lịch Ninh Bình tự túc, bạn không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng như: hang Múa, Tràng An, cố đô…

Phố cổ Đồng Văn – vẻ đẹp vượt thời gian nơi địa đầu Tổ quốc

Phố cổ Đồng Văn – Hà Giang là nơi có nhịp sống lặng lẽ với dòng chảy của thời gian. Nhưng cũng không thể giấu đi những…

Tất tần tật lịch các mùa hoa nở ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu được ví như “tắc kè hoa” của núi rừng Tây Bắc. Bởi mỗi mùa Mộc Châu lại khoác lên mình một màu sắc…

Chinh phục núi Hàm Rồng – địa điểm du lịch hấp dẫn tại Sapa

Khu du lịch núi Hàm Rồng là địa điểm bạn không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Sapa của mình. Đến với nơi đây, bạn…

Top 6 công viên giải trí ở Malaysia cho bạn thỏa sức vui chơi

Malaysia nổi tiếng là đất nước có nhiều điểm du lịch hấp dẫn và nhiều khu vui chơi giải trí đa dạng. Các khu vui chơi ở…

Đà Lạt Tháng 5 có gì đẹp: check in cháy máy với 5 mùa hoa

Đà Lạt là một trong số ít tỉnh thành du khách có thể cảm nhận được vẻ đẹp mộng mơ dù đi du lịch vào mùa nào….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *